[zaloguj się]

BUDOWNY (22) ai

o jasne.

comp budowniejszy (2).

Fleksja
sg
mNbudowny, budowniejszy fNbudownå, budowniejszå nNbudown(e)
G Gbudown(e)j G
Abudowny A A
pl
N subst budowné
G budownych
D budownym
A m an budowné
subst budown(e)
L budownych

sg m N budowny, budowniejszy (4).A budowny (1).f N budownå, budowniejszå (2).G budown(e)j (1).n N budown(e) (1).pl N subst budowné (2).G budownych (3). D budownym (1).A m an budowné (4); -é (3), -(e) (1). subst budown(e) (1).L budownych (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Dobrze, okazale zbudowany; obszerny; constructus Mącz; belle vel bene et ratione aedifleatus, capax Cn (18): Mącz 422d; znáć káżdy ſnádnie może/ że we Złocie/ w pieniądzach/ w ſtroiach/ w goſpodárſtwie nigdy bogátſza/ budownieyſza/ okázálſza y ozdobnieyſza Polſká nie byłá/ iáko dźiś ieſt. WujJud A3v; Oczko 3; KochTr 16; KochJez Bv, B2v; Ale boiaźn/ y grozá páná prowádzą/ [...] Ná okrętli budowny/ na kónli wśiędźie/ Troſká w okręćie/ troſká zá śiodłem będźie. KochPieś 18; SarnStat 594; TORVN budowny y bogáty wcnotę/ Tám ſzcżyrych mieſzcżan oglądaſz ochotę KlonFlis G2; PudłDydo B.
Wyrażenia: »miasta budowne; budowne miasta« (2 : 2): Tuscia Kráyná we włoſzech [...] ma w ſobie známienite pyſzne á budowne miáſtá Mącz 470c; KochPs 119; W budownych miáſtach/ zamkach/ máłom ſie kocháłá BielSen 18v; ázaż nie drzewiéy vderzy ná wáſżę kró: M. który Królem bydź raczyſz/ nie miaſt budownych/ ále ludźi? OrzJan 82.

»zamki budowne; budowne zamki« (4 : 2): KochSat A3; KochPs 73, 119; BielSen 18v; [do Króla Stefana] Nie tylko zamki budowné/ Y twiérdze bierzeſz wárowné. KochPieś 46, 45.

2. Nadający się, potrzebny do budowania, budowlany (2):
Wyrażenie: »materyja budowna; budowna materyja« (1 : 1): Materia domus, Calx, Lapides, Ligna, Tegulae, Materia budowna/ wapno/ kámienie drzewo/ dáchówká. Mącz 211b, 211b.
3. Dużo budujący, chętnie budujący, zamiłowany w budownictwie (2): Nie był [Król Aleksander] budowny áni pieniężny w Polſzce/ pieniędzy nie nábył áż gdy potrzebá pilna nadeſzła BielKron 403v.
W przen (1): tego ſie w Polſzce poſpolićie nápátrzy/ gdy cáła wieś Lázárzow leży przed dworámi budownych Bogacżow/ niemogąc ſie náſyćić odrobinámi co zbywa od zbytkow Páńſkich/ rękámi ich krwáwo wyrobionych. PowodPr 70.

Cf NIEBUDOWNY

BZ