[zaloguj się]

KWITOWAĆ (31) vb impf i pf

impf (16) [w tym: inf (10), praes (2), imp (2), fut, con] ZapWar 1548 nr 2667, UstPraw, RejZwierc, GórnRozm Lv [2 r.], SarnStat 143, 353, 362, 413, 417, 443, 571, 699 [2 r.], 893, 1079; pf (15) [w tym: praet (6), fut (5), con (2), inf, part praet act] ZapWar 1532 nr 2400, 1548 nr 2667 [2 r.], 1550 nr 2655 [3 r.], RejKup (2), BielKron, SkarŻyw, ZapKościer (2), GórnRozm F2, SarnStat 1256, GrabPospR.

kw- (20), qu- (11).

o oraz a jasne.

Fleksja
inf kwitować
indicativus
praes
pl
1 kwituj(e)m
3 kwitują
praet
sg pl
1 m -m kwitowåł m pers
3 m kwitowåł m pers kwitowali
imperativus
sg
3 niech kwituje
conditionalis
sg
3 m -by kwitowåł

inf kwitować (13).praes i fut 3 sg kwituje (5).1 pl kwituj(e)m (1).3 pl kwitują (1).praet 1 sg m -m kwitowåł (2).3 sg m kwitowåł (2).3 pl m pers kwitowali (1).fut 3 sg będzie kwitowåł (1).imp 3 sg niech kwituje (2).con 3 sg m -by kwitowåł (2).part praet act kwitowåwszy (1).

stp, Cn notuje, Linde XVII w,

1. Potwierdzać na piśmie odbiór pieniędzy lub jakiejś rzeczy, wyda(wa)ć kwit; quitare JanStat; acceptum referre, accepto (re)ferre Cn [quittokwitować Cervus F40 314v] [kogo] (13): KWitowáć káżdégo pod ſwą pieczęćią ſkárbną pan Podſkárbi ma z podpiſem Deputatów/ á nie ináczéy. SarnStat 362, 413, 1256; GrabPospR M2.

kwitować z czego (4): A ſtany tego nie odkłádáiąc/ támże ná Séymie z liczby onych kwitować máią SarnStat 443. Cf kwitować z czego czym.

kwitować z czego czym (3): RejZwierc 196v; Téż przerzeczony wyćięgácz pieniędzy [...] niech nic nie wyćiąga/ áni bierze: á wſzákże liſty ſwémi niech Kmiećie quituie z zápłácenia [literis suis kmethones quittet de solutis JanPrzyw 16]. SarnStat 893, 353.

kwitować czym (6): Idz do grobu mego/ á wezmi ſwoy Cjrográf: bo mi ſię iuſz doſjć ſtáło: y iużemćię ná nim kwitował ręką moią właſną. SkarŻyw 102; ZapKościer 1580/15; Kśiądz Biſkup przerzeczony z Kápitułą ſwą zá kożdym zápłáceniém będźie quitował doſtátecznémi liſty Miſtrzá/ Zakon/ y Mieſczány przerzeczoné. SarnStat 1079. Cf kwitować z czego czym.

W przen (2): Iakoż zato doſycz ċinił Wċzemeż ſyę był przewinił Niewiem yako czie quitował Kogos mojem ſprawcza nazwał Y ċzemes mi to oddawał Dobrodzieſtwa czos zemnie miał RejKup aa2v.

kwitować czym (1): ten czos mu ſwiat poruċziſ [!] Tak mię był tego naucżił Zem zawſſytko doſycz działał Y ſwem mię liſtem quitował RejKup aa2.

2. Uwalniać (uwolnić) od długu, zobowiązań [quitare a. quietare Łac śr] (14): Iábym rżekł/ iżby tákowego kwitowánia nie prżiymował vrżąd/ áżby dwie oſobie znáiome vrżędowi ſtánęły prży tym/ ktoby miał kwitowáć/ y prży kwićie żeby w piſáni byli GórnRozm Lv, Lv; SarnStat 699.

kwitować kogo (10): ZapWar 1550 nr 2665; Zaczym tych wſzytkich/ którzy ſye przed nimi R. P. vſpráwiedliwią/ Deputaći z wiádomośćią tegóż Podſkárbiégo quitowáć máią. SarnStat 417. Cf