[zaloguj się]

PUSZKARSKI (16) ai

a jasne.

Fleksja
sg
mN fNpuszkarskå, puszkarska
G Gpuszkarski(e)j
Apuszkarski(e)go Apuszkarską
I Ipuszkarską
L Lpuszkarski(e)j
pl
N subst puszkarski(e)
A subst puszkarski(e)

sg m A puszkarski(e)go (1).f N (attrib) puszkarskå (1), puszkarska (1) BielSpr (1:1).G puszkarski(e)j (5).A puszkarską (2).I puszkarską (2).L puszkarski(e)j (1).pl N subst puszkarski(e) (2).A subst puszkarski(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Związany z puszkarstwem, artyleryjski (16): Były w then cżás ná zamku Krákowſkim rozmáite krotofile ſpráwowáne/ zwłaſzcżá gonitwy/ [...] kuńſzty puſzkárſkie/ thańce BielKron 421v; BielSat N2; (nagł) Cżęść Oſma tych Kśiążek o Spráwie Puſzkárskiey. (–) SPráwá Puſzkárſká/ ktora też może być rzecżona zá iednę dźielność Rycerſką/ gdyż przes nię cżáſow ninieyſzych więcżſzą moc y obronę ma káżde woyſko/ Zamek y Miáſto/ niżli kiedy ręką cżyniąc. BielSpr 72v, 62, 72v, 73; iák ogniſte kule dziáłáć maćie/ Náucżę was/ ieſli mię pilno poſłuchaćie. Może po to nie chodzić do puſzkárſkiey ſzkoły BielSjem 38.
Wyrażenie: »strzelba puszkarska« = artyleria, działa; też ostrzał artyleryjski [szyk 6:1] (7): ktory [Jan Saranus] też ſobie mężnie pocżynał/ iż w máłych nawach będąc/ dobrze nieprzyiaćielom odpierał ſtrzelbą puſzkárſką. BielKron 460; kthory [król kalekucki] mu dał ſtrzelby puſzkárſkiey doſyć/ áby Krześćijány s Kanonoru wypędźił. BielKron 460v, 459 [2 r.], 460, 460v; s tych wież mocą z muruw [!] ludźi ſpądzáli/ á ták miáſtá opánowáli/ bo ná ten cżás ieſzcże ſtrzelby puſzkárſkiey nie było. BielSpr 9.
a. Zajmujący się artylerią (1): a wthym ſſya chczą wyernye y pylnye zachowacz [...] thak yako sluſſze nadobrego ſlugą a wyernego myſtrza puſzkarſkyego yego krolewſkyey myloſczy MetrKor 37/4v.

Cf PUSZECZNY

KW