[zaloguj się]

JAKIKOLWIEK (310) pron

W pisowni rozłącznej (69); rozdzielone innym wyrazem lub cząstką wyrazu [w tym: w pisowni łącznej (5): -by (3), koncówka osobowa (2); w pisowni rozłącznej (9): cie (2), jest (2), sie (2), by (1), tu (1), końcówka osobowa (1)] (14).

Wszystkie samogłoki jasne.

Fleksja

sg m N jakikolwiek (12).G jakiégokolwiek (17); -égo (7), -(e)go- (10).A jakikolwiek (16), jaki(e)gokolwiek (1).I jakimkolwiek (42), jaki(e)mkolwiek (4); -(e)m- FalZioł (2), LibLeg, GliczKsiąż.L jakimkolwiek (10), jaki(e)mkolwiek (1); -im- : -(e)m- RejZwierc (1 :1).sg f N jakåkolwiek (7).G jakiéjkolwiek (38); -éj- (15), -(e)j- (23).D jaki(e)jkolwiek (1).A jakąkolwiek (24).I jakąkolwiek (13).L jakiéjkolwiek (10); -éj- (2), -(e)j (8).sg n N jaki(e)kolwiek (9).G jakiégokolwiek (10); -égo- (2), -(e)go- (8).D jaki(e)mukolwiek (1).A jakiékolwiek (6); -é- (2) KochCz, SarnStat, -e- (1) SienLek, -(e) (3).I jakimkolwiek (12).L jakimkolwiek (5), jaki(e)mkolwiek (1); -im- LubPs, GroicPorz, RejPos; -im- : -(e)m- FalZioł (2 : 1).pl N m pers jacykolwiek (3).an jakiékolwiek (1).subst jakiékolwiek (12); -é- (6), -e- (1) Strum, -(e)- (5).G jakichkolwiek (23).D jakimkolwiek (1) RejPos, jaki(e)mkolwiek (1) TarDuch.A subst jakiékolwiek (11); -é- (3), -(e)- (8).I m jakimikolwiek (1) Strum, jaki(e)mikolwiek (1) ModrzBaz.f jakimikolwiek (4) GlabGad, LibLeg (2), Strum, jakiémikolwiek (4) ModrzBaz (2), OrzJan, SarnStat; -émi- (2), -(e)mi- (2).n jakimikolwiek (1).L m jakichkolwiek (2).f jakichkolwiek (4) RejPs, KromRozm III, Strum, SarnStat, jaki(e)chkolwiek (1) FalZioł.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI(XVIII) i XVIII w.

Zaimek przymiotny uogólniający:
1. Zaimek nieokreślony: dowolny, wszelki; qualisqualis, qualiscunque, qualislibet Mącz, Cn; cuicuimodi, cuiusmodi, cuiusmodicunque, cuiuscunquemodi Cn; quodcunque Calep (264): TarDuch D5v; To ziele w piciu iakimkolwiek zadane/poſpołu ſtolcze cżyni yteż wraczanie. FalZioł I 140d, I 68a, 110c, II 18b, V 85, 103 (16); BielŻyw 129; LibLeg 10/91v, 92v; KromRozm III H3v; LubPs L4v; A przeſto ieſli pátrzyſz ná obras iákikolwiek á wzdychaſz/ tedy to twoie wzdychánie/ ielt fáłſzywe KrowObr 113v; UstPraw Dv; Poſtáwił też y odźwierne v bran Domu Páńſkiego/ áby thám żaden nie wchodźił ktoryby był nieczyſtym w iákieykolwiek rzeczy [nieczyſty we wſzelkiéy rzeczy Wujek]. BibRadz 2.Par 23/19; tákże y dziś Turcy po iákichkolwiek grzechach wodą ſobie omywáią łono/ koláná/ głowę/ y ine cżłonki/ mnimáiąc áby tym grzechow zbyli. BielKron 165; Leucoion, Wſzelákie fiołki yákieykolwiek fárby/ też goźdźiki y ynſze kwiatki. Mącz 189d, 17c, 20d, 337b, 471b; SienLek 127v, 131, 134v, 135v, 154, 159v, 182; Náuká krześćiáńſkiemu cżłowiekowi ná iákikolwiek ſtan przełożonemu/ á iáko ſie ma záchowywáć w ſwoiey zwirzchnośći RejPos 311 marg, 44v; RejPosWiecz3 97; RejZwierc 104; BielSpr 14v; BudBib Lev 17/10, Num 30/5, Deut 4/25, 27/21; Strum O3, O4v; ModrzBaz 21, 29, 37, [38], 58; A ieśli obácżę żeby Biſkupi iácykolwiek/ nád poſtánowienie oycow świętych czynili: znimi żadney ſpołecżnośći y złącżenia mieć nie będę SkarŻyw 520, 91; ZapKościer 1582/27; CzechEp 368; Bractea – Blacha z iakieykolwiek materij. Calep 138a, 891a; LatHar 113 [2 r.], 348, 624, 644; CHcemy/ áby káżdému było wolno káżdégo o iákąkolwiek ſummę pieniędzy [pro quacunqua summa pecuniae JanStat 491]/ [...] do ſądu Ziemſkiégo pozwáć SarnStat 720, 107, 224, 236, 347, 1039 (32); SkarKaz 158b.

