[zaloguj się]

DĄBROWA (29) sb f

dąbrowa (27), dubrowa (2); dubrowa PaprPan; dąbrowa : dubrowa BielKron (4 : 1).

-ą- (24), -a- (1), -am- (3), -ąm- (1).
Fleksja
sg pl
N dąbrowa dąbrowy
G dąbrowy, dąbrowéj dąbrów
D dąbrowie
A dąbrowę dąbrowy
I dąbrową dąbrowami
L dąbrowie dąbrowach

sg N dąbrowa (3).G dąbrowy (4) BielKron, Mącz, StryjKron, KlonWor, dąbrowéj (1) SarnStat.D dąbrowie (1).A dąbrowę [zapis: -e] (1).I dąbrową (1).L dąbrowie (5).pl N dąbrowy (2).G dąbrów (3); -ów (1), -(o)w (2).A dąbrowy (2).I dąbrowami (1).L dąbrowach (5); -ach (3) BielKron, SarnStat (2), -åch (2) PaprPan, KochOdpr.

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) – XVIII w.

1. Las liściasty, w szczególności dębowy; saltus Mącz, Cn; merica BartBydg; nemus Cn (25): Iako tha dambrova w thyey szerzy yako volya przyszluszy ku they voly ZapWar 1516 nr 2137; LibMal 1545/105v, 1547/130; BartBydg 90; BielKron 351, 419; Saltus, Dąbrowá/ Chróſt/ Gęſty lás. Mącz 365d; Detrudi de saltu agroque communi, Być zepchnión z poſpolitey dąbrowy y roley. Mącz 466d, 492c, d; [Polacy] położą ſie Obozem [...] przy dąbrowie dla drew y páſtwy. BielSpr 70v; Acżći ſie nie tu rodził [Wilkowski] w tych polach Podolſkich/ Naydzyeſz też ták mężnego y w dubrowach Polſkich. PaprPan Aa; KochOdpr B3v; StryjKron 254; BielSen 5; RybGęśli D2; A to chcemy bydź trzymano [...] o dębiéch w dąbrowách wyćiętych/ cztérzy groſze/ który wytnie zápłáćić ma SarnStat 668, 189 [2 r.], 668; Kiedy chybią ogrody/ więc do láſa ná gier; Ieſli polá ſzwánkuią/ do dąbrowy ná żer. KlonWor 78.
Wyrażenie: »wesołe dąbrowy« (1): Y przybrał grubą ziemię/ trawą y zioły/ [...] rodzáynemi drzewy/ wyſokiemi gáymi/ weſołymi dąbrowámi SkarŻyw 259.
Szereg: »lasy, (i) dąbrowy« [szyk 2 : 1] (3): zá iego [Kroka] cżáſu wiele láſow y dąbrow wykopáli/ wſi y zamkow nábudowáli. BielKron 318v, 284; Mącz 365d.
2. n-loc (4): Datum wewthorek w octawa Czyala bozego na Nyestrem wnyley [!] Dambrovye povyſz Choczymya Latha bozego 1540 LibLeg 6/119; LibMal 1545/101v; Od tąd ſzli do Iáſłá/ Brzoſtku/ Kołáćić/ Fryſtaká/ Dukle/ Pilzná/ Dubrowy/ popalili ie wybrawſzy/ z okolicżnymi wśiámi. BielKron 395v; SarnStat 1082.

SB