[zaloguj się]

CAL (22) sb m

cal (8), cel (1), cał a. czał (1), czal a. cal (12) [wszystko BielSpr].

a pochylone; tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg
N cål
G cålu
A cål
L cålu

sg N cål (3).G cålu (6).A cål (6).L cålu (7).

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Tył w szyku wojskowym; hufiec walny (22): áby rowno ſtáli w nim [w rzędzie pirwszym] konie głowámi iáko Woły w Iárzmie/ coby ieden nád drugiego ná zad ábo naprzod dáley niewykrocżył/ tákże y drugi y trzeći áż do celu/ to ieſt oſtátniego rzędu názad BielSpr 9v; Sſzykowawſzy pieſze ludźi ná cżoło/ iezdni ná rogach bywáli w zupełney zbroi z drzewcy kthorzy bronili pobocżnic woyſká/ drudzy thákże ná calu bywáli po obu ſtron broniąc od nieprzyiaćielá że wſzech ſtron BielSpr 17; przerwawſzy rog práwy nieprzyiaćielowi ſzli do Czału co prędzey porażáiąc lud BielSpr 21 v; Aleksander [...] po ſtronách y ná calu miał inny lud BielSpr 42v; Tákże też y then Ordynek pocżyná ſwoy roſchod od calu. BielSpr 72, 8v, 17v, 19, 20v, 22v (17).
Szeregi: »czoło, (i pośrzodek) (a, i) cal« (3): áby cżoło á czal mocnymi ludźmi oſádźił/ á ná pobocżnicách doſtátek pomocnych ludźi miał BielSpr 19; iakoby ſie nieprzyiaćiel mocno opárł [...] á tákby ſzkodował ná tym ieſliby cżołá y pośrzodká tákież calu dobrze nie obwárował ludem mocnym BielSpr 21v, 70v.

»przodek albo (i) cal« (2): Ieſth tedy wielki pożytek wſzem ludziom Rycerſkim tak iezdnym iáko pieſzym/ cżęſto wyieżdżáiąc ná plác ku ćwicżeniu áby miał zwycżay dobry á wiedział zá kim ma ſtać [...] iáki lud ná przodku álbo ná calu BielSpr 8v; ná przodku y ná Calu y po bocech Wodzowie ich ſtáwáią BielSpr 68.

ZZa