[zaloguj się]

PACYJENT (6) sb m

pacyjent (5), patyjent a. pacyjent.

-a-, [-å-]; e jasne.

Fleksja
sg
N pacyjent
G pacyjenta
D pacyjentowi
I påtyjent(e)m

sg N pacyjent (3).G pacyjenta (2).D pacyjentowi (1).[I påtyjent(e)m.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Człowiek chory [patienscierpliwy Mącz 284b, Calep] (5): [aby dla takich ministrów zeszłych na zdrowiu kolekty były znaszane raz w rok na synodziech w każdym dystrykcie i odsyłane były pacyjentowi do rąk przez pewnego posła. AktaSynod III 84, 84.]
a. Człowiek chory poddawany leczeniu (5): iż w káżdéy chorobie przyſádá iáka być muśi/ náturze pácyentá który nią choruie/ właſna Oczko 25; obaczywſzy látá/ Complexią/ y choróby przyczynę: w co podobno będźie łatwie tráfić/ pácientowi ſye przypátrzywſzy/ á ná pámięći máiąc lékárſtwá/ y ſkutek/ iáki czyniwáć więc zwykli. Oczko 33v, 19v, 20v.

[W przeciwstawieniu: »medyk ... patyjent«: Táka ieſt rozność [między uczonym a nieuczonym]/ iáka miedzy Medikiem á Patientem. PlutBBud B2v.]

Wyrażenie: »pacyjent chory« (1): opátrzywſzy ránę ábo wrzod onego pácientá chorego/ kthorego ſie lecżyć podiął/ dawa [lekarz dobry] mu też potym rádę/ [...] cżymby potym on cżłowiek miał ſobie dogoić rány oney ſwey RejPos 327v.
2. Ten, kto pozostaje pod opieką protektora [czyj] (1): y ſam śiebie pod łáſkę y obronę zálécam W.K.M. y vćiekam/ iáko życzliwy ſługá/ y dawny patient W.K.M. SarnStat *4v.

Synonimy: 1. chorujący, chory, cierpiący, niemocny.

LWil