[zaloguj się]

BUDUJĄCY SIĘ (1) part praes act

Fleksja

D sg m budującemu się.

stp, Cn, Linde brak.

Opierający się, wspierający się, wzorujący się [na kim]: ták też Prorockie y Apoſtolſkie nàuki/ ſą fundamentem zwierzchnim/ [...] ná ktorym káżdemu do Chriſtuſá przychodzącemu/ y ná nim ſię buduiącemu/ cále przeſtáwáć potrzebá NiemObr 36.

Cf BUDOWAĆ SIĘ

BZ