[zaloguj się]

DZIURKA (71) sb f

Fleksja
sg pl du
N dziurka dziurki dziurce
G dziurki dziurek
A dziurkę dziurki
I dziurką dziurkami dziurkoma
L dziurkåch

sg N dziurka (6).G dziurki (7).A dziurkę (3).I dziurką (8).pl N dziurki (7).G dziurek (14).A dziurki (13).I dziurkami (7).L dziurkåch (2); -åch (1) Leop, -ach (1) Mącz.du [N (cum nm) dziurce (Linde).]I (cum nm) dziurkoma (1) Strum C3v.

stp, durka, Cn notuje, Linde XVIXIX w.

Dem. oddziura (71):
1. Mały otwór na wylot powstały wskutek uszkodzenia lub celowo zrobiony; szpara (42): iedna kropia mleka Romanowego ziela bolenie zębow z wyprochnienia: vſpokaia gdy będzie w dziurkę wpuſzcżona. FalZioł V 80, 26; Clepsydra etiam dicitur, Gliniáne naczinie ktorym pokrapiáyą ogródki máyące pełno dziurek we dnie. Mącz 57a; Albo weźmi świeże iáie kokoſze/ á máłą dźiurką s niego białek wypuſc SienLek 69v, 71v [3 r.]; BielSat N3; GrzepGeom N4; BielSpr 73v [2 r.], 74 [2 r.]; Léy wodę w ón żłobek/ podnośże ſzrobámi że wodá w obu końcu rowno ſtánie/ y obiemá dźiurkomá wodá poćiecze. Strum C3v, C [7 r.], C2, C3, C3v, C4 [2 r.], C4v; BielSjem 39; [W przędnim dnie [ula] maią być dwie dziurce ſrzednie a w zadnim iedna/ kthoremi by pcżoły iedne wchodziły y drugie wychodziły Cresc 1549 [590] (Linde).]

W porównaniu (1): Iáko w dziurkåch v rzeſfothá [in precussura cribri] zoſthawa proch: ták niedoſtátek cżłowiecży w myſli iego. Leop Eccli 27/5.

Przysłowie: Iuż cżas przyſzedł ćwicżenia/ będźiem ſtrzeláć kurká/ Nie iedná ſie vcżyni w náſzym mieſzku dźiurká. BielSat C3 [idem] BielRozm 19.
Zwroty: »dziurką wyglądać (a. zaglądać), patrzeć« (3 : 2): Rada bych dziurką patrzała Abych ſie iedno naſmiałá RejJóz D6v; A tak tu kniemu naględam Dziurkami przes plot zaglądam. RejKup d7; HistLan C2v [2 r.]. Ano [człowiek] dziurką przez ſzybę wygląda ieſli iuż świta/ áno káżdą godzinkę licżić muśi RejZwierc 100.

»dziurką poszeptać« (1): TEnże ſzedł mimo namiot ćicho drabá ſwego/ Vſłyſzał á tám mowią o nim nie dobrego. Dziurką ćicho poſzeptał/ pomáłu mu łaycie RejZwierz 27.

Wyrażenie: »dziurki dioptry« = celowniki albo przezierniki w przyrządzie mierniczym (4): ztąd ſye doẃiemy záśię iáko wielką ieſt Linea a. c. co przez dźiurki Dyoptry idźie GrzepGeom Ov, N4v, O2 [2 r.].
Szereg: »oczka i dziurki« (1): Ocellatus, Pełny oczek/ y dziurek yáko ſą czepce/ ſiatki. Mącz 259c.
2. Małe zagłębienie, dołek, jamka, kanalik (najczęściej w ciele ludzkim albo zwierzęcym lub w roślinie); caverna, meatus, porus Mącz, Cn; caulae corpois, cavernula, fistula foramen milii magnitudine, meatus articularis Cn (29): Korzeń Dipthamow ma być obierany ktory by niemiał w ſobie żadnych dziurek FalZioł I 41b, I 61d, 96a, I42a, III 5a, IV 52a (8); Cżemu natura nozdrze vcżyniła. [...] dla oſlachczenia twarzi cżłowiecżey, bowiem nie byłoby nicz żadnieyſzego gdy by były dziurki one aże w głowie ziaiące. GlabGad B7v; tilko ribi y ptaci maią nieiakie dziurki ktorimi zwięk ſzyſzą [!]. GlabGad C, N8, N8v, O; [trzcina cukrowa] wyrośćie przez látho wyſoko ná kſtałt iáko trzćiná álbo rogoz iedno iż weśrzodek nie ták dziuráwy iáko v trzćiny/ ále ieſt iáko gębká pulchny/ pełno dziurki máiąc ſłodkiego ſoku BielKron 276v, 8v; Fistulosae densitatis spongia, Gębká pełna dziurek. Mącz 129a, 84d, 347a.
Wyrażenia: »dziurki w nosie, nosowe, nośne« = naris spiramina Cn (4 : 1 : 1): FalZioł I 4c [2 r.], 85b; Cżemu ſą tak wielkie dziurki w noſie. GlabGad B7v; Interseptum, Chrzesłká w noſie dziurki noſówe przegradzáyące. Mącz 384a; Vibrissi seu vibrissae et Vibriei Włoſy wdziurkách nośnych Mącz 492d.

»plastrowe dziurki w miedzie« (1): Cellas, Virgilius vocat cavernas, Plaſtrowe dziurki w miedzie. Mącz 46b.

a. Pory; porus, spiramen Cn [w pl] (4): Powiedaią iż weſz zciała ſie rodzi/ a dziurkami przez ſkorę wyłazi FalZioł IV 16c; Pori, Latine meatus, Dziurki w cielie przes ktore pot wychodźi. Mącz 313a.
Wyrażenie: »dziurki subtylne« (1): Ale inni narodowie kthorzy ſą z ćiepłych kráin/ [...] nie ſą ták trwáli w cudzych źiemiách iáko pułnocni/ [...] iż máią pory otworzone w ſobie/ [...]. A to pory zową dziurki ſuptylne ktorych cżłowiek nie doyrzy w ćiele cżłowiecżym/ á ſnich włoſy wyraſtháią y poth wychodźi. BielKron 335v.
Szereg: »pory to iest dziurki w skorze« (1): Takież gdi pory (to ieſt dziurki w ſkorze przez ktore pot wychadza) beſtworne bywaią, tedy też y włoſi przez nie grubſze przechodzą. GlabGad A8.

Synonimy: 1. oczko; 2. a. pory.

Cf DURKA, DZIURECZKA

KN