[zaloguj się]

DOMA (523) av

-o- (113), -ó- (1) Oczko A3; a jasne (w tym 10 r. błędne znakowanie).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w. s.v. dom.

1. W domu, w mieszkaniu, u siebie; we własnym gospodarstwie, przy rodzinie, na miejscu; domi, in domo Mącz, Cn; intus Mącz (404): Mądryć kto co domá cżuie/ Wiele rzecży nie koſztuie. BierEz P2, C4v, Q2; FalZioł V 63v; BielŻyw 126, 165; LibLeg 7/32v, 10/150; V Broczkich Bill raſz po wiwolanyv ſwym zzyemye alye ych doma nyepotraffil LibMal 1546/122v, 1543/68, 1546/111v, 122v; Lepiey ſie domá oſędzić Niż wtym głuchym leſie błędzić RejRozpr F2v; RejJóz A7v, I6; RejKup b8v, i3v, bb8v; BielKom A, D7; Acż ći go ty nye daſz do ſzkoły ná náuki dobre/ przed ſię go domá od złosći nye vſtrzeżeſz GliczKsiąż I7v; co ſie byli nyecżego náucżyli/ tego domá zá bąkámi chodząc zápámyętáyą. GliczKsiąż N, F4v, G4v, I3, I4, I7v (30); GroicPorz b3, hh4; GroicPorzRej C3v; KrowObr B4; RejWiz 39, 70, 73v, 90; A ieſli ſie chcą cżego náucżyć/ niech domá [domi] ſwych mężow pytáią. Leop 1.Cor 14/35 [przekład tego samego tekstu BudNT, WujNT], Thren 1/20; UstPraw E; Kſiądz co ſie v krolá vmył/ á domá iadł RejFig Aav, Aa5, Dd6, Ee2v; RejZwierz 26, 51, 63v, 68, 107, 131v; BibRadz Gen 17/12, 13, 27; ma drugi kilká ſynow/ łotruią domá/ tną kozerę/ zábijáią OrzRozm V3, H, Hv, H2, O3, Qv, V; Ale oni [duchowni] woleli ná ſłużebne poſtępić pobory a doma zoſtáć. BielKron 403, 6, 14, 17, 31, 63 (16); KochSat B3; KwiatKsiąż N2v; Mącz 45c, 59a, 94b, 133d, 158d (15); OrzQuin B4, E2, P4, Y3v; SienLek 12; RejAp 142; GórnDworz E8, G2, G6 [2 r.], K6v, N4, R2v; HistRzym 13, 68v, 77, 107; RejPos 202v, 353; BielSat [I4]; HistLan B3v; KuczbKat 435; Izażby ty kozy/ ty płoty/ ty ſpáśi nie mogły domá álbo ná wiecach zoſtáć? RejZwierc 189v, 7v, 25, 26, 78, 95 (13); BielSpr c2, 25v, 67v; KochMon 34; KochList [1]; Byli ludzmi bogátemi/ y mocą obdárzeni/ ktorzy ſpokoynie ſwoy żywot domá [in habitationibus suis] wiedli. BudBib Eccli 44/6; HistHel ktv; Strum P3v; BudNT 1.Cor 14/36 [35]; á przedſię Anná y z Sámuelem zoſtáłá byłá domá. CzechRozm 160, 230v, 234; KarnNap F2; ModrzBaz 12v, 101v, 114v; Oczko A3; KochPs 75; Bo ieſli tę żáłość miedzy pijánymi pokazáli/ coſz rozumieſz iáko ſami domá tákiey wzgárdy Boſkiey żáłowáli? SkarŻyw 130, 188, 202, 328, 357, 537, 545; MWilkHist P2v; CzechEp *4v; CzechEpPOrz *4v; NiemObr 57; KochFr 49, 51, 56, 114; KlonŻal A2v; V opilce káżdego/ wielki nierząd domá bywa. WerGośc 235 marg, 218; BielSjem 6, 7 [2 r.], 13, 20, 21, 23, 26; KochPieś 52; KochSob 70; Owa gdźie przydę/ tu mnie iáko domá. PudłFr 7, 7, 28, 29 [3 r.], 38, 63; Czy rżądu domá nie trżebá/ á w woyſku trżeba? GórnRozm I4v, D, I2v, I4v, L3, L4v; ActReg 22, 168 [2 r.]; bo co ſie domá robi/ to bywa lepiey y ſporzey GostGosp 32, 12, 82, 84, 90, 92 (14); GórnTroas 44; KochCzJan A2v; KochFrag 28, 45; OrzJan 29, 111; WyprPl B, C; RybGęśli B2; A ieſli kto łáknie/ niechże ie domá [domi manducet]: ábyśćie ſię ná ſąd nie ſchodźili. WujNT 1.Cor 11/34, 14/35, s. 815; A bądź domá/ bądź gdźie indźiéy Iego Królewſka M. oſobą ſwą będźie SarnStat 312, 6, 16, 68, 431, 1315; GrabPospR M3 [2 r.], N4, N4v; PowodPr 78; SkarKaz 41a, 420b, 637a; VotSzl C2v; CiekPotr 31, 57, 81, 85; SkarKazSej 671b, 674a, 702a; Nie zwierzay ſzkućie wſzytkiey máiętnośći/ Lecż domá zoſtaw dla lepſzey pewnośći Więtſzą połowę. KlonFlis E, C3; KlonWor 51, 52, 56; ZbylPrzyg Bv.

