[zaloguj się]

EGZEMPT (3) sb m

Zawsze ex-.

Fleksja

N pl egzempty (3).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

praw. Przywilej uwalniający od nakazanego prawem obowiązku, egzempcja [exemptuswyjęty, odjęty Mącz 102 d; wolny od podatków, powinnościexemptus Cn] (3): Prȩſcriptia, Contumácia, Inhibicia, Mándaty, Exempty, [...] Tych wſzyſtkich tytułów z Státutámi właſnémi opiſánié znaydźieſz w Práwie Ziemſkim, w Kięgách [!] 10. SarnStat 160; INHIBITIO Y EXEMPTI. Liſty ſpráwiedliwośći hámuiące od Duchownych do ſądów Ziemſkieh nie máią bydź dawáné. SarnStat 774, 1308.

Cf EGZEMPCYJA

AK