jakikolwiek z czego (1): Zda mi ſie/ iżby lepiey iákąkolwiek s thych námienionych gier wziąć przed ſię teraz/ á tę oſobną ná iutro záchowáć GórnDworz C8.

W połączeniu z inną przydawką [w tym: jakikolwiek + przydawka + rzeczownik (26), jakikolwiek + rzeczownik + przydawka (14), rzeczownik + jakikolwiek + przydawka (5)] (45): FalZioł V 101; Y iáką kolwiek wymyſloną przyprawą ku czći iego wyznáwayćie wielką ſpráwę iego RejPs 144v, 148; Leop 3.Mach 7/5; UstPraw G3v; Minutal, genus edulii quod ex concisis minutatim oleribus fit, Siekána potráwá z yákichkolwiek ogrodnych źiół. Mącz 223b; SienLek 75; GrzepGeom O4; RejPos 132; BielSpr b4; WujJud 177v; kto bowiem ſámego ſiebie chwali/ kto s ſpraw ſwoich iákichkolwiek pochwałę cżyni/ podobny bywa owemu Rycerzowi/ ktory ſie z męſthwá ſwego zwykł chełpić Phil M3; OrzJan 104, 124, 131; LatHar 111, 115, 117, 285; té ſądy odpráwowáć máią wſzyſtkié kauzy ich/ z iákichkolwiek ſtopniów práwá tám przypadáiącé SarnStat 865, 413, 428, 1103, 1177, 1217 (9). Cf Połączenia, Wyrażenia.

W funkcji zapowiednika zespolenia przy odpowiedniku: który (3): ZapWar 1550 nr 2665; BibRadz Lev 15/10; A niewádźić też nic w roboćie zábáwiáć śię iákiemikolwiek żárty [Nihil autem vetat laboribus miscere iocos qui ...]/ ktoreby w ſobie ſproſnośći żadney niemiáły ModrzBaz 10v.

Przy członie drugim konstrukcji szeregowych [połączonych spójnikiem a(l)bo (4), i (4)], będącym uogolnieniem pojęcia zawartego w treści członu pierwszego [„jakikolwiekmożna zastąpić przezkażdy inny”] (6): Plaſtr barzo dobri ku wyciągnieniu ſtrzały/ albo iakiegokolwiek żelaza: z ciała. FalZioł V 96v, I 18d, V 101; SienLek 135v; RejPos 284; LatHar 117.

Połączenie: »jakikolwiek in(n)y, inszy« [szyk 16 : 3] (10 : 9): Maſc barzo dobra na vſchłoſc członkow od vranienia/ albo od iakiego kolwiek inſzego vrażenia. FalZioł V 109v; GlabGad I6; GroicPorz m3v; RejPos 325; RejZwierc 38v; trzebá żeby był ná to poſtánowiony oſobliwy Vrzędnik/ ktoryby z ceklarzmi (ábo iákiemikolwiek inſzemi oſobámi) we dnie vlice obchodźił [qui cum stipatoribus et interdiu plateas circumeat] ModrzBaz 36, 46; ZapKościer 1582/32v; WujNT 44; WysKaz 27, 42; [aby Myta] tákże od kmieći/ którzy bydło álbo inné rzeczy właſné iákiékolwiek domową pracą ſpráwioné wożą y przedáią/ álbo ku potrzebie domowéy kupuią/ nie wyćiągano [ac etiam Kmethonibus pecora pecudes, res quoque alias privatas, cuiuslibet generis, domestica cura comparatas, ducentibus JanStat 1047]. SarnStat 929, 61, 96, 854, 861, 1062 (8).

