[zaloguj się]

JAŚLI (14) sb pl t

jaśli (11), jasły (2), jaśli a. jasły (1); jasły Mącz, LatHar.

a jasne.

Fleksja
pl
N jasły
G jaśli
A jaśli
L jaślach, jaślech, jasłach

pl N jasły (1).G jaśli (3).A jaśli (4).L jaślach (4) OpecŻyw, BiałKat, BudBib, BudNT, jaślech (1) ArtKanc, jasłach (1) LatHar.

notuje, Cn: jasła, jasły; Linde: jasła XVIXVII w.

1. Żłób na paszę dla bydła; praesaepium PolAnt (13): Goſpodarz przydzie bákáiąc/ W kożde iáſli náglądáiąc BierEz R3; Twoie iaſli ſluſſalo powloką okraſitz/ ij wſſelkim obycżaiem dóſtoynie pozlocitz. OpecŻyw 19, 15v, 25, 142v; Woł zna goſpodarzá ſwego/ á ośieł iáśli [praesaepe] páná ſwego BibRadz Is 1/3 [przekład tego sarnego tekstu BielKron 93v]; BielKron 76v, 93v; óni [pogańscy królowie] go widźieli w iáſlách/ ty ná ółtarzu BiałKat 331; BudNT Luc 2/16; ArtKanc B2v; Przyſzedſzy páſterze/ náleźli Máryą/ y Iozefá/ y dźiećiątko w iáſłách położone. LatHar 529.

W charakterystycznych połączeniach: w jaślech leżący, położony, położyc.

Przysłowie: bibl. Gdy niemaſz wołow (niemáſz nic) w iaślach [praesaepe est vacuum]/ á (gdzie) mnoſtwo zboża / tám śiłá by dla BudBib Prov 14/4.
2. Rodzaj noszy, tragi; aernmnula Mącz, Cn; furcae a. furca Cn (1):
Zestawienie: »podrożne jasły« (1): AErumnulae furciunculae quibus viatores sarcinas suas religatas tabella interposita, ferre consueverunt. Podróżne yásły ná których tłumoczki priwięzuyą. Mącz 4d.

Synonim: 1. żłob.

KCh