[zaloguj się]

CZYTAŁY (1) part praet act impf

Fleksja

N pl m pers czytali.

stp, Cn, Linde brak.

Oczytany, umiejący czytać, biegły w czytaniu: że co więc ludzie vcżeni ná niektore słowá/ álbo wirſze po kraioch znacżyli/ albo wykłádáiąc/ álbo cożkolwiek znácząc (iáko to y dziś poſpolićie ludzie cżytáli cżynią) tedy tákowe wykłády albo znaczenia oni piſarze/ nierozumieiąc iych/ do tekſtu wpiſowáli. BudNT przedm b5.

Cf CZYTAĆ

BC