[zaloguj się]

JEŹDZIĆ (385) vb impf

e jasne.

Fleksja
inf jeźdźić
indicativus
praes
sg pl
1 jeżdżę jeździmy, jeździemy
2 jeździsz jeździcie
3 jeździ jeżdżą
praet
sg pl
1 m jeździłem, -m jeździł, -m jeżdzieł m pers -chmy jeździli, -smy jeździeli
2 m -ś jeździł m pers -ście jeździli
3 m jeźdżił, jeździeł m pers jeździli
f jeździła m an
n subst jeździły
plusq
sg
3 m był jeździł
imperativus
sg pl
2 jeźdź, jeździ, jeździż
3 niechåj jeździ niechåj jeżdżą
conditionalis
sg pl
1 m bych jeździł m pers
2 m by jeździł m pers
3 m by jeździł, by jeździeł m pers by jeździli
con praet
sg
1 f by była jeździła
impersonalis
praet jeżdżono
participia
part praes act jeżdżąc
inne formy
fut sg 2 - jeździć będziesz; fut pl 1 - jeździć będziemy

inf jeźdźić (95).praes 1 sg jeżdżę (5).2 sg jeździsz (2).3 sg jeździ (26).1 pl jeździmy (6) RejRozpr, RejWiz (2), RejZwierz (2), JanNKor, jeździemy (1) RejJóz.2 pl jeździcie (2).3 pl jeżdżą (57).praet 1 sg m jeździłem, -m jeździł (6) ZapWar, SeklWyzn, BielKron, HistRzym, BudBib, StryjKron, -m jeżdzieł (3) Lib, RejKup, ZapKościer.2 sg m -ś jeździł (3).3 sg m jeźdżił (42), jeździeł (4), LibMal (3), PaprUp. f jeździła (5).1 pl m pers -chmy jeździli (2), BibRadz, BudBib, -smy jeździeli (1) ZapKościer.2 pl m pers -ście jeździli (1).3 pl m pers jeździli (35). subst jeździły (2).plusq 3 sg m był jeździł (1).con 1 sg m bych jeździł (2).2 sg m by jeździł (1) HistAl H3.3 sg m by jeździł (12), by jeździeł (1) LibMal.3 pl m pers by jeździli (18).con praet 1 sg f by była jeździła (1).fut 2 sg jeździć będziesz (2).1 pl jeździć będziemy (1).imp 2 sg jeźdź (5), jeździ (1) OrzRozm, jeździż (1) HistAl.3 sg niechåj jeździ (3).3 pl niechåj jeżdżą (1).impers praet jeżdżono (1).part praes act jeżdżąc (36).

stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z tych samych przykładów) – XVIIIw.

1. Przenosić się z miejsca na miejsce, odbywać drogę przy pomocy środków lokomocji; equitare Mącz, Cn; peragere, spatiari Cn (158): ZapWar 1542 nr 2607; LibLeg 11/160; RejKup i3v; vmyſlił Alexander proſtą drogą ku pułnocney ſtronie iecháć/ á ták vdawſzy ſie w drogę przez piętnaſcie dni iezdzili/ záſię opuſćiwſzy onę drogę vdáli ſie w práwą ſtronę. HistAl L, B, H4, H5, H5v, Iv; MurzHist P4v; GliczKsiąż N3v; RejWiz 64; RejFig Cc6v; RejZwierz 30; Opát s Kluniaku á Hildebrándus mnioh s Seny/ rzekli mu: Cżemu łotrze śmieſz ieździć w Papieſkim odzyeniu/ gdyś nie od tych wybran ktorzy wybieráią BielKron 176v, 176, 318, 440v, 458; Mącz 107b; ModrzBaz 117v; SkarŻyw 165; KochSz C3; Tylko ſámym mężom to przyſtoi/ Cżynić ręką á ieździć we zbroi BielSjem 29, 7; TAmy ſye porwáły/ ſrodze ſzumi wodá/ Wierę ku nocy teraz ieźdźić ſzkodá. Bédźie [!] czáſu dość: drógá nie vćiecze PudłFr 25; SarnStat 437, 511, 1234; SkarKazSej 704b.

jeździć którędy [w tym: po czym (25), przez co (3)] (28): FalZioł IV 55d, V 50v; GlabGad Bv; LibLeg 11/153v; LibMal 1548/142; HistAl K8; W ten ożás kazał wrzućić ná morze Kámień młyńſki/ wſtąpiwſzy nań ieźdźił po wodźie biorąc ryby z wody BielKron 464v, 216v, 335, 373; Zaſz ono nie wielka rzecż byłá/ kiedi rybá dáłá ná ſobie ieździć po morzu Arionowi/ dla muziki. GórnDworz H2v; HistRzym 8, 18; BudBib Deut 33/26; Strum Fv [2 r.]; Oczko 9; Cżáſu iednego/ ieżdząc po przeſtronney oney ziemi/ chcąc lud nowochrzcżony bierzmowáć/ kazał poſtáwić namioty nád rzeką Bortną SkarŻyw 519; W Roterodamie/ w Amſterdamie/ y w inych głownych y mnieyſzych Miáſtach/ ták wyſoko wodá wylałá/ że po wſzytkich vlicach ná czołniech ieździć muſieli. StryjKron 26; GórnRozm Kv; [Kupcy] przez Głogów y przez iné mieyſcá/ którędy zſtárádawná ieſt Zwycżay/ ieźdźić máią. SarnStat 1236, 977; CzahTr L4V. Cf »po świecie jeździć«, »i tam i sam jeździć«.

jeździć czym (4): Innauigabilis ‒ Gdzie łodzią nieiezdzą, nie pławni. Calep 538h, 691a; Nie godźi ſię nam ieźdźić iedno ſzkap tuźinem. KlonWor 55, 55.

jeździć między kim (2): A miedzy nimi ieździ kſiążę iákieś bláde/ O cży [!] mu podśiniáły y licże ma śmłáde. Tu miedzy nimi ieżdząc roſpráwuie ſobie RejWiz 64.

jeździć przed kim (2): ku pocżćiwośći Papieſkiey wybrał y opátrzył [kardynały]/ ktorzy mu pocżćiwość wyrządzáli á przed nim ná koniech ieździli BielKron 156, 78.

jeździć z kim, z czym (17): LibLeg 9/52; LibMal 1545/103v; Pátrzże w nocy iednemu áno ſkrzynię łupią/ A drugie też odárto co ieździli s kupią. RejWiz 140; Wdowie po mężu oſtáłey to przyſć ma: Sprzęt domowy/ konie ty co z mężem ieździłá/ y inſze bydło to co ie w opráwie ma. UstPraw B2v; RejZwierz 114; BielKron 78, 126, 253, 255, 335, 397v, 439v; Czeſarz Rzimſki ieżdżąć z wielkim woiſkiem xięgi piſywał KwiatKsiąż L4; Trzećiego ieli ſie po nich y z wozy ieździć. HistRzym 8; Potym náſzy Polacy od nich obacżyli ich ſprawę ſłużąc s nimi/ bo przed tym s kuſzámi ieźdźili/ á z Rohátynámi BielSpr 70; Oczko 9; SarnStat 968.

jeździć za kim (2): Zá temi [Spachioglani] záſie ieżdżą drudzy/ ktore zową Vlufagi, doświádcżeni mężowie/ wybieráią ie ná to z Iáńcżárow pieſzych ná iezdne/ bywa thákich dwá Tyſiącá koni z doſtátkiem/ ſtroynie przypráwieni Zá temi záſie ieżdżą drudzy ktore oni [Turcy] zową Caripicy BielSpr 52.

jeździć na czym (53): BielŻyw 43; nie potrzebuie cżłowiek takiego grzbietu iako v konia, gdyiż nanim nie ieżdzą GlabGad D8; RejRozpr D3; RejJóz II; LibMal 1548/147, 1549/148v; HistAl A8v [2 r.]; RejWiz 98, 116v; O zlowie [!] ći ſą prze domowe Krolewſkie áby ná nich ieśdzili [Asini domesticis regis ut sedeant] Leop 2.Reg 16/2; Sławy fignrá. SLawá tá pięknie ieźdźi na Koniu vbránym RejZwierz 114, 8v, 114, 142; BibRadz Lev 15/9, Num 22/30, Ps 18/11, 68/34; Pigmei [...] walcżą z żoraẃmi o żywność/ ná bárániech álbo kozłach ieżdzą BielKron 8v; Bog nigdy nie proznuie/ we dnie ſie vcży ſądźić świáty/ á w nocy ieźdźi na Chernbinoch prętkich BielKron 463v, 23, 24, 263v, 295, 318v (12); Mącz 9d; SienLek 170v, 178v, 180 [2 r.], 190; Gánią ieſzcże ći ſthárczy w nas wiele rzecży/ [...] iáko vbieráć ſie ciepło młodemu/ ieździć ná wozie/ woźić łoſzko s ſobą GórnDworz Iv, H2v; BielSpr 65v; BudBib Ps 17/11; ModrzBaz 108; SkarŻyw 575; StryjKron 26; CzechEp 350, 351; WerGośc 223, 224; BielSjem 8, 21; KmitaSpit A2v; SkarKazSej 668a.

jeździć przy kim (5): LibMal 1548/142, 1553/177; vſtáwił też przy ſobie dwoie pácholąt co przy nim ieździli/ iedno po práwey ſtronie Koronę y Biblią noſiło/ po drugiey ſtronie miecż dobythy BielKron 214v; BielSpr 52; PaprPan Lv.

jeździć w czym (1): przeto ia iż w máłym okrętku ieżdzę łotrem mię zową BielKron 126.

Przyslowia: Wſſák ſie dawno rozumiemy Ná iednym woſku iezdzimy RejRozpr D3; RejWiz 116v; RejZwierz 8.

(marg) Pańska łaska na pſtrem koniku (‒) Bo ta na pſtrym koniku iezdzi po ſwey woli RejJóz H.

Zwroty: »oklep jeździć« (1): wozá álbo śiodłá nie ma/ y muśi oklep ieźdźić. Strum N3.

»przodkiem jeździć« (1): Z Rotą ſwoią przypadwſzy/ Kniáź Conſtantin przodkiem Ieżdząc woła StryjKron 732.

»sam a sam [ = we dwoje] jeździć« (1): ſluzelem panv temv przeſz dwye lyeczie, y cząſtom ſnym ſam a ſam yezdziel LibMal 1545/103v.

»i tam i sam jeździć« = obequitare Mącz (3): Obeqnito, Y tám y ſám yeżdżę. Mącz 107b; StryjKron 442; SarnStat 1236.

»stępią jeździć« (1): [W Moskwi] Konie też máią rowne od Tátár/ ále ná błothá dobre/ ſtępią ieżdzą bes oſtrog/ obycżáiem Tátárſkim/ y krotko ſiedzą w ſtrzemieniu BielSpr 66.

»po świecie (a. światu) jeździć« [szyk zmienny] (5): kyedi myli pan bog wſchechmogaczi yeſzdzyel po ſzwyatliu na ſzwoym oſſyelku, thedi mu oſzyelek wiwinal noſchką LibMal 1549/148v, 1544/89; Nietrzeba ſię tem dziwowacz Bo nieprziwykli wendrowacz Pyſno po ſwiecze yeſdzili Nigdy pieſkv nieohodzili. RejKup v5v; RejWiz 153; OrzRozm P4.

»jeździć wkoło« (1): Fortelu Mſćisław pátrząc krzycząc ieźdźi wkoło/ A potężnieyſzych Mężow wywodźi ná czoło StryjKron 255.

Szereg: »chodzić a (abo, niż) jeździć« [szyk 2 : 1] (3): Potym tkákiemu [!] vboſtwu przyſzedł ten łyſy Boleſław iż więcey pieſzki chodził niż iedździł [!] BielKron 362, 23; RejPos 264.
W przen (3):

jeździć na czym (2): niechay niewola w kámchach/ álbo y w złtotogłowach [!] ná Bedewiách/ álbo y ná Dźiánétoch hárdźie ieźdźi/ niech ſobie Tytułów zdobywa/ á iemi ſye ozdabia OrzQuin Q4v; BielSen 12.

jeździć po czym (2): A śrebrna iego śioſtrá [księżyc] nadobnie iezdźiłá/ Po niebieskim okrągu/ tá mię prowádźiłá. Prot A4v; A zátym mi brzmieć imą w moich vſzu ſłowá/Ktore mowiłá oná pierwſza białłagłowá/ (marg) Polſka źiemiá. (—) [...] Chcę áby ſyn káżdy moy był ſtátecżnv/ ćichy: Ieździł po moich pierśiách ná konin we zbroi/ Tákiey ſie gotowośći zły Tátárzyn boi. BielSen 12.

Przen (6):
Zwroty: »na głowie jeździć« = być samowolnym (1): thák dzyeći gdy ich ocyec álbo mátká nye powſcyąga/ [...] dobrze ná głowye nye yezdzą GliczKsiąż F6v.

»jeździć na trzcinie« = zajmować się czym błchym, niepoważnym (1): Moiá Erato piſze rym ten nieſpokoyny/ Abowiem teraz wſzędy płużą krwáwe woyny. Lecż by kto nie rozumiał iż ieżdżę ná trzćinie/ Niechay káżdy da mieyſce tey iſtey przycżynie. [...] Są iedni co zá ſwych lat woyny opiſáli/ Tylko widzę Pigmeow máłych zániedbáli. KmitaSpit Av.

a) Dokuczać, gnębić, ciemiężyć; wojsk.: nękać (4):

jeździć na kim (1): v pogan Krolowie ſumma ſummarum wſzytkiego ſą/ v ktorych poddáni ſą iáko ſzkápy/ álbo iáko wołowie/ ieżdżą ná nich/ orzą imi iáko chcą OrzRozm L2.

jeździć nad kim (1): Gdy ſie tráfi nieprzyiaćiel wielki/ s ktorego rozumieiąc/ iż żeń mocy mieć nie mogą/ ieżdżą nád nim [Polacy] trapiąc go ze wſzech ſtron z nienagłá/ pátrząc cżáſu/ mieyſcá/ y przybyćiá ludźi ná pomoc cżekáiąc. BielSpr 71.

Zwrot: »dać [komu] po sobie jeździć« [szyk zmienny] (2): Gynaecratumenos, Który da po ſobie niewieśćie yeźdźić Mącz 150d; RejPos 264.
a. O dziecięcych zabawach ruchowych [na czym] (2): Arundo, [...] Accipitur etiam pro sagitta, Strzałá. Też/ laská ná którey dzieći yeżdzą miáſto konia. Mącz 17b.
Zwrot: »na głowie jeździć« (1): Cybistema, Koziełek/ yáko dziećy zwykli ná głowie yezdźić y koziełki przewrácáć. Mącz 76a.
b. O obłaskawianiu dzikich zwierząt [na czym] (4): RejAp 111; Pilecki/ będąc pánem temu tu Zamchowi/ Y ná niedźwiedziech iezdził KochDryas A2v.
Zwrot: bibl. »na smoku jeździć« (2): Ná lwá ſrogiégo bez obrázy wśiędźieſz/ Y ná ogromnym ſmoku ieźdźić będźieſz [conculcabis leonem et draconem Vulg Ps 90/13]. KochPs 139; CzahTr Fv.
c. Określenie eufem. na oznaczenie stosunku płciowego [po czym] (1): Initor bos, Byk. Initor asinus, Który po oſlicy yeźdźi. Mącz 105a.
2. Udawać się w określone miejsce w określonym celu; uczęszczać, brać udział w czym, bywać gdzie; sequi Mącz; circumvectare, invisere, proficisci Cn (227): KrowObr 219v; RejWiz 149v; dziś ledá żeglarz nierowno dáley ieździ/ zwłaſzcżá Portugálcżycy/ ktorzy wynáleźli wiele nowych wyſpow z ludźmi BielKron 270; poſłowie z Węgier mieli ſnimi być/ ále iż im s poſpolitego ſkárbu ná ſtráwę nie dano/ przeto nie ieździli. BielKron 415, 357v; SkarŻyw 402; SarnStat 773, 1047.

jeździć dokąd [w tym: do kogo, czego (88), tam (12), na co (10), nigdzie(j) (3), tu (2), w co (2), wszędzie (2), gdzie (1), ku czemu (1)] (121): MetrKor 46/118; livdzie zyemye mey wyele krocz Tatarowie pobyeraya tich ktorzi tam yezdzą. LibLeg 11/11; Thv czwierdzy possel Thvreczky yz czy o ktorich krziwdi mowy nygdi do polſky nieyezdzyly alie yz naschi swowolnie na nye do domow ych nayezdzyly. LibLeg 11/82, 7/30, 11/133v, 139, 140, 184v (11); ComCrac 12v; SeklWyz 14; RejJóz N5; HistAl F2v, L4v; MurzHist C3, F4v; BielKom D2v; GliczKsiąż C7v; A tzemuſz tedy do niego káżdego roku nieiezdzićie? tzemu krzywoprzyśięſcámi zoſtawaćie? KrowObr 132, 132; RejWiz 44v; Zydom wolno ieździć wſzędzye w náſzym kroleſtwie/ kthorzy nie máią być żadną krzywdą vdręczeni UstPraw K; BibRadz 3.Esdr 6/8; OrzRozm S3; [Scytowie Azyjej] máią wſzytko ſpołu/ ták żony iáko żywnośći/ ći nigdziey nie ieżdżą. BielKron 296v, 296v, 343v, 414, 426, 429v (17); Boday thám drugi raz nie ieźdźić/ áni ná tych Seymiéch bywáć. OrzQuin B4, C; SienLek 187v; BielSat D3; HistRzym 43; RejZwierc 17v, 273v; Ci napierwey do nás wnieśli obyczay ſłużby żołnierſkiey na Podole z drzewem á z Tarcżą ieźdźić BielSpr 70, 8; A vrzędnicy nie wiedzieli gdziem ia iezdził y com cżynił BudBib 2.Esdr 2/16, 3.Esdr 6/8; BiałKaz Lv; WErnerus on dowćipny y wielmi vcżony/ Prożno s twemi rozumki ma ieździć w ty ſtrony PaprPan D4, N2v, Ff2; Aleby ſię dáleko dowodniey tá rzecż ſpráwić mogłá przez tych/ ktorziby byli ná to obráni/ áby ieźdźili do káżdego máiętnośći [ut ipsi acceclerent singulorum possesiones]/ ocżymá ſwemi wſzytko oględowáli/ ábo ſię też zpowieśći drugich dowiedowáli ModrzBaz 120v, 111v; Oczko 24; StryjKron 72, 472; NiemObr 62; Gdze ſzam ſzeſznal ten tomaſz yſz Gdyſzmy napyerwy yeſdzeli do zyczimyna Raycz tę brutkę na Imyę Katarzinyę. y ya ſzam pomagal raycz ZapKościer 4534/60, 4534/59v; ReszList 181; KochWr 33; PaprUp E4v; ActReg 142; GostGosp 108; WyprPl B3; JanNKar Dv; SarnStat 282, 386, 705, 762, 928 (15); SkarKaz 41b [2 r.].

jeździć którędy [w tym: czym (14), po czym (10), na co (3), przez co (3)] (29): ſthacziyą kazdemv poſlowy dayemi kthorzi yeſzda do Turek przeſz zyemye naſche LibLeg 11/155v, 11/153v, 169; BielŻyw 87; Ieden wżdy vtráćiwſ. ćiwſzy y zoſtánie pánem/ A drugi muśi mnichem álbo gdzye plebanem. Albo ieździ po wioſkach iáko po kolędzye RejWiz 68v; Trzy drogi cżynił do Moſkwy á káżdą raz inſzą drogą: Pierwſzy raz (piſze) ieźdźił ná wielki Nowogrod/ drugi raz ná Smoleńſko BielKron 436, 126; OrzQuin C; [żołnierze] ieżdząc po mieſciech/ gwałtem á moeą łápáli á wiązáli/ ty ktorzyby niechcieli odſtąpić od Kryſtnſá RejPos 282; BielSpr 8; ModrzBaz 117v; StryjKron 72; Téż w tym liśćie inhibicia/ áby żaden kupiec z Węgier y z Sączá/ álbo z inſzégo kroleſtwá nie śmiał z miedzią y z inſzym towárem/ áni wodą/ áni źiemią/ minąwſzy Krákow do Toruniá ieźdźić SarnStat 959, 509, 705, 966, 1235; PaxLiz E4v. Cf »staremi drogami jeździć«.

jeździć w jakim celu [w tym: na co (37), w czym (17), po co (14), po czym (8), dla czego (3), w co (3), o co (1)] (80): kyedy bandzieſſ v Ceſarza [...] Thedy thego bandzyeſſ strzegl, aby thego nyedawal znacz zeby wczym ynszym yedno wthych rzeczyach a wſpravach o kthore soboczski od naſſ yeſdzil yachal. LibLeg 7/103, 11/72; RejJóz N5; ZapWar 1545 nr 2646 [2 r.]; Nam też ktorzy mamy czyſte y iaſne dnſze/ nie potrzebá iezdzić na gory dla ofiárowánia bogu Amonowi HistAl L4v; MurzHist C3; BielKom A2; Kupyec gdy po kupyą yezdzi/ na dobre myeſce choć dáleko przewoźi ſie. GliczKsiąż M; KrowObr 126v; RejWiz 44v; OrzRozm T4v; [posłowie] w tejże rzecży ieździli do Kárłá piątego Ceſárzá á Ferdynándá brátá iego. BielKron 435v, 100, 101, 126, 274, 289v (16); Caussas sequi. Po rokách yeździć. Mącz 42d; BielSat D3, L3v; RejZivierc 36; inemi bronámi do Obozu [ludzie] ná tárg mogą ieźdźić BielSpr 8, 14, 25v, 27v; PaprPan Z2v, ff2; ModrzBaz 93v; Oczko A3; ZapKościer 1584/59v; BielSjem 7, 27; GostGosp 30, 63, 166; WyprPl B3; RybGęśli A2; SarnStat 171, 762, 773, 1234, 1238; KmitaSpit B; SkarKaz 517b; Niech ſię vkarzą ći nieuczćiwi y wſzeteczni tákim przykłádem/ ktorzy ná ſeymiki iezdżąc zbroyno/ [...] przed ołtarzmi kreẃ roźlewáią y zábijáją. SkarKazSej 681a; ZbylPrzyg A2v. Of Zwroty.

jeździć od kogo = w czyim imieniu (5): LibLeg 7/103; BielKron 162, 415, 429v; Był też sam P. Szafraniec przeszły Woiewoda Sendomirski iezdził od wszytkich więzniow narodu Polskiego ktorzy są wKrasnym Stawie. ActReg 171.

jeździć skąd [z czego] (2): Mieſzcżánie áby nie ieździli z miáſthá nigdziey/ by obycżáiow ſkáżonych záſie ſkąd nie przynieſli albo nie náwykli BielKron 272v, 441v.

jeździć od kogo, czego do kogo, czego = kolejno odwiedzać, objeżdżać; obire Mącz (3): Obire domos amicorum, Od prziyacielá do prziyacielá yeźdźić. Mącz 105b; BielKron 381 v; y iezdził święty od miáſtá do miáſtá/ rozśiewáiąc ſłowo zbáwienne/ po Noryku/ aſz do niżſzey Pánnoniey SkarŻyw 231.

jeździć przeciw komu (2): A dlá tego dowamy tobie znáć/ áby żadnym obycżáiem przećiw nam gwałtownie nie iezdził HistAl H3; BielKron 183.

jeździć na co = polować (2): Y owić też w náſzey ſzkole/ Co ieżdzą w ſwiętá ná pole/ Ze pſy ná záiąc ná ptaki/ Popiątnuiem nieboraki BielKom D2v; RejWiz 57v.

jeździć z kim (11): HistAl G8v; GliczKsiąż C7v; Ktoremu krol rzekł: Cżemuś zemną nie ieździł? BielKron 72v, 100, 325; HistRzym 43; ReszList 181; BielSjem 8v; Cżego/ ieśliby ſam ná tárgu nie był/ ma ſie wywiedźieć záraz gdy przyiedźie przedawcá: á nietylko od ſámego/ ále y od Kmiotkow co z nim ieźdźili. GostGosp 46; SarnStat 171, 773.

jeździć z czym = wieźć co (19): LibLeg 11/139, 184v; BielKom D2v; KrowObr 126v; nie thylko z Greciey ále ze wſzytkiego świáthá wielcy ludzie Krolowie y Monárchowie tám z ofiárámi koſzthownemi ieździli ná pytánie rozmáite w ſwoich potrzebách. BielKron 274; BielSat D3; BielSpr 70 [2 r.]; Kmieć gdy ná przewod iedźie/ ma tego pilnie ſtrzedz/ áby ládá z cżym nie ieźdźił GostGosp 28; KlonKr E; Stároſtá żaden Exekuciiéy czynić nie ma/ wyymuiąc od tych wolności Boiáry putné/ którzy z liſtámi Stáróſt y Dzierżawieć [!] náſzych léżdżáli/ y teraz ieżdżą SarnStat 1199, 282, 386, 917, 966, 1047 (9).

jeździć za kim (6): Abowyem gdy go poſzel V C.M. doma nyezaſthal, thedy za nyem nyeyeſdzil, a lysth v yego stharoſthy zoſthawyl LibLeg 7/32v; BielKron 216v, 236v, 399; [vstawiamy] áby dwá byli w Práwie vczeni/ ieden Duchowny drugi Swietcki/ którzy przez nas obráni máią zá dworem ieźdźić [Secuturi semper curiam nostram JanStat 46D] SarnStat 946, 324.

jeździć na cżym (2): PaprPan Z2v; Po kámienie do młynow w dobrą drogę ná ſániách ieźdźić: bo mu ie w ten cżás łácwiey y z mnieyſzą pracą przywieść. GostGosp 63.

jeździć przy kim (1): Iam też przy nim ieździł/ ále dla wielkiego głodu w Wołoſzech/ y ná wſzyſtkich Tureckich gośćincach pánuiącego/ muſieliſmy iácháć nie zwykłą drogą StryjKron 777.

cum inf (10): Tákże ludzie Słowieńſcy Pomorſcy zwycżáili ſie ſámi ná morze ieździć walcżyć BielKron 339v; Arábowie tám ieżdzą kupowáć niewolnikow Murzynow/ ktorych weźmie zá Wielbłądá dźieſięć. BielKron 449v, 175v, 268v, 300v, 343v, 395v; wiedzą to ći Pánowie Rádni/ ktorzy tych rozruchow niebeſpiecżnych/ tám ieźdźili ſkromnić. BiałKaz Lv; ZapKościer 4534/59v; SarnStat 967.

Ze zdaniem celowym (1): Niektore Kſiążę Dariuſowe kthoremu imię było Anopolus/ ſiedząc zá ſtołem cżęſto poglądał ná oblicże Alexandrowo/ bowiem go theż przed thym widział kiedy s przykazánia Dariuſowego iezdził do Macedoniey/ áby cżyńſz wziął od krolá Filipá HistAl F2v.

Zwroty: »jeździć w złą chwilę« (1): Co też mowiſz iż ieżdżą w złą chwilę ná Roki: Sobie ſámi w tym krzywi/ iż cżynią odwłoki BielSjem 7.

»staremi (a. zwykłemi, a. zwyczajnemi) drogami jeździć« = viis eonsuetis vadere JanStat [szyk zmienny] (11): Item zadny kupyecz aby nyezmyal yeſzdzicz yedno zwiklimy drogamy MetrKor 40/826; Kupcy ſtarymi drogámi máią ieździć. UstPraw F3, F3; SarnStat 289, 947, 976, 1098, 1230, 1235 [3 r.].

»na harc jeździć« (1): W bitwié iáko nadálćy wzad vchodź od czołá/ Ná hárc nie ieźdź: á złégo rázu ſtrzeż ſie zgołá. WyprPl C3v.

»w jazdę jeździć« (1): Owo kto złodźieiem á morderzem nie ieſt/ w iázdę nie ieźdź. OrzRozm K4v.

»na (w) łow(y), na myśliwstwo jeździć« [szyk zmienny] (5 : 1): [przodkowie naszy] dobytkiem ſie żywili/ w łowy ieździli/ bo nie oráli/ [...] áni wſi ſtáwiáli BielKron 336, 414v, 432; ten Rycerz ktory ná łow ieździł/ ieſtći cżłowiek ſwiecki HistRzym 118, 40v, 53v.

»jeździć w poselstwie« [szyk zmienny] (9): Thegoż roku Piotr Opaleńſki poſeł wielki/ do Turek ieźdźił w poſelſtwie BielKron 422v, 59v, 183, 426, 429, 429v; RejZwierc 187, 273v; PaprUp E4v.

»jeździć ku potrzebie wojennej« (1): od tegoż cżáſu ich obycżáiem [Raców] ieżdźą ku potrzebie woienney z drzewem á s Tarcżą/ porzućiwſzy kuſze BielSpr 70.

»jeździć społu« [szyk zmienny] (2): Rychło potym wyiecháli zá Ceſárzem Krolowie do Nowego miáſtá/ thám od niego byli wdzyęcżnie przyięći/ y w łowy ieźdźili ſpołu BielKron 414v; RejZwierc 150v.

»na szpiegi, po szpiegierstwie jeździć« (1 : 1): LibMal 1548/144v; [Cygani] ná ſzpiegi ieżdżą do nie przyiaćielſkich kráin. BielKron 262.

»na wojnę jeździć« = ad bellum proficisci Modrz (7): BielKron 403; CzechRozm 254v; ModrzBaz 102v, 120v; SkarJedn 232; StryjKron 308; Nuż Mitrydáteſſowá żoná/ zaż nie byłá Dość mężna/ co z ſwym mężem ná woynę ieździłá? BielSjem 8.

»w zagony jeździć« [szyk zmienny] (2): wſzákże niekthorzy Rotmiſtrze w zagony ieżdząc/ wiele wśi ſpalili y korzyśći wywiedli. BielKron 406; BielSpr 42.

Szereg: »słać albo jeździć« (2): w rzeczach malei vaznosczi nakladem niemalem biwaią obcziązeni sliącz albo iezdzącz po thakowe przipozwi pieczethowane ZapWar 1545 nr 2646, 1545 nr 2646.
Przen (1):
Zwrot: »nie daleko jeżdżąc« = biorąc pierwszy z brzegu argument, przykład (1): Co ſie to znácży nie dáleko ieżdząc/ kto pomni máło przeſzłe cżáſy/ álbo cżyta pirwſze piſmá Polſkie: ieſliże ięzyk/ álbo wymowá/ álbo káżdy iny kſtałt dziſieyſzych Polakow/ ku pirwſzym terminom Polſkim ieſt podobny RejWiz A4v.

Eormacje współrdzenne cf JECHAĆ.

Cf JEŻDŻĄCY, JEŻDŻENIE

TK