[zaloguj się]

DOCZYŚĆ SIĘ (14) vb pf

sie (13), się (1).

doczyść się (11), doczcić się (1), dotcić się (1), doczyść się a. doczcić się (1); doczyść się RejPos (3), RejZwierc (3), MycPrz II (4), PudłFr; doczcić się RejPosWstaw; dotcić się KromRozm I.

Teksty nie oznaczają ó; o jasne.

Fleksja
inf doczyść się
praet
sg pl
1 m -em się doczedł m pers
3 m m pers dotcili się

inf doczyść się (9).fut 2 sg doczciesz się (3).praet 1 sg m -em się doczedł (1).3 pl m pers dotcili się (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. s.v. doczytać się.

Wyczytać, czytając dowiedzieć się (14):

doczyść się czego (9): Nyedotćili ſye tám tego wáſſy ápoſtołowye? KromRozm I C2; RejPos 173v, 240v, 324; RejZwierc 235; Oſtátká ſie docżćić możeſz w 1. liſcie w IIII káp. RejPosWstaw [212]v; MycPrz II C2v. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

doczyść się o czym (2): o tym káżdy w Kronikách ſnádnie ſie doczyść może y o innych wiele rzeczách. MycPrz II C4v, II B4.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: tego (2); co (2), , jaki, że] (5): docżcieſz ſie w. m. thego/ iż do pocżćiwych ſpraw/ były po wſzelki cżás białegłowy thák chętne/ iáko męſzcżyzni GórnDworz X6v; A thám ſie potym powoli docżcieſz co ſie potym sſtáło z onemi nieprzyiacioły iego RejZwierc 265, 119v; MycPrz II B4; PudłFr 33.

W charakterystycznych połączeniach: doczyść się w kronikach (3), w księgach, w liście; doczyść się powoli (2), snadnie (2).

Zwrot: »doczyść się moc« (8): RejPos 173v, 324; Boć iuż záprawdę y naproſtſzy ſie tego docżyść mogł żeć nam o płatne idzie. RejZwierc 119v; RejPosWstaw [212]v; iákiego fortilu vżili/ w Kronikách káżdi docziść ſie może; MycPrz II B4, II B4, II C2v, II C4v.
Szeregi: »(nie) doczyść się ani dopatrzyć« (1): A tego ſie z záſlepionemi ocżymá ſwemi y z rozumy ſwemi docżyść ani dopátrzyć nie mogli RejPos 324.

»doczyść się i przypatrzyć« (1): to ſie też tego káżdy docżyść y ſnádnie ſie themu przypátrzyć może. RejPos 173v.

»znaleść a doczyść a dopytać się« (1): day nam ználeść á docżyść á dopytáć sie onych przywileiow á onych liſtow ſwoich RejPos 240v.

Formacje pochodne cf CZYŚĆ.

JW