[zaloguj się]

KARTELUSZ (1) sb m

Fleksja

A pl k(a)rtelusze.

stp brak, Cn s.v. karta, Linde XVIIXVIII w.

Luźny arkusz papieru; tu prawdopodobnie ulotka: Teras ieſce roſpiſuiac karteluſze nato namawia abiſcie porzadku poſtanowionego na conuocatijei Warſzewſkiei nietrzimali PaprUp K.

Cf 1. KARTA

MM