[zaloguj się]

[EPIDEMIJA sb f

Fleksja

N sg epidemijå.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Zaraźliwa choroba o dużym zasięgu [epidimiapowietrze wszędy panujące Murm; – powietrze zarażone wszędy będące BartBydg; łóżna choroba epidemia Cn]: Widźieliſmy niedawno w tych febrách z káſzlámi/ co ie Włoſzy do nas/ á do nich kráie zachodné przez Lizybonę y Hiſzpánią/ poſłáli/ iáko wiele rzeczy inſzych nie dobrych/ á mal de muton/ álbo del caſtron ie názwáli/ że epidemia á nie co inſzégo byłá: przedśię przyrzutna: y przeto że epidemia/ muśiém zeznáć/ iż była przyrzutną OczkoPrzymiot 403.

Synonimy: mor, powietrze, zaraza.]

PP