[zaloguj się]

JOWINIJAŃSKI (1) ai

Fleksja

N sg f jowinijańskå.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odjowinijan:

W przeciwstawieniu: »nie chrześcijański, ale jowinijański«: wierzyć że nie zaſługi tym nieprzyraſta/ ktorzy dla vtrapienia ćiáłá ſwego od mięſá álbo winá ſie wſtrzymawáią/ iuż to nie chrześćiáńſka [rzecz] ále Iowiniáńſka/ y odſzcżepieńſka ieſt. WujJud 196v.

Cf JOWINIJANOW

JW