[zaloguj się]

LISTECZEK (20) sb m

Oba e jasne.

Fleksja
sg pl
N listeczek listeczki
A listeczki
I listeczki(e)m listeczkami
L listeczku

sg N listeczek (4).I listeczki(e)m (1).L listeczku (2).pl N listeczki (5).A listeczki (7).I listeczkami (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. list.

Dem. odlistek:
1. Od znacz. ‘liść (13): WIlcży groch [...] roſzcżki albo gałąſki ma gęſte á ſubtelne takież też y liſtecżki ma cienkie á barzo małe FalZioł I 109a, I 78d, 113d, 115a [2 r.], 141c, 143a; Rośćie tedy to źiółko ná dobrą piądź wzgórę/ gáłązkámi proſthymi głádkimi/ któré oſádzoné/ liſteczkámi żółtych fijołkow podobnymi SienLek Yyyv; WisznTr 12 [2 r.].
a. Używany w lecznictwie (1): Takież na quartanę cżtyrzy korzonki á cżtyrzy liſtecżki [koszyszczka] maią być dane. FalZioł I 153b.
b. Płatek kwiatu (2): FalZioł I 94b; Iák wdźięcżnie kwiát rożány wſchod ſłońcá rozbija/ Y gdy w Ocean wchodźi/ liſtecżki záwija GrabowSet Ev.
2. Od znacz. ‘kartka papieru; schedula Murm, BartBydg (2): Schedula, parva scheda. eyn ſcedelen Liſteczek. Murm 191; BartBydg 138b.
3. Od znacz. ‘pismo, wiadomość przekazana drogą korespondencyjną; literulae Mącz; epistolium Calep (5): Literulae, Liſteczek. Mącz 195d; Calep 368a.

listeczek czyj (1): Pan Chycki też liſtecżkiem ſwym/ chćiał ſię w tey mierze/ cżego pewnego ode mnie dowiedźieć NiemObr 23.

Zwrot: »listeczek pisać« (2): NiemObr 23; Nie robotne łotroſtwo/ tárgáiąc małżeńſtwá/ Iák rzemięſłá iákiego pátrzy wſzetecżeńſtwá. [...] Liſtecżki rymem piſze. A chłopcá wpráwnego Ma miáſto Rufianá KlonWor 62.

Cf LISTEK

BZ, ZCh