[zaloguj się]

JEŻDŻENIE (9) sb n

-żdż- (5), -zdz- (4).

Dwa pierwsze e jasne, końcowe pochylone.

Fleksja
sg pl
N jeżdżenié jeżdżeniå
G jeżdżeniå
D jeżdżeniu
L jeżdżeniu

sg N jeżdżenié (1).G jeżdżeniå (3).D jeżdżeniu (3).L jeżdżeniu (1).pl N jeżdżeniå (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

1. Przesuwanie się z miejsca na miejsce po ziemi lub wodzie przy pomocy środków lokomocji; equitatio, equitatus, peragratio itinerum, vectatio Cn (5): [Tatarzy] Maią mnoſtwo bydła drobnego y wielkiego/ zwłaſzca zrzebczow j ſwierzopek ku iezdzeniu godnich kthorym krew puſzcżaiącz/ ſanię y theż z iagłami żrą. MiechGlab 22, 65; Equitabilis, et hoc Equitabile, Co łátwie yeſt ku yeżdżeniu. Mącz 107c; SienLek 187v.

jeżdżenie na czym z czym (1): Státutem ninieyſzym ſkazáliſmy/ y ſkázuiemy: áby pływánia y iezdżenia na Rzékách [fluitationes et navigationes in fluviis JanStat 1098] [...] z rzeczámi którémikolwiek przedáynémi [cum rebus quibuscunque veńalibus JanStat 1098] [...] były wolné SarnStat 917.

Szereg »pływanie i jeżdżenie« = fluitatio et navigatio JanStat (1): SarnStat 917 cf jeżdżenie z czym na czym.
2. Wyprawa, wyjazd, podróż, droga; profectio Cn (4): Vrzędnik ma to ſłudze nágrodźić/ ktorego Pan sle retenta wyćięgáć/ obráchowawſzy co to zá nakład tego ieżdżenia GostGosp 26.

jeżdżenie do czego (3): Przeto folguiąc w tym ſpráwiedliwośći/ y vbogiéy Szláchćie/ któréy to z więtſzą trudnośćią y nakłádem przychodźić muśi/ dálekié do Grodu ieżdżenié [...] vſtáwuiemy SarnStat 1151; Zápowiedzenié iezdzenia do Węgier ábo do Sląská SarnStat 1240, 511.

Cf JEŹDZIĆ, [NIEJEŻDŻENIE]

TK