[zaloguj się]

KWARTALNY (1) ai

Fleksja

N sg n kwartaln(e).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Przymiotnik odkwartał” ‘czwarta część roku obejmująca okres trzymiesięczny’; uiszczany co kwartał:
Wyrażenie: »precyjum kwartalne«: precium kwártálne [nauczyciela] dwa groſſá. Nád ten zwycżay yeſliby ktori náucżycyel chcyał go wycyęgáć/ będzye ſie oglądał ná pierwſfy/ by ná yáką vſtáwę á práwo/ mowyąc: á ták dawno yeſt dwá groſſá ná kwártał. GliczKsiąż M3.

Cf KWARTAŁOWY

AKtt