[zaloguj się]

AWO (32) pt

Obie samogłoski jasne.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI (jeden z naszych przykładów) – XVII w.

1. W funkcji deiktycznej wskazuje osobę lub przedmiot, zwykle na początku zdania w mowie niezależnejoto; ecce Vulg (21): Yeſli wam powyedzą/ Awo yeſt ná puſſczy/ nyewychodzćye/ Awo we wnątrz [...] nye wyerzćye [bibl: Si ergo dixerint vobis: Ecce in deserto est ... Ecce in penetralibus Matth 24/26; Oto na puszczy jest ... oto jest w zamknieniu Wuj] KromRozm I F2; yeſli wąm kto rzecze/ Awo ſám Kryſtus/ álbo háyno/ nye wyerzćye KromRozm III E, E [2 r.], E5; będą ukazować: Owo tu Bog, awo tu Chrystus, ale wy nie wierzcie DiarDop 101; Wenus mowi. Awo ia też Iuſtinie twoiá przyaciołká BielKom E4v, F8v, G6; OrzQuin I4v; Awo ſto Dukatow moich MWilkHist C2, C2 [2 r.], G, K2, K4; GórnRozm G3v.
A. Na początku odezwania osoby wołanej; ecce Vulg (3): pocżnie [...] wołáć. Ieſth thu kto. przebog cie proſzę odezwi mi ſie. Dopiro ſie ſtraż [...] odezwáłá. mowiąc. Awom ia ſám y z drugimi GórnDworz S6v[idem WerGośc 248]; A on ſie ozwawſzy/ powiedzyał: Awo ia moy miły Pánie [bibl: Ecce ego Domine Act 9/10; Otom ja Panie Wuj] RejPos 283; WerGośc 248.
2.W funkcji wskaźnika zespolenia w zdaniach złożonych (6):
A. W zdaniach współrzędnie złożonych użyte na początku zdania sumującego poprzednie wywodytak oto, więc (4): y z Wielmożnémi Woiewodámi/ Káſztelanmi/ Podkomorzmi [...] z Sołtyſmi y Vrzędniki wśi/ y mieyſc kożdych/ áwo ze wſzytkimi vczyniliſmy ziazd y Séym SarnStat 954, 311; świnie w nim zdycháią [...] kurczętá pypcieią: Awo nie może ſię nic w tey wioſce vchowáć CiekPotr 42, 21.
B. W zdaniach współrzędnie złożonych użyte na początku drugiego zdania, wyrażającego zdarzenie współczesne, nagłea oto, a tu: podnioſł ocży ſwe y vyrzał/ áwo lud mnogi ſzedł [et vidit et ecce populus multus veniebat; ujźrzał a oto lud wielki przychodził drógą Wuj] BudBib 2.Reg 13/34.
C. W zdaniu złożonym z podrzędnym warunkowym użyte na początku zdania głównegoto, wtedy:

Połączenie: »jeśli ... awo«: ieſliby mu ſie co nie zdáło/ áwo ia pożycżę piorká/ o pápir też ſnádnie/ niechże ſobie popráwi RejZwierc A2v.

3. W funkcji modalnejmoże; si forte Vulg (5): áwoćby nieták ćięſſko było [et levius feras; i lżyj ci będzie Wuj] Leop 1.Reg 16/16; będziesz do nich mowił ſlowá moie/ áwoby ſnadź vſlucháli/ y przeſtháli [si forte audiant; jesli snadź usłyszą Wuj] Leop Ez 2/7, 3.Reg 18/5; OrzQuin R4.
Fraza: »awo da Pan Bóg«: á wo da PAN Bóg nam po temu czás [...] kiedy [...] o poſługách Ianá Tarnowſkiégo i téż o Rycérſtwie iego piſáć dali Bóg będźiemy OrzQuin R3v.

Cf AWOŻ

MK