Wyrażenia: »z jakiejkolwiek miary« = w jakikolwiek sposób (2): Lecż żyiąc ná tym świećie máią doſyć vcżynić z iákieykolwiek miáry ſpráwieliwośći Bożey WysKaz 27; KlonWor ded **2.

»jakimkolwiek obyczajem, sposobem, kstałtem« = quocungue modo, quomodolibet, quoquomodo JanStat (15 : 10 : 2): LibLeg 6/117v; SeklKat K3v; Darius obiecał mu corkę ſwoię zá małżonkę dáć/ á onego w kroleſtwo ſobie przyłącżyć /áby cie tylko iákimkolwiek obycżáiem mogł zádławić. HistAl E2v; GroicPorz g3v, vv; RejAp 196v; RejPos 282; RejPosWstaw 42; ZapKościer 1579/2; CzechEp 336; GórnRozm A4v; człowieká krześćiánſkiégo/ nie ieno grzechu niémáſz zábić/ ále zgołá oſzukáć/ y iákimkolwiek fortélnym ſpoſobem zgłádźić go/ ieſt rzecz Turkowi bárzo pobożna. OrzJan 104, 83; WujNT 44; SarnStat 226, 258, 442, 573, 1021 (13).

a. Jakiś, w każdym razie jakiś, przynajmniej jakiś, jakiś tam (55): HistAl G4; BielKron 194, 447; RejPos 229; ten poſt ſłuſznie záchowány być ma [...] dla otrzymánia od Bogá iákieykolwiek łáſki. WujJud 190; idź ná koniec gory/ A pátrzay przećiw morzu iákieykolwiek chmury. HistHel C2; Strum A2, O3; Dźiewecżki też vbogie/ máią być poſágiem iákimkolwiek opátrzone [puellae etiam tenues dotandae ... sint] ModrzBaz [38], 11, 27v [2 r.], [38]v, 88v; Iedeneś ty rozumiał/ że moie Kámoeny Mogły iednák być godné iákiéykolwiek cény. KochPs 2; SkarŻyw 392, 480; Czyli ſye w czyſcu czyśćiſz/ ieſli z ſtrony ciáłá Iákakolwiek zmázeczká ná tobie zoſtáłá. KochTr 10; GórnRozm C4v; Calep 376b; wzdy kiedy kolwiek te sprawy do iakiegokolwiek konca przywiedzione bydz muszą. ActReg 149; KochCz Bv; GrabowSet V4v; LatHar 165, 236, 239, 250, 320 (11); WujNT 837; WysKaz 27; SarnStat 784.

W połączeniu z inną przydawką [w tym: jakikolwiek + przydawka + rzeczownik (5), jakikolwiek + rzeczownik + przydawka (3)] (8): GliczKsiąż K5v; NIe zarznieſz Iehowie Bogu twemu byká áni drobięćiá/ w ktorym by byłá wádá (álbo) iákakolwiek przymiotá zła BudBib Deut 17/1; GórnRozm N; LatHar 29, 145; Przedśię iednák chce po nich iákiegokolwiek kárania docżeśnego WysKaz 28, 41; SarnStat 194.

Połączenie: »wżdy ... jakikolwiek« (2): y z niego może wżdy być iákikolwiek pożytek. BudBib I B3; ModrzBaz 18.

Wyrażenia: »jakakolwiek cząstka, część« [szyk 2 : 2] (3 :1): SkarŻyw 258; którzy iákimkolwiek przemyſłem ſwoim żywnośći ſobie nábywáią: áby częśćią iákąkolwiek zyſku ſwégo/ do tego ſie przyłożyli/ ták iżby im przećię pieniądze wſzyſtkié ich ná kſztałt gruntów ſzlácheckich/ wcále zoſtáły OrzJan 124; rácż mi dáć iákąkolwiek cżąſtkę w chwale twoiey/ z namnieyſzymi Swiętymi twoimi. LatHar 148; WysKaz 30.

»jakakolwiek praca moja (a. nasza, a. swoja)« [formuła używana w przedmowach autorskich] (3): GrzepGeom B3; Páná Bogá proſzę/ áby tę moię iákąkolwiek pracę ku chwale ſwey y ſyna ſwego miłego/ a Zborowi ſwemu świętemu ku zbudowániu y rozſzerzeniu obroćić racżył BudBib c3v; LatHar [ + 11].

Zestawienie: »leda jakikolwiek« (1): á coż gdy ládá wiátrek/ ledá poſtráſzek/ ledá iákakolwiek zágrożona vſtawká/ ſnádnie nas odwiedzye od tego. RejAp 37.
b. Po przeczeniach: żaden (30): A ysby then ktho zaluye nyemyalby nany yakiego kolwyek zapyſſv alb [!] szwydeczsthva sluſznego a godnego vyary, Thedi thaky ma prziſzyancz ze dwyema swyathkoma godnema vyary popoczyvoſczi LibLeg 6/116v; BibRadz Deut 27/18; ModrzBaz 31v; Phil E4; Potym którzykolwiek tego Lechá z Czechem ná nogi ſtáwiáią/ ták niedowodnie tego ſwégo mniemánia popiéráią/ że y ſynów ich/ álbo potomká iákiégokolwiek właſnie miánowáć nieumieią KochCz A4v; LatHar 244; WujNT 98, 452; ZAkázuiemy Káſztelanóm y wſzyſtkim Sędźiom y Podſędkóm: áby nápotym przez pewnégo Aktorá/ y rzeczy wyráżonéy nie ſkázowáli/ áni Pozwów iákichkolwiek dawáli. SarnStat 560, 67, 404, 886.

W połączeniu z inną przydawką [w tym: jakikolwiek + rzeczownik + przydawka (6), jakikolwiek + przydawka + rzeczownik (2), przydawka + jakikolwiek + rzeczownik (2)] (11): Strum Ov; Ia widzę bez iakieikolwiek wielkiey burdy znim niebędzie ActReg 101; WysKaz 21; więcéy nic nád ſześć groſzy práſkich wyćięgáć áni bráć od niedoſtátecznych nie máią/ iákąkolwiek bárwą wynáleźioną. SarnStat 221, 1098. Cf Połączenia, Wyrażenia.

Przy członie drugim konstrukcji szeregowych, stanowiącym uogólnienie pojęcia zawartego w treści członu pierwszego [„jakikolwiekmożna tu zastąpić przezżaden inny”] [w tym: ze spójnikami: albo (1), i (1)] (2): Strum Ov; nie máſz chorob/ y ktoreykolwiek ćieleſney boleśći: nie máſz ſzkody/ y iákiegokolwiek niedoſtátku LatHar 598.

Połączenia: »jakikolwiek inszy« [szyk 1 : 1] (2): cnoty záśiádły w chęći do obycżáiow ſkłonney [...] á podbijáiąc ie pod władzą y pod moc rozumowi/ áby ſnać miłość abo nienawiść/ nádzieiá ábo boiaźń/ ábo iákakolwiek inſza namiętność [aut quaevis alia commotio] /gránic vcżćiwośći nieprzeſtąpiłá. ModrzBaz 7; SarnStat 1225.

»żaden ... jakikolwiek« = nullus qualiscunque JanStat (3): RejPos 181; to wſzyſtko nie może bydź ni od kogo w wątpliwość álbo in diſquiſitionem przywodzono/ áni impediment żadny práwny/ ábo inſzy iákikolwiek iemu o to czynion czáſy wiecznémi. SarnStat 1225, 193.

Wyrażenia: »jakakolwiek część« (3): Tákże ná potym od ſwégo tego właśćiwégo/ prawdźiwégo/ á práwégo ćiáłá/ y od głowy Korony Polſkiéy ták we wſzem cále/ iáko téż iákiéykolwiek częśći ſwoiéy nigdy oderwána áni odłączona żadnym ſpoſobem áni kſztałtem niemoże bydź czáſy wiecznémi. SarnStat 1059 [idem 1038], 1188.

»jakimkolwiek obyczajem, sposobem« = (neque) quovis modo JanStat [szyk 4 : 1] (3 : 2): GroicPorz dd4; [nakoniec nie ścirpi] áby godnośći ſwey zátłumioney wyrwáć na iáſnią/ á ludziom iey iákimkolwiek obycżáiem pokázáć niemiał GórnDworz D7; A żeby z przygody iákiéy nieſczęſnéy [...] wola iego przednié dobrá/ ku rozmnożeniu króleſtwá náſzégo y Rzeczypoſpolitéy przyſtoſowána/ nie byłá ſpoſobem iákimkolwiek [quoquo modo JanStat 87] złamána/ álbo oſzpecona SarnStat 979, 656, 1256.

2. Zaimek względny (46):
a. Wprowadza zdanie okolicznikowe przyzwolenia (35): naiaki kolwiek proch albo na rozgi [...] przidzie: s tym ſie zmieſza FalZioł I 70c; KwiatKsiąż B3; ſpráwiedliwy iákąkolwiek śmiercią záchwycon będzie/ nigdy nie zginie zapłátá iego. RejPos 261, 24, 61, 72, 139, 258v, 312; RejZwierc 25v, 51, 78, 149; Iákiekolwiek tedy vmárły Pan náſz miał do śiebie winy. Pámiętay [...] że był cżłowiekiem BiałKaz K2v; CzechEp 268; A kto pierwſzy wſtąpił do ſadzáwki po wzruſzeniu wody/ sſtawał ſię zdrowym iákąbykolwiek zięty był niemocą [sanus fiebat a quacumque detinebatur infirmitate]. WujNT Ioann 5/4; SarnStat 377, 647, 917, 1089, 1112, 1199; SkarKaz 41a.
Fraza: »jakikolwiek jest, byłby« = qualiscunque est Mącz, Modrz; cuiuscumque qualitatis fuerint JanStat (12): Iákiekolwiek ſą rády y ſpráwy Seymowe/ Iákiekolwiek ſą záſię poſtępki domowe. Zadney nadźieie niemáſz/ ni żadney poćiechy Prot D; Mącz 337b; KochMon 24; ModrzBaz 49v; W vbierzéch rozmáitych nie káżdéy przyſtoi: Lecz tá w iákim ieſt kolwiek/ zá Wenuſá ſtoi. PudłFr 70; GostGosp 62, 130; GrabowSet I3v; WujNT 60, 593; SarnStat 1227.
b. Wprowadza zdanie przydawkowe (11): iedno iż w ſwym powołániu/ w iákim cie kolwiek Pan poſtánowić racżył/ będzyeſz náſládował Páná ſwego RejPos 281.

W połączeniach z zapowiednikami zespolenia: »każdy... jakikolwiek« (2): káżde dobrodzieyſtwo iákie ſie kolwiek komu przytrefi nie może być iedno dobrem zwano. RejZwierc 101, 73.

»wszystek jakikolwiek« (3): Ieſcze téż nád to/ áby Státutá y Vſtáwy wſzyſtki iákiékolwiek y z któréykolwiek przyczyny przećiw Narodowi Polſkiému w Litwie vſtáwioné y vchwaloné zdawná były [...] żadnéy mocy nie miáły SarnStat 1014 [idem 1022], 257, 1022.

Frazy: »jakikolwiek chce(sz)« (2): przykłáday [maść] ná iákąkolwiek ránę chceſz/ ieſth bárzo dobra. SienLek 185v; Strum P3v.

»jakikolwiek może(sz)« (2): FalZioł IV 42c; Pan miłoſierny [...] cie obrázem ſwym zowie/ ábyś nigdy nie záthwárdzał ſercá ſwego ná pomoc iákąkolwiek możeſz vcżynić bliźniemu ſwemu RejPos 48.

α. W funkcji rzeczownikowej (1): Quoquomodo hominem investiges velim, Yákiegokolwiek możeſz pośćignąć/ pośćigay. Mącz 344b.

Cf [JAKIKOLI], JAKIKOLWIE, JAKIKOLWIEK BĄDŹ

TK