[zaloguj się]

ASESOR (12) sb m

Zawsze -ss-.

Pisane dużą literą 10 r.; wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
pl
N asesorowie
G asesorow
D asesorom
A asesory
I asesory

pl N asesorowie (1).G asesorow (5); -ów Sarn (2), -(o)w (3).D asesorom (2).A asesory (2).I asesory (2).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

praw. Osoba towarzysząca sędziemu przy sprawowaniu sądow [assessorradny pan, qui scilicet praesidibus assidet, który jest ku radnym panom przysadzony, przysadnik albo przysądnik wybornie może być zwan, si usus voluerit. Mącz 379a; ławnikassessor Cn] (12): Krol zebrawſzy Aſseſory ſiadł ſnimi na tym ſądzie w polu pod namiotem miedzy Solcem á Piotrawinem nád Wiſłą BielKron 348v, 76v, 225v; co ſye nędze náciérpiſz/ co ſye zá Prokuratorem nábiegaſz/ co ſye Aſſeſſorom/ Referendarzom/ y Odźwiernym ich nákłániaſz/ to w niwecż. OrzQuin B4; GórnDworz Mm3; ModrzBaz 89v; na zamku w Lublinie Trybunał Criminalium záłożyć, pod tąż ſecuritatem/ żeby ſześć Aſſeſſorów wysyłáli z Ratuſzowego Trybunału SarnStat 615; Kró1 Ieo M. z Aſseſsory ſwémi nie w ten czás kiedy chćieli/ ále kiedy Prokuratoróm ſie podobáło ſądźili. SarnStat 571 [idem 788], 788, 841.
Szereg:»asesor abo poradnik«: káżde trzy oſoby/ ſądząc ſwoie ludźi/ vżywáły też drugich trzech oſob/ miáſto áſseſsorow ábo porádnikow. ModrzBaz 92v.
W przen (1): Bo ſie cnotá z rozumem/ też przyſiedli ktemu/ A tákich Aſseſorow/ życżyłbych káżdemu. RejZwierz 79v.

Synonimy: ławnik, poradnik, przysadnik, przysądnik.

TZ