[zaloguj się]

CZYTAJĄCY (9) part praes act

a jasne.

Fleksja
sg
mNczytający
Aczytając(e)go
pl
N m pers czytający
G czytających
D czytającym

sg m N czytający (4).A czytając(e)go (4).pl N m pers czytający (3).G czytających (2).D czytającym (2).

stp s.v. czytać, Cn, Linde brak.

1. Zapoznający się z treścią pisaną (4): Ktory piſmo waży lekce/ Cżytáiących ſłucháć nie chce/ Ieſt podobien ku głuchowi/ Y niomemu dobytkowi BielKom A; Tom dla tego ták vcżynił/ áby y piſmu świętemu żadnego vbliżenia álbo gwałtu nie było/ y áby ſię ták vſzy cżytáiących nie obrázáły. BudNT d.

czytający co (1) : Iáwno to ieſt wſzytkim Ewángelią czytáiącym/ iż nabłogoſłáwieńſzemu/ y wſzytkich Apoſtołow kśiążęćiu Piotrowi/ [...] zlecon ieſt rząd y przełożeńſtwo ábo przodkowánie kośćiołá wſzytkiego WujNT 390.

cum A duplice (obiecti et praedicati) (1): A przybiegſzy Philip/ vſłyſzał go [Etiopianina, rzezańca] czytáiącego Izáiaſzá Proroká [audivit eum legentem Isaiam prophetam] y rzekł WujNT Act 8/30.

2. Wykładający (5): Lektorum y dwiemá Profeſsoróm in humanitate czytáiącym [Legistae ac duobus litrarum humanarum Professoribus JanStat 222]/ Iego M. Kśiądź Arcybiſkup Gnieźnieńſki/ [...] obiecał ná tym świętym Synodźie/ ſto Dukatów we złoćie SarnStat 197.

czytający co (3): v których [Kośćiołów] ſą Doktorowie/ álbo czytáiący práwo Duchowné y święté Piſmo [in quibus habentur doctores aut Lectores iuris ac Theologiae JanStat 197]/ bądź zdawná/ bądź téż teraz nowo poſtánowieni y fundowáni SarnStat 923 [idem (2)] 197, 180.

Wyrażenie: »w przod czytający« [kalka lat.] (1): Praelector ‒ wprzod czytaiązi [!]. Calep [834b].

Cf CZYTAĆ

BC