W przeciwstawieniach: »doma... w drodze« (1): mięſzkáć w poſtronney ziemi iáka trudność [...] á ieſzcże z białą głową y z dziećięćiem/ z ktorymi doſyć domá trudnośći/ á coſz w drodze? SkarŻyw 244.

»doma ... w gościnie« (1): A Ty śrzednia Wdowico/ coć też mam powiedźieć/ Domá á nie w gośćinie częśćiey ty maſz śiedźieć. ZbylPrzyg B2v.

»doma ... w kościele« (1): Stąd obácz/ iáka ieſt rożność modlitwy domá vczynioney/ od tey ktora ſię dzieie w kośćiele WujNT 358.

W charakterystycznych połączeniach: doma dzierżeć, mieszkać (4), ostać, postać (2), (po)zosta(wa)ć (19), zastać (8), umrzeć (2); doma mieszkający, narodzony (3).

Przysłowia: á mile domá/ v dworu dwornye á domá wybornye GliczKsiąż K6v.

káżda obroná Słábſza gdy dobrey rády/ nie máſz o niey domá. RejZwierz 91; Quia frustra sunt arma foris, vbi non sunt consilia domi, to ieſt/ prożna ieſth ná ſtronie zwádá/ gdy nie będzie domá rádá. RejZwierc 162v, 145.

Dobra wodá ná dáchu kiedy ſąſiad gore/ Bo gdy ſie domá zaymie/ iuż rády nie ſpore. RejZwierc 241v.

[Kto domá głupi, u dworu nie mądry, mądry cżłowiek zacż ſtoi LorichKosz Ii5v marg (Linde).]

Fraza: »nie masz [kogo] doma« [szyk zmienny] (8): RejRozpr H2; Co mowił oknem/ nie máſz mię domá. RejFig Dd2, Dd2 [2 r.]; Intus nemo est, Niemaſz nikogo domá/ álbo w domu. Mącz 173d, 133d, 246c; GórnDworz R5v.
Zwroty: »doma by(wa)ć« = mieszkać, przebywać [szyk zmienny] (35): A kiedy iuż Xánt domá był/ Wſzyſtko o Ezopie myſlił BierEz E3v, K4; LibMal 1543/72v, 1546/122v, 1554/190v; GroicPorz m4v; PAnná w mieſcie iednemu ná pokoy biegáłá/ Gdy go domá nie było/ poſciel rozmiotáłá. RejFig Aa6v; RejZwierz 137v; BielKron 235, 297v; Negaris saepe esse domi, Powiedáyą że rzadko domá bywaſz. Mącz 244d, 7b, 113d, 278a, 283b, 319b (12); OrzQuin A4; Prot A4v, B2; GórnDworz R5, R5v; RejZwierc 254; CzechRozm 230v; Calag 109b; SkarŻyw 497; ZapKościer 1584/49; GostGosp 144; SkarKazSej 671b; Ni ſię obacżyſz kiedy domá będźieſz KlonFlis H4.

»doma chować« = utrzymywać, żywić [szyk zmienny] (5): Diar 50, 53; Co yeſt lepyey yeſli dzyecyę do ſzkoły dáć/ cżyli yemu chowáć domá Pedágogá álbo Bákálarzá. GliczKsiąż K3v, L; GostGosp 96.

»doma leżeć (a. przelegać), leżący« [szyk zmienny] (5 : 1): Ták yáko ſie náucżył domá w kącye przelegáć/ záwżdy ſie chronić ludzi cżyſtych á vććiwych będzye GliczKsiąż K6; Mącz 94c; Też nie leż domá dármo iáko niepotrzebne drewno/ miey ſie też cżáſem do konicżká RejZwierc 28, 26; ActReg 132; OrzJan 48.

