[zaloguj się]

1. KONSYLIJUM (9) sb n

konsylijum (8), koncylijum (1); konsylijum : koncylijum Mącz (1 : 1).

Zawsze consi-, conci-.

o jasne.

Fleksja
sg pl
N konsylijum konsylij(a)
A konsylijum

sg N konsylijum (4).A konsylijum (2).pl N konsylij(a) (3).

stp, Cn, Linde brak.

1. Rada, ciało kolegialne; narada; consilium Mącz [consiliumrada Mącz 63c, Calep; rada pospolita (persony), senat, radni panowieconsilium Cn] (4): mądre kiedys consilia były mym zdaniem bez tego teraz Polska bydz niemoze. ActReg 97, 183.
Zwroty: »postanowić konsylijum« (1): Convocare consilium, Poſtánowić conſilium czás ku ziazdu dla porády o poſpolite dobro poſtánowić. Mącz 504d.

»zebrać koncylijum« (1): Indicere consilium, Zwołáć/ Zebráć concilium. Mącz 87b.

2. Rozmysł, rozsądna decyzja (1): Bo śiłá ich znamy co Státut vmieią, y piſáć pozwy, zapisy vmieią, á przedśię gdy do práktyki prziydźie, nieumieią ſobie przed ſądem począć, y ex tempore ſobie conſilium wźiąć. SarnStat *5v.
3. Rada udzielana komuś, zalecenie [porada, radzenie się; rada, którą od kogo bierzem albo dajemy komuconsilium Cn] (3): iakosz y Cesarz sąm słał doniego po Consilium ActReg 184, 183; SarnStat 615.
4. Organizowanie, planowanie, dobre rządzenie [sposób, postępek; przemysły dowcip; koniec spraw, przedsięwzięcie, zmierzanie myślą do czego, umysł, intencyjaconsilium Cn] (1): Fruſtra enim ſunt foris arma, niſi ſit conſilium domi. ktore Conſilium domowe wſzytko ſye ięzykiem ſpráwuie OrzRozm Q2v.

Synonim: 1. konses.

HG