[zaloguj się]

DOBACZAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes dobåczåm sie.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. dobaczyć się.

Iter. oddobaczyć się”; zgadywać, dorozumiewać się: Coniecturo, Domyślam/ dobaczamſie. Mącz 162b.

Synonim: domyślać się.

Formacje pochodne cf BACZYĆ SIĘ.

LW