»doma (po)chować, chowaniec« = wychowywać [szyk zmienny] (5 : 1): rodzicy do dworu ſyny ſwe ná ćwicżenye oddawáyą/ áby tám byegłosći yákich á obycżáyow nábywáli/ [...] gdy domá chowányec ni ku cżemu yedno álbo do ſkotá álbo do koźice/ inſſemu ſie nye godzi. GliczKsiąż H6, L2; KrowObr 149; RejZwierz 65; OrzQuin Aa5v; A nalepiey go domá do cżáſu pochowáć/ bo wżdy y rodziczow y precepthorá potroſze ſie przeſtrzegáć będzie RejZwierc 7v.

»doma się (po)chować« = przebywać, żyć; tenere se domo, fovere nidum Mącz [szyk zmienny] (7): ſam też podobno domá ſie w barłogu myedzy swinyámi chował. GliczKsiąż M5; Mącz 94c, 135b, 207b, 446b; CI choć ſie to ták domá ſpokoynie chowáią/ Ale w męſtwie żadnemu nic naprzod nie dáią. PaprPan X3v, R2.

»doma siedzieć (a. rozsiedzieć się a. siadać), siedzęcy, siedzenie« = domi sedere Mącz, Vulg [szyk zmienny] (45 : 1 : 1): A gdy Xantus domá śiedział/ Przyſzedſzy Ezop ieſt go żądał BierEz E; FalZioł V 52v; Bo mowią wſſytcy ſąſiedzi Szkoda go iż domá ſiedzi RejRozpr E3, Dv, F2v; RejKup k2, n5v; Záchcyało mu ſie było Krolá widzyeć/ áno lepiey było domá zá pyecem ſiedzyeć. GliczKsiąż I2; RejWiz 73; RejZwierz 64v, 79v, 89, 115; BielKron 17v, 107, 428v; Nunc domi certum est, obsidere usque donec redierit, Ták ſie długo domá rozſiedzę/ áż przidźie. Mącz 380a, 133d, 233d, 378c; OrzQuin Cv; Prot A3v, C4v; RejPos 134; RejZwierc 66v, 187v; BielSpr 37; BudBib Ruth 2/7, I 147a marg; PaprPan I3; A my domá śiedzimy by kwocżki/ Vpſtrzywſzy ſie/ rzegocąc by ſrocżki BielSjem 6, 7; PudłFr 15; BielRozm 10; GórnRozm Mv; PaprUp E; ActReg 60, 96, 110, 113; OrzJan 15; RybGęśli B3v; WujNT Ioann 11/20; Bowiem Lichwiarz domá ſiedzęcy iákoć krotko powiem Nic nie robi/ tylko nád Kálendarzem śiedźi KlonWor 77, 52, 78; ZbylPrzyg B2v.

»doma (u)chować, chowany« = hodować [szyk zmienny] (3 : 1): Páſterz niegdy pſá ſwego miał/ Ktorego domá/ vchował BierEz R4; UstPraw E; ZOraẃ domá chowány wolno ſobie chodzi RejZwierz 125v; BielKron 30.

Szeregi: »doma i w polu« (2): Ieden po drugim ludźie wielcy [z domu Tęczyńskiego] wychodźili/ Którzy domá/ y w polu/ godni w Polſcze byli. KochPam 80; SkarKaz 579a.

»abo na rycerskim chlebie abo doma« (1): niech pozna [król] iego ſpráwy/ ábo ná rycerſkiem chlebie/ ábo domá [aut militiae, aut domi]. ModrzBaz [41].

»(i) doma, (i) na stronie« [szyk 1:1] (2): RejWiz 70; Zle ná ſtronie/ zle domá/ áż y mowić teſzno RejZwierc 253.

»(tak) doma i (jak) na wojnie« = militiae et domi Mącz; tam domi, quam in bello JanStat (4): Una semper militiae et domi fuimus, Pomagalyſmy ſobie towárziſtwá záwżdy ták domá yáko y ná woynie. Mącz 94c; BielSpr 28v; SarnStat 39, 286.

»tak doma jako i w żołnierstwie« (1): Una semper militiae et domi fuimus, Nigdyſmy ie nie łączili od ſiebie/ ták domá yáko y w żołnierſtwie. Mącz 221b.

