[zaloguj się]

GOŚCIĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

3 pl m pers con by się gościli.

stp, Cn, Linde brak.

Zatrzymywać się gdzieś na jakiś czas, korzystać z gościny [u kogo]:
W przen: Ale/ iż Człowiek ſkłonnieyſzy záwżdy bywa ktemu/ coſye iemu lubi/ niż ktemu coſye mu godźi: przychodźi nań pod czás nie z nagłá/ ále z lekká przez poſły ſwe/ to/ co go chce káráć [...]. Przeto potym/ byłoNápominánie drugie/ iáko ty Poſły poznáć/ y iáko im zábiegáć/ áby ſye v ćiebie nie gośćili SienLek 31v.

Synonim: gospodować.

Formacje współrdzenne: rozgościć się, wgościć się, zagościć się.

MM