[zaloguj się]

EGZEMPCYJA (7) sb f

Zawsze ex-; -mpti- (3), -mptcii- (3), -mpci- (2).

Oba e jasne, a pochylone.

Fleksja
sg pl
N egzempcyjå egzempcyj(e)
A egzempcyj(e)
L egzempcyjach

sg N egzempcyjå (2).pl N egzempcyj(e) [zapis: ę] (2).A egzempcyj(e) [zapis: ę] (2).L egzempcyjach (1).

stp, Cn brak, Linde XVIIIXIX w.

praw. Przywilej uwalniający od obowiązku nakazanego prawem; exceptio, exemptio JanStat [exemptiowyjęcie Mącz 102d; – wyjęcie, dobycie Calep; wolność, wyzwolenie od prawa, od Sąduexemptio in iure canonico Cn] (7): Praełaći/ Pánowie/ Przełożeni/ ſzláchtá y wſzyſtko Rycérſtwo Króleſtwá náſzego [...] niżéy nápiſáné Práwá/ wolnośći/ exempcię/ iáko im pożyteczné y przyſtoyné ná wieczné czáſy trwáć pozwalamy. SarnStat 886; Kośćioły Ziem Litewſkich [...] we wſzyſtkich ich wolnośćiách/ ſwobodách/ Przywileiách/ exemptciiách/ y zwyczáioch wſzyſtkich záchowywamy przez ninieyſzy liſt/ wedle zwyczáiu Kroleſtwá Polſkiégo. SarnStat 987, 987, 998.
Szereg: »wolność abo egzempcyja« = libertas et exceptio JanStat (1): wolnośći ábo exempcię/ któré zwykły bydź Mytnikóm dawáné/ nie máią ich z tego wyymowáć/ ábo bronić od przerzeczonjch poſtępków práwá SarnStat 921.
a. Przywilej uwalniający od odpowiadania przed dem skądinąd właściwym (2): Woluntáryuſzóm exemptia ſłuży [cf Iż ſtrony exemptiy interim od ſądów záchowáni bydź máią Żołniérze ... y Voluntarij JanStat 711] SarnStat 428, 428.

Cf EGZEMPT

AK