[zaloguj się]

EMBOLISM (2) sb m

e pisane dużą literą; o jasne.

Fleksja
pl
N embolismy
A embolismy

pl N embolismy (1).A embolismy (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Dzień, dodawany do lutego w latach przestępnych lub 13-ty miesiąc księżycowy w roku księżycowym przestępnym, wyrównujące różnice między rokiem słonecznym a kalendarzowym [embolimos vel embolimaeoswsadzenie, przysadzenie albo wplecienie dnia jednego, ktory bywa roku przestępnego czwartego a dwudziestego dnia miesiąca lutego, ... embolymus vel embolismus, intercalatioprzysadzenie, przyplecienie Mącz 102b; przybycień, przybysz, przybyły miesiącembolimus mensis Cn] (2): [u Rzymian] dźień ó[n] co zbywał/ co lat kilko był przepletan. y Iulius Caeſar będąc człowiekiem vczónym/ wnet po nim Auguſtus/ poſtánowili go zá náuką pewną/ y wiekóm potomném podáli/ áby Epactá/ Aureus numerus/ Bisſextus/ y té Emboliſmy ſwą drógą chodźiły Oczko 30.
Szereg: »embolismy a przybysze« (1): zá ſtárániém Pij Quinti Papiéżá náſzych czáſów świętégo/ wyſádźili ná to ludźi w Máthemátyce vczónych doſyć/ ktorzyby té minuty zániedbáłé záś w rézę wpráwili/ á Káléndarzá nákierowawſzy/ Emobliſmy/ á té przybyſze wyrzućili: czego ſnádnie doſzli/ dni trzynaśćie z ſtych/ iáko teraz idą/ wyrzućiwſzy Oczko 30.

Synonim: przybysz.

AK