[zaloguj się]

AUTENTYK (4) sb m

autentyk (3), atentyk (1); autentyk ComCrac, OrzQuin, SkarJedn; atentyk ZapKościer.

a pochylone, e jasne.

Pisane dużą literą 2 r.

Fleksja
sg pl
N åutentyk
G (a)tentyku
A åutentyk
L åutentykach

sg N åutentyk (1).G (a)tentyku (1).A åutentyk (1).pl L åutentykach (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) i XVIII w.

praw. Dokument mający moc dowodową; literae vel documentum locupletis auctoritatis Cn [authenticus, Latine autoratus, poważny a wzięty, authentica scripturawzięte pismo, któremu nie może gany dać, ani go odrzucić gdy niem potwierdzają Mącz 22a; authenticum uchwalone, potwierdzone przez uchwałę Calep] (4): Procuratorovie czi pańſczi chocziaby panu ſluzel y iego rzecz ſpravoval, a poſpoliczie procurarią czynil w szadziech będzie vinien przedſię tę prziiſięge vczynicz i autentic ziemſkiego ſądv prziiſſiegi ſwey miecz ComCrac 19; Ty gdyżeś teſt [!] Adminiſtratorem Biſkupſtwá Przemyſkiégo/ w niebytnośći Biſkupiéy/ ná ten czás należy tobie to poświącáć/ com ia tym wizerunkiem zbudował. PAPIEZ.[nik] Móy ſye Autentyk ták dáleko nie śćiąga. OrzQuin M2; teraz wtych Kánoniech Koncilium Niceńſkiego tego ták iáśnie nie máſz. wſzákże to było [...] y w Rzymſkich autentykách zoſtáło. SkarJedn 108; Stanąwſzy perſzonaliter Ieneral Michal strzalkowſky za vkaſzanyem Atentiku swego: ſzyeſznal ZapKościer [492].

WG