[zaloguj się]

ROZKAZANY (64) part praet pass pf

rozkazany (40), rozkazan (24).

roſ- (59), roz- (3), rozſ- (1).

o jasne; -kå- (58), -ka- (1); -kå- : -ka- CzechRozm (10:1); w formach złożonych -an- (34), -ån- (3); -an- : -ån- CzechRozm (5:1), SkarJedn (1:1), CzechEp (2:1); w formach niezłożonych -åno.

Składnia dopełnienia sprawcy: rozkazan(y) od kogo (27), przez kogo (3); od kogo : przez kogo RejAp (2:1), CzechRozm (1:2).

Fleksja
sg
mNrozkåzany fNrozkåzanå nNrozkåzåno, rozkåzan(e)
Grozkåzan(e)go Grozkåzan(e)j Grozkåzanégo
Irozkåzanym Irozkåzaną I
L L Lrozkåzanym
pl
N subst rozkåzané
G rozkåzanych
A subst rozkåzané
L rozkåzanych

sg m N rozkåzany (4).G rozkåzan(e)go (1).I rozkåzanym (1).f N rozkåzanå (7).G rozkåzan(e)j (6).I rozkåzaną (1).n N rozkåzåno (24) [może impers od ROZKAZAĆ], rozkåzan(e) (3); ~(attrib) -(e) (2); ~(praed) -o (24), -(e) (1) KuczbKat.G rozkåzanégo (1).L rozkåzanym (1).pl N subst rozkåzané (8); -é (1), -(e) (7).G rozkåzanych (2).A subst rozkåzané (4); -é (1), -(e) (3).L rozkåzanych (1).

stp s.v. rozkazać, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. rozkazać.

1. Przekazany do wykonania a. przestrzegania (63):
a. O rozkazach, nakazach, poleceniach (zwykle podanych do jednorazowego wykonania i skierowanych do określonego odbiorcy); praeceptus Vulg [w tym: komu (12)] (16): a to. czo then walaſky woyewoda vczinyl. nyeyeſth yemv ode mnye rozkazano. alye tho ſſam ⟨z⟩ ſiebie vczinyl. MetrKor 46/46v; GroicPorz g2v; Gdy tedy oni mężowie przyſzli do Oloforná/ a przełożyli mu to co im było roſkazano [iuxta verba haec]. BibRadz Iudith 3/7; BielKron 35, 216v; Iuż káżdy obacżyć może/ ieſliże duch vſt Páńſkich iuż nie ieſth nád nią [bestią, tj. Rzymem] ſrodze rozſzyrzon/ thák iż ſie iuż nápoły przed głoſem Páńſkim wálą mury iey/ y mocy iey/ ták iáko ſie wáliły około Ierychá przed głoſem od Páná roſkazánym RejAp 146v, 11v; Tákże y wy/ gdy wſzytko vcżynićie co wam ieſt roſkazano/ mowćie: Słudzy ábo niewolnicy ieſteſmy nieużytecżni: bo to coſmy powinni byli cżynić vcżyniliſmy. CzechRozm 212v; SkarŻyw 41; CzechEp 116; WujNT Act 10/34.

rozkazan skąd (1): nic też nigdy nie dbáiąc áni o Bogá áni ná powinnośći ſwoie/ iedno tego będąc pilni co im z onego miáſtá/ álbo s ſtolice iego roſkazano álbo porucżono było. RejAp 148v.

Ze zdaniem podmiotowym [w tym z zapowiednikiem: to (3); zawsze: aby] (4):Przeto radzimy, żebyście namawiali o obronie, gdyż jenak w wielu wojewodztwach jest to rozkazano, abyście o obronie radzili. Diar 27; BielKron 160v; RejAp 4v; iż ieſliś ieſt Syn Boży/ puść ſie tu na doł/ wſzák piſmo powieda/ łż [!] to ieſt Anyołom roſkazano/ áby cie ſtrzegli żebyś y o kámień nie obráźił nogi ſwoiey. RejPos 71v.

