[zaloguj się]

DOSZŁY (5) part praet act

o jasne.

Fleksja
sg
mNdoszły, doszł(e)go
pl
N subst doszł(e)
G doszłych
L doszłych

sg m N doszły (2).G doszł(e)go (1).pl N subst doszł(e) (1).G doszłych (1).[L doszłych ].

stp notuje, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.

1. Dojrzały; maturatus Calep (4): O Koſmatym towarze. [...] 7893. Laſicz: Koſtf. [= kosztuje] 1000. doſzłych 58. zło á v 1000. darowano mu 100. niedoſzłych. KłosAlg G2; Maturatus ‒ Ożrzałi, doſzłi. Calep 644a.

W przeciwstawieniu: »nieujrzały ... doszły« (1): GliczKsiąż F2v cf »czasu doszłego«.

Wyrażenia: »czasu doszłego« (1): áby ſyn [...] ſie tego zá nye vyrzáłych lat vcżył/ yákoby myał cżáſu ſwego doſzłego brákowáć GliczKsiąż F2v.

[»doszłe lata«: Dla tego w ſtárym zakonie wdoſzłych lećiech ktorzy ſye nieżenili/ od zboru z ich Bożnic ie wypądzano MrowStadło D3].

»rano doszły« = przed czasem dojrzały, za wczesny (1): Praecox – Rano doſzłi, ozdrzały. Calep 831a.

2. Poznany przez pilne badanie, szukanie, śledzenie (1):
Szereg: »doszły i wywiedziany« (1): Pervestigata et cognita, Doſzłe y wywiedziáne. Mącz 490c.

Synonimy: 1. dostały, doźrzały, ozdrzały, oźrzały, uźrzały; 2. wywiedziany.

Cf 1. DOJŚĆ, NIEDOSZŁY

KCh