[zaloguj się]

DĄB (115) sb m

dąb (114), Dub (1); dąb : Dub BielKron (4 : 1). dąb (50), dąmb (1), d(ą)b (2); dęb- (60) demb- (1).

Fleksja
sg pl
N dąb dęby
G dębu dębów
D dębowi
A dąb dęby
I dębem dęby
L dębie dębiech, dęb(a)ch, dęby

sg N dąb (35).G dębu (12).D dębowi (2).A dąb (18).I dębem (12); -em (1), -(e)m (11).L dębie (9).pl N dęby (3).G dębów (4); -ów (3), -(o)w (1).A dęby (10).I dęby (2).L dębiech (4) Mącz, SarnStat (3), dęb(a)ch (1) MiechGlab; ~ -éch : -ech SarnStat (2 : 1), -(e)ch (1).V dęby (3).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Quercus Robur (Rost); drzewo z rodziny bukowatych (Fagaceae); quercus Murm, Mymer1, Mącz, Calag, Calep, Cn; robur Murm, BartBydg, Mącz, Calep, Cn; ilex Murm, Cn; esculus Murm; drys Mącz, farnus Cn (111): Siekierá gdy dąb zwáliłá/ Z niegoż kliny vcżyniłá BierEz L4v, L4, O4 [2 r.]; Murm 106; Mymer1 20v; BartBydg 133; FalZioł +4c, I [1152]a, b [2 r.], 116d, V 65; Oſkarżon był Socrates prred [!] poſpolſtwem Attenſkim, iakoby ſie naſmiewał z Dębu, ze pſa y z kozła ktore oni za bogi chwalili BielŻyw 54; MiechGlab 25; Leop Ios 24/26, Iudic 9/37; UstPraw E4 [3 r.]; OBieſzono ná Dębie/ chłopá podle drogi RejFig Dd5, Dd3 [2 r.], Dd5; RejZwierz aa2, 117 [2 r.], 131; BibRadz Gen 35/8, Iudic 6/19; BielKron 48v, 50v, 72v; Gdzie poyrzę/ wſzędy rąbią albo buk do huty/ Albo ſoſnią na ſmolę/ albo dąb na ſzkuty KochSat A2; Bryon, Pleśń/ álbo/ mech/ ná ſtárych dębiech Mącz 27b, 95c, 340a, 356b, 357a, 488a; HistRzym 117 [2 r.]; RejZwierc 58 v, 113 [2 r.], 239; BudBib I 6b marg, Ios 24/26, Is 44/14, 57/5, 4.Esdr 14/1; Strum G; niemowiłem do krzemieniow/ áni do dębow (bo ztych niemoże być Rzecżpoſpolita) álem do ludźi mowił. ModrzBaz 142v; Oczko 16v; Calag 146a; Głos páńſki Cedry łamie/ y dęby przewráca KochPs 40, 110; SkarŻyw 504; CzechEp 310; KochFr 58, 67, 105, 117, 132; KochPam 81; KochProp 13; Calep 476a, 887a, 926a; GórnTroas 20; KołakCath B2; JanNKarKoch E2v; SarnStat 471, 644, 667 [2 r.], 668 [9 r.], 669 [2 r.] (17); SkarKaz 2b; SkarKazSej 682b.

W charakterystycznych połączeniach: dąb stary (3), tęgi (2), twardy (3), wysmukły; dęby ciosać (2), rębać, urębić, wyrębować.

Przysłowia: Bo i na dąb pioron biye A brzoſtkę iedno deſcz zmiye RejRozm 406; RejZwierz 131.

Co opoká vſlyſſáłá/ to dębowi powiedáłá. March1 A4v.

Skępiec y z Dębu radby odárł łyká RejZwierc 217v, 231v.

Zwroty: »być, stać jako dąb« = być bardzo silnym [szyk zmienny] (2 : 1): gdy będziećie iáko dąb [cum fueritis velut quercus] kiedy ſniego liśćie opáda Leop Is 1/30; Iáko Dąb mocno ſtoi/ co go wiátr nie ruſzy RejZwierc 113v; GórnDworz V7v.

»być, stać jako dąb bez (a. w maluczkim) żołędziu« (2 : 1): [o pysznym] Ieſteś iáko Dąb wynioſły/ Ták bez żołędziu vroſły RejZwierc 232, 226; wiárá Chrześćijáńſka o Troycy ś. [...] dźiwnie ſię vmacnia piſmem ſtárego zakonu y Prorokow/ w ktorych była iáko dąb wielki w máluczkim żołędźiu. SkarKaz 277a.

Wyrażenie: »wiekopamiętne dęby« (1): Płácżćie przezrocżyſtych pol iłowáte wzory/ Wiekopámiętne dęby/ choynowe bory. KlonŻal A3v.
Zestawienia: »dęby bas(z)ańskie, z Basan« = quercus Basan Vulg, PolAnt [szyk 3 : 1] (3 : 1): Dęby z Báſán ćioſáli ná wioſlá twoie Leop Ez 27/6, Zach 11/2; BudBib Is 2/13, Zach 11/2.

»dąb płaczu« (1): [Debora] pochowána ieſt nie dáleko Betel pod dębem/ ktoremu imię dano Allon Báchut. (marg) Dąb płáczu. (‒) BibRadz Gen 35/8.

»dąb Tabor« = quercus Thabor Vulg (1): á gdy przydzyeſz do dębu Thabor/ naydą cię trzey mężowie [bibl. 1.Reg 10/3] BielKron 63v.

Przen: Polska (1): Ten ſtáry dąb ták vroſł/ á wiatr go żaden nie obálił. bo korzeń iego ieſt Chryſtus y Kápłani iego SkarKazSej 682a.
2. Drewno dębowe, materiał (3): Broń záś łuk proſty/ [...] ſiodłá z dębu bez náſłánia/ [...] ták iáko ony látá ludowi grubemu á leśnemu ſtroie y naczynie dawáły. StryjKron 265, 737; KochMuza 26.
3. Kora dębowa używana do garbowania skór (1):
[Zwrot: »tłuc dąb; tłuczenie dębu; tłuczony dąb« [szyk zmienny]: Przy tymże młynie młyn Szwiecki, w którym szewcy i garbarze dąb tłuką LustrMalb I 54, 128, II 26, 85; tłuczonego dębu 7 ćwiercień InwMieszcz 131.].
Wyrażenie: »dąb szewczy« (1): Licżbá Dorocżna. [...] Browar/ Popioły/ Gonty/ Węgle/ Dąb ſzewcży/ Dźiechćiowy płát/ Smołę/ Práwne groſze GostGosp 167.
4. n-loc (1):
Zestawienie: »Hynek z Dubu« (1): ná ktorych [dzierżawach] nie Polaki ále Cżechy na vrzędy poſadził/ zwłaſzcżá Hynká z Dubu ſtároſtą Polſkim BielKron 368v.

Cf DĘBINA

SB