[zaloguj się]

ALEGORYJA (9) sb f

-ll- : -l- (2 :7 ).

Pierwsze a jasne, końcowe pochylone; teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg pl
N alegoryj(e)
G alegoryj(e)j alegoryj
A alegoryj(e)
I alegoryjami

sg G alegoryj(e)j (1).pl N alegoryj(e) (2).G alegoryj (3).Aalegoryj(e) (1)I alegoryjami (2).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Przypisywanie wypowiedzi przenośnego sensu, obrazowe wyrażenie pojęć przede wszystkim w Piśmie świętym; [allegoriaduchowny wykład BartBydg; allegoriagdy inszą rzecz mowiemy a inszą rozumiemy, albo gdy inaczej rozumiemy niżli słowa samy w sobie brzmią Mącz 7a; podobieństwo Calep; mowa trudna ku wyrozumieniuallegoria Cn] (9): gdyż oni bez álegoriey wſzelákiey niebo niebem po proſtu/ á źiemię też źiemią tę názywáią. CzechEp 171, 110, 174, 202, 342.
Szeregi: »alegoryja i podobieństwo« : Gdyż állegorye y podobieńſtwá w piſmie świętym przywodzone/ nie máią być wedle cżyiego zdánia y vpodobánia wykłádáne NiemObr 46.

»alegoryja i (abo) zmysł (domysł filozowski)« (3): rzecz proſtą y iáſną przez ſię/ dziwnymi iákiemiś állegoriámi/ y iákimiś zmyſłámi wymyślonymi/ ktore duchownymi zowią/ ták wiklą y kręcą CzechEpPOrz 5v; A to ieſt proſte Pſálmu tego wyrozumienie/ bez tych niezbożnych álegoriy y domyſłow Filozowſkich CzechEp 162, 201.

Synonim: podobieństwo.

TZ