Szereg: »rozkazan albo poruczon« (1): RejAp 148v cf rozkazan skąd.
b. Przekazany do stałego przestrzegania i/lub powszechnego wypełniania (46): SeklWyzn b3v; SeklKat G2; KrowObr 239v; RejPos 215; czyni Chrzeſt przemienność potáiemną w ludźiéch: bo ié odradza przez ſłowo Bożé/ y przyięćie poſłuſzeńſtwá roſkazánégo od Páná Chryſtuſá BiałKat 316, 153v; Nie rozumiem/ iákie to vcżynki dobre rozumiećie: ktore tu gánićie. Bo ieſli dobre ſą á od Bogá álbo od Kośćiołá iego pochwalone y roſkazáne/ gánić ich niemożećie. WujJud 106v; Y v nas Poſty ácż ſą roſkazáne od Kośćiołá/ iednák przedśię nie z przymuſzenia/ ále z chući/ z dobrą wolą WujJud 191v, 196 marg; WujJudConf 3v; RejPosRozpr c2v; Inſzać to ieſt rzecż/ ktorą Moyżeſz ludowi Izráelſkiemu/ z woley Bożey/ o práwnych poſtępkách/ około świadkow roſkázował: á inſzą co ty Chriſtiáninem chcąc być/ o obronie w potrzebie ſwey mowiſz: Ondźie tá rzecż ieſt miánowićie roſkazána y w kſięgi wpiſána: á o twey tey obronie niemáſz nic w nowym Teſtámenćie CzechRozm 232v, 207v, 208, 232v; Táć byłá pierwſzá przycżyná rozerwánia kośćiołow/ y oddzielenia ſię od poſłuſzeńſtwá Papieſkiego y iednośći od Chryſtuſa roſkazáney/ y od Apoſtołow zácżętey SkarJedn 190, 158; SkarŻyw 491; Kto záś miłośći tey od Bogá rozkazáney nie ma/ ten też y Bogá ſámego miłowáć nie może CzechEp 17; ReszPrz Av; KRZEST od Chriſtuſá roſkazány. WujNT Zzzzz3, 16; bo też bez mięſá iákiegożkolwiek/ y bez żon/ á ćieleſnośći káżdemu wobec wolney/ y rozſkazáney/ á bez towárzyſtwá ſzkodliwych ſektárzow/ obydź ſię [chrześcijanie w Azji] nie mogą. PowodPr 38.

rozkazan(y) komu (8): MurzNT 56; RejPos 57v, 70v, 161; Pod nowym záś Teſtamentem/ iż łáſká y miłoſierdźie ieſt przez Chriſtuſá Iezuſá chwalcom BOżym/ y miłość ſwych nieprzyaćioł roſkázána. CzechRozm 238v, 213v, 225v; CzechEp 113.

rozkazany czym (1): Przed tyśiącem y ſtem lat y więcey ś. Ambroży/ y Máximus Taurineń⟨ski⟩ Biſkup/ powiedźieli/ że ten Poſt Quádrágeſimy [...] nie ludzkim wymyſłem zácżęty/ ále Boſką zwierzchnośćią roſkazány ieſt. WujJud 192v.

rozkazan(y) gdzie [= w tekście] (9): RejPos 57v, 70v; á iż roſkazánie około cżynienia Sákrámentowey Spowiedźi [...] w tey cenie mieć mamy/ iákoby też w Ewángeliey vſtáwione y roſkazáne było. KuczbKat 210; Ná ktorych dwu rzecżách/ wedle zdánia mego/ wſzytko to záwiſło/ cokolwiek iedno o żywoćie/ y powinnośći Chriſtiáńſkiey/ w nowym Teſtámenćie/ wierzącym w Chriſtuſá/ chwalcom ſzcżyrym Bożym/ ieſt roſkazano. CzechRozm 225v; CzechEp 113, 343; A ieſli idzie o Ceremonie zwierzchne y ćieleſne: ktorych w Rzymſkim nabożeńſtwie pełno: [...] Ktorych zgołá v nas niemáſz: procż niektorych znacżnie w piſmie ś. nowego Teſtámentu/ záleconych y roſkazánych CzechEpPOrz **4; ReszPrz 22; A Ewángelia y nowy zakon przyſzedł nie tylo z ſámą náuką co czynić á czego ſię ſtrzedz: ále też z łáſką y przyiáźnią Bożą y pomocą/ áby ſię to czynić y wypełnić mogło/ co w ſtárym y w nowym zakonie roſkazano ieſt. SkarKaz 310b.

Ze zdaniem podmiotowym [w tym z zapowiednikiem: to (2); aby (2), zaimek pytajny (1)] (3): Y zowiem ie dobrimy vczinki dla tego że ſą od dobrego páná Boga roſkazane abiſmy ie czinili SeklKat D3v; A inym żadnym wymyſłom ſwiátá tego/ iuż żadney wiáry dáwáć nie mamy: gdyż to ieſt nam ſrogo roſkazano iedno co ieſth nam oddano y poſtánowiono z dawná przez Proroki/ á potym przez Apoſtoły y Ewányeliſty RejPos 161, 70v.

W połączeniu szeregowym (1): To maſz o nim [chrzcie] rozumieć/ iż ieſt vſtáwą BOżą. Naprzod przez Ianá Zácháryaſzowego ſyná zácżętą: á potym przez Iezuſá [...] potwierdzoną roſkazáną y záleconą. CzechRozm 256v.

Wyrażenie: »srodze (a. srogo) rozkazan« (3): toć ieſt owſzem ſrodze we wſzem piſmie roſkazano/ ábyś po wſzytki dni żywothá twego żył pocżćiwie/ żył trzeźwo/ żył miernie RejPos 70v, 57v, 161.
Szeregi: »napisany i rozkazany« (1): Bo tám kazń oná/ vcżyniona byłá nie przećiw tákiemu Heretykowi/ ktory ſobie ſam wedle zdánia ſwego co z piſmá ś. polubił y obrał/ y w cżymby ſię z inſzymi z ſtrony wyrozumienia piſmá nie zgadzał: [...] ále tylko ná tákiego y przećiw tákiemu nápiſana y roſkazana byłá/ ktoryby nie tylko ſam cále ná wſzem od iednego żywego Bogá Izráelſkiego odſtąpił/ ále też y inſzych ku temuż náwodźił CzechEp 33.

»postanowion(y) i rozkazan(y)« [szyk 2:1] (3): Vcżymy też lud/ że Sákrámentá ſą od Páná Bogá vſtáwione ſpráwy/ á rzecży ſáme máteriálne [...] nie ſą Sákrámentá/ iedno w vżywániu roſkazánym y poſtánowionym. WujJudConf 224; CzechRozm 100v [2 r.].

»rozkazany i ustawiony« [szyk 1:1] (2): KuczbKat 210; Ze Mſza Kośćiołá Powſzechnego/ ofiárá oná vſtáwicżna [...]/ ktorą P. Chriſtus ná oſtátniey Wiecżerzy [...] ofiárował y ofiárowáć roſkazał ná pámiątkę ſwoię/ nie tylko przećiwna temu Sákrámentowi nie ieſt/ ále roſkazána y od Chriſtuſá vſtáwioná WujJud 179v.

»rozkazany i zalecony« [szyk 3:1] (4): CzechEp 113; CzechEpPOrz **4; GOSCINNOSC, to ieſt przyimowánie podrożnych y vbogich do domu ſwego/ roſkazána y zálecona. WujNT Yyyyy3v; Pewnie go tedy nie to poniżyło/ iż dobre vczynki do zbáwienia od P. Bogá roſkazáne/ y zapłátą wiecznego żywotá zálecone/ czynił. SkarKaz 350a. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

c. Zalecony; w przen (1): Abowiem ono wnet ma káżdi nadobny plaſtr náuki Páńſkiey ná ty obiecáne wrzody z dekrethu Páńſkiego [...]. A toć ieſt plaſtr/ á toć ieſt lekárſtwo pewne od Páná náſzego roſkazáne ná káżde wrzody y ná káżde niebeſpiecżnośći náſze RejAp 132v.
2. Przekazany do wiadomości, powiedziany, oznajmiony [komu przez kogo](1): Gdzie y w onych pogroſzkach przez Moiżeſzá ludowi Izráelſkiemu roſkazánych miedzy inſzemi też tá iedná byłá: Iż ieſli nie będą ſłucháli głoſu moiego/ dam im niebo iż będzie iáko miedziáne/ á nigdy im dzdzá nie będzie puſzcżáło wedle potrzeby ich. RejAp 134v.

Cf NIEROZKAZANY, ROZKAZAĆ

MP