W przen (2):
Fraza: »nie masz [umysłu] doma« (1): Animus vagatur, Zábieżal ſie vmysł/ nie máſz go domá/ tuła ſie. Mącz 473c.
Zwrot: »rozum mieć doma« (1): Owa kto chce bydź dobrym goſpodarzem/ trzebá mu pilnośći do tego y pracey przyłożyć: á rozum mieć domá/ y pámięć GostGosp 8.
2. W ojczyźnie, w kraju, w rodzinnych stronach; domi Mącz, Modrz; patria Mącz (119): HistJóz Cv; Powiedaią też Hiſtorie iż gdy Wandali wybrali ſie ku Galliey tedy drudzi zoſtali doma ku mieſzkaniu. MiechGlab 51; ConPiotr 32v; RejJóz M3; Diar 35, 67; OrzList b3, f; UstPraw D3; Hándlownik vżywa [Polski] iáko ſługá/ przeż [!] ktorego tego nábywamy czego domá niemamy OrzRozm V2v, K4, T4 [2 r.]; oni máiąc pokoy dobry domá ze wſzytkich ſtron od pogan bronili Krześćijan. BielKron 415v, 182 [2 r.], 243v, 253, 255 [2 r.]; KochSat B3; Tenet me desyderium patriae, Tęgá mie do oyczizny/ barzobym ſie rad domá widział. Mącz 446b, 266d; OrzQuin Y4; Prot B4v [3 r.]; Bychmy ſie w cudze práwá poſtronne miotáli/ Snadźby lepiey bychmy ſwych domá przyſtrzegáli. RejZwierc 247, 16, 17v, 18v, 24v marg, 37 (11); BielSpr 57, 57v; BiałKaz Iv; CzechRozm 230v, **v, **2v; PaprPan H2v; Lecż naprzednieyſza ich [przełożonych nad zamkami i miasty] powinność ieſt/ pokoy domá [domi] miedzy ludźmi ſtánowić ModrzBaz 30v, 14v, 33, 33v, 101v, 109 (10); SkarJedn 218, 328, 337; CzechEp 350; Ztąd tá wſzeteczność vroſłá tu domá/ Aż wzgorę Polſká wirzgnęłá nogomá. PudłFr 9; GórnRozm Dv, I4v; PaprUp L3v; ZawJeft 21; ActReg 7, 8, 22 [3 r.], 132; KochFrag 29, 49; zátrzy w imię pánſkie gdźie ieno żywnie chceſz z Turkiem/ byle nie domá w Polſcze OrzJan 136, 16, 29, 37, 53, 69 (12); JanNKar A4; SarnStat 80, 130, 131, 296, 851; KlonKr E2v; PowodPr 73, 82; VotSzl C2, C3 [2 r.], D3; SkarKazSej 693b; Káżda nácya ma ták wiele domá Zywnośći/ gdy iey nábywá rękomá Rącżymi/ że ſię obeydźie bez dworſkich Potraw zamorſkich. KlonFlis C, C2v, C4v, E2v.

W przeciwstawieniu: »w cudzych krajoch ... doma« (1): táki nie tylko w cudzych kráioch ále y domá záwżdy przemierzły á obrzydły bywa. RejZwierc 24.

W charakterystycznych połączeniach: doma ostać (2), zosta(wa)ć (11).

Zwroty: »doma czekać (a. oczekawać) [kogo, czego]« = domi expectare Mącz (7): BielKron 190v; Mącz 94b; ktorego cżáſu Ziemią y wodą ćiągnąć/ przećiw iemu do Trácyey mieli/ lepiey niż go domá cżekáć. BielSpr 58, 59v, 76; OrzJan 134; KmitaSpit A4.

»doma mieszkać« (3): Diar 63; UstPraw D2v; ktorzi gdy słyſzą/ że żołnierze náſzi ná gránicy lezą/ domá mieſzkáią [domi se continent]/ á náſzych źiem nie woiuią. ModrzBaz 103.

»doma siedzieć« (4): RejAp 142; RejZwierc 17v, 264v; tego tyranná tu domá v śiebie ták prózno śiedząc/ czekáć maſz? OrzJan 105.

Szereg: »doma i (abo) u (sąsiadow) postronnych« (2): Chcząc w tim doſzyć vcżynić dwornoſci Polakow, ktorzy o czudzich ſie rzecżach badaiąc, nie wiedzą czo ſie doma dzieie abo v ſąſiadow poſtronnych. MiechGlab *2v; ActReg 136.

Cf DOM, DOMALEGAJ, [DOMARODAK]

SB