[zaloguj się]

JEDNOMYŚLNY (7) ai

e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w jedno).

Fleksja
sg
mNjednomyślny fNjednomyślnå
Gjednomyśln(e)go G
A Ajednomyślną
pl
N m pers jednomyślni

sg m N jednomyślny (1).G jednomyśln(e)go (1).f N jednomyślnå (1).A jednomyślną (1).pl N m pers jednomyślni (3).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Będący tego samego zdania, zgodny; unanimis Mącz, Cn; unanimus Cn (7): Unanimis, Zgodny yednomyſlny. Mącz 10c.
a. O ludziach (4): RejPosWstaw [212]; ábyśćie toż rozumieli/ tęż miłość máiąc/ iednomyślni/ iednoż rozumieiąc [eandem caritatem habentes, unanimes, idipsum sentientes]. WujNT Philipp 2/2, Philipp 2/20.

jednomyślny z kim w czym (1): z którymi iżeſmy ſie sſtáli w wierze iednomyślni [cum quibus in fide facti unanimes JanStat 751]/ y towárzyſze vczynków powſzechnéy wiáry: przeto ſłuſznie ieſteſmy powinni w zgodźie ná wieki z niémi trwáć SarnStat 993.

b. O abstraktach (2): Ieſly [przyjaciel] ſie vniży przed thobą/ á przed oblicżem twym będzie ſie krył/ iednomyſlną będzieſz miał przyiaśń dobrą [unanimem habebis amicitiam bonam]. Leop Eccli 6/12.
Wyrażenie: »jednomyślna jedność« (1): áby ſie w nas rózność iáka y niewdźięczność y tákże nierówność w Liśćiéch niepokazáłá/ ále áby záwżdy iednomyślna iedność [unanimis idemptitas JanStat 757] między námi trwáłá/ y wola iedná vmyſłów SarnStat 999.

Synonimy: jednostajny, zgodny.

LW