[zaloguj się]

GODZIĘBA (2)sb f

Godzięba (1), Godzamba (1); Godzięba BielKron; Godzamba SarnStat.

-em- (1), [-ę-].
Fleksja

N sg Godzięba, Godzåmba (2).

stp, Cn, Linde brak.

1. [Prawdopodobnie pień z rosnącymi szczepami (herb Godzięba przedstawiał trzy sosny z jednego pnia): Godźiębá/ Arbor, stirbs, truncus Volck Fff4.]
2. n-pr Nazwa herbu (2): W then ċżás Szcżęſny s Pániowá Polak z domu Godziembá miał porucżeńſthwo n ád ludem BielKron 394; [Szlachta herbu] Godzambá/ [przyjęli] Stániſłáwá Buthowthowiczá SarnStat 991.

MK