[zaloguj się]

KWITOWANIE (9) sb n

o, a oraz e jasne.

Fleksja
sg
N kwitowanie
G kwitowaniå
A kwitowanie
I kwitowaniém
L kwitowaniu

sg N kwitowanie (3); -e (2), -(e) (1).G kwitowaniå (3).A kwitowanie (1).I kwitowaniém (1).L kwitowaniu (1).

stp, Cn, Linde brak.

Rzeczownik odkwitować:
1. Potwierdzenie (potwierdzanie) na piśmie odbioru pieniędzy lub jakiejś rzeczy (3): O iuráment Ad tollendum pecunias quitowánie. SarnStat 720.

kwitowanie czego (1): Kwitowánie ich [prowentów], Ziázd kn odbierániu prowentów. SarnStat 362 marg.

kwitowanie czym (1): Proces, iáko ma w téy mierze Podskárbi poſtępić, zwłaſczá o niewydánié Qwárty, y o kwitowániu pieczęćią skárbną. SarnStat 413.

2. Uwalnianie od długu, zobowiązań; quietetio JanStat (5): Nuſz owo poſtáńowienie inſzey oſoby v kśiąg miáſto tego komu dłużno/ y kwitowanie/ coż rozumieſz do iákiey ſzkody ludźi prżywodźi? GórnRozm Lv, L, Lv; ALe y żadnéy diláciiéy dłużnik/ áni prokráſtináciiéy do iutrowánia mieć nie będźie: wyiąwſzyby przed pewnym ſądem pokazał/ y állegowałby kwitowániém śiebie/ względem doſyć vczyniénia zá dług tenże zápiſány. SarnStat 698.
Szereg: »dosyć uczynienie i kwitowanie« (1): Abowiém w tákowym przypadku/ raz dobrodźieyſtwá dyláciiéy do przyſzłych roków vżyć ma: którégo tákiógo doſyć vczyniénia y kwitowánia [satisfactionem et quietationem JanStat 440] będźie winien dowiéźdź na przyſzłych Rocéch SarnStat 698.
3. Likwidowanie, unieważnianie (1): Przez Ceſſią, á kwitowánie, káſſowánié, y Rezygnácią obliczną wſzelákié inſcriptiae ſiſtuntur, vmartwioné y káſſowáné bywaią. SarnStat 697.

Cf KWITOWAĆ

JB