[zaloguj się]

KOZMOGRAF (17) sb m

kozmograf (13), kosmograf (4); kozmograf BielKron (12), KwiatOpis; kosmograf MiechGlab (2), StryjKron, PowodPr.

k- (14) c- (3); -ph- (9), -f- (7).

Teksty nie oznaczają ó; a jasne.

Fleksja
sg pl
N kozmograf kozmografowie, kozmografi
D kozmograf(o)m
I kozmografy

sg N kozmograf (2).pl N kozmografowie (7), kozmografi (5); -i MiechGlab (2), StryjKron; -owie : -i BielKron (7 : 2).D kozmograf(o)m (2).I kozmografy (1).

stp, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. światopis.

Uczony zajmujący się kosmografią, badacz astronomii opisowej połączonej z geografią [cosmographusktóry świat popisuje Mącz 66d] (17): Iáko ludne były pierwey ty tám kráiny [Finlandyja] piſzą o tym Kozmográfi Metodius Mártir/ Iordanus Gottus/ Paulus diakonus/ ktorzy piſzą iż z tych ſtron then narod ludu wielki wyſzedł BielKron 294, 291v; KwiatOpis A2v; wpada [Don] w martwe morze/ álbo czarne Iezioro/ ktore zowią Coſmographi Pallus Meotis v Azophu Miáſtá Tureckiego StryjKron 395; PowodPr 72.

W charakterystycznych połączeniach: kosmografowie kładą (kładli) (4), (na)pisali (piszą) (6), nie zgadzają się.

Wyrażenie: »starzy kozmografowie« (9): MiechGlab 63; Wſzákże ſie w tym ſtárzy Kozmografowie z dzyſieyſzemi niezgadzáią/ bo iedno ſto y ośmdzieſiąt wſzytkich ſłopniow ná niebie kładli być ſthárzy Kozmográfowie. BielKron 263; Kłádli ſtárzy Kozmografowie Infułę Tylen ná pułnocnym morzu/ podobno Iſlándią zwáli onę známienitą infułę BielKron 292v, 263 [2 r.], 269v, 271, 277v, 461.
Szeregi: »gwiazdarz i kozmograf« (1): Tego cżáſu Ptolomeus Alexándriyſki Gwiazdarz y Kozmográph w Alexándriey známienity był/ ktory wſzytek ſwiát ná tablicę doftátecżnie wypiſał. BielKron 150.

»historykowie i kozmografowie« [szyk 1 : 1] (2): acżkolwek znamienici Koſmographi y Historici [cosmographi et historici] piſali aby one krayny [...] byly letnie [...]/ to ieſt rzecż zmyſlona á nie prawdziwa MiechGlab 62; BielKron 455v.

AKtt