[zaloguj się]

EGZAKCYJA (9) sb f

Zawsze ex-; -ci- (7), -cii- (2).

e oraz pierwsze a jasne.

Fleksja
sg pl
G egzakcyjéj egzakcyj
A egzakcyją egzakcyje

sg G egzakcyjéj (1).A egzakcyją (1).pl G egzakcyj (6).A egzakcyje (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

praw. Ściąganie, pobór podatków [exactiopobor, szos BartBydg; ‒ upominanie, wyciąganie długu, pobór, poradlnia Mącz 6a; ‒ wyciągnienie, wypchnienie Calep; pobórexactio; pogłówie, pogłówneexactio capitum; wybieranie podatkówexactio vectigalium; wyciąganie czegoexactio pecuniae, nominum Cn] (9): że vrząd mieyſki tákowé Czopowé od picia wſzelákiégo przez té dwie exákcie wybiéráć y wyćiągáć ma SarnStat 963, 963, 964 [2 r.], 965, 976.
Wyrażenia: »egzakcyja poborowa« (3): Miáſtá Krákowá mieſczánom y obywátelom iego wſzytkim dáruiemy y odpuſczamy do cztérech Exákciy Poborowych/ ieſliby kiedy ex neceffitate Rzeczypoſpolitéy vchwaloné bydź miáły SarnStat 963, 963 [2 r.].

»wyszcie egzakcyji« (1): Czopowé [...] dáruiemy do dwu Exákciy Poborowych bliſko przyſzłych [...] Záchowuiąc w cále cogniciią Séymową o tychże Przywileiách [...] á to po wyſzćiu przerzeczonych dwu exákciy Poborowych. SarnStat 963.

Synonimy: pobor, wybieranie, wyciąganie.

MB