[zaloguj się]

KWARTAŁOWY (1) ai

Fleksja

G sg f kwartåłow(e)j.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu; poza tym XVII w. (z Cn) s.v. kwartał.

Przymiotnik odkwartał” ‘czwarta część roku, obejmująca okres trzymiesięczny; trimestris Cn: Tákże y mieſzcżáńſkie y robotnego ſtanu ludźi pożytki [...] z roli/z ſádow/ z ogrodow/ z kupi/ z ſzynku/ z rzemioſłá/ z vrzędow/ z ſłużby dorocżney/ ábo quártałowey/ z naymu domow/ ogrodow etc. GrabPospR L4v.

Cf KWARTALNY

AKtt