[zaloguj się]

ADMINISTRATOR (10) sb m

Pierwsze a prawdopodobnie jasne (tak w administracyja); drugie a pochylone (w tym 1 r. błędne znakowanie); o jasne.

Fleksja
sg pl
N administrator
G administratora
A administratora administratory
I administratorem

sg N administrator (4).G administratora (1).A administratora (1).I administratorem (3).pl A administratory (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Namiestnik, rządca sprawujący zastępczo władzę duchowną lub świecką [administratorsprawca, porucznik, namiesnik Mącz 222c; sprawca, rząńca, starosta Calep; rządcaadministrator belli gerendi Cn] (10): gdzie Pan Kryſthus/ álbo Piotr Swięty/ w kośćiele krześćijáńſkim poſtánowił kiedy/ [...] Opáty/ Gwárdyany/ Przeory/ Adminiſtratory/ Surrogaty/ Kánoniki/ álbo Regulniki KrowObr 36v; Interrex, Námieſnik álbo Adminiſtrator Krolewſtwá áż do obránia królá. Mącz 350a, 73c; Ty gdyżeś teſt [!] Adminiſtratorem Biſkupſtwá Przemyſkiégo/ w niebytnośći Biſkupiéy/ ná ten czás należy tobie to poświącáć/ com ia tym wizerunkiem zbudował. OrzQuin M2, M, M2v; A tego Páńſtwá [arcybiskupstwa ryskiego] imienim Krolá Iego M. Iaſno wielmożny Pan á Pan Ian Chotkiewicz/ [...] Adminiſtrátorem ieſt. KwiatOpis C3; ActReg 81, 167; SarnStat 1126.

Synonimy: namiesnik, porucznik, rządca, sprawca.

WG