[zaloguj się]

KACEKSYJA (1) sb f

kaceksyja, [kacheksyja].

Pierwsze a oraz e jasne, końcowe a pochylone.

Fleksja
sg
N kaceksyja
A kacheksyją
I kacheksyją

sg N kaceksyja.[A kacheksyją.I kacheksyją.]

stp, Cn, Linde brak.

lek. Wyniszczenie organizmu [cacexiazłe trawienie w żolądku Calep; cera zlacachexia, mala corporis habitudo, quae fit ex corruptione alimenti, et adiunctam habet cacochimiam id est redundantiam humoris, et atrophiam inducit Cn]: PLucne niedoſtáthki álbo pſowánie/ bywáią przyczyną rozmáitych chorob. Phthiſis zową Grekowie/ á tabes Láćinnicy [...]. Ma tá chorobá oſoby trzy [...]. Drugą oſobę choroby zową Grekowie/ Kácexia/ to ieſt/ zła ſpráwá ćiáłá: á to gdy wſzyſtki karmie w człowiecze łatwie ſye káżą SienLek 91v; [[krosty chce mieć Avicenna] z melánkoliey/ á z wiátrów álbo ex flatibus/ co cachexią czuią nabárźiéy. OczkoPrzymiot 638, 396, 638.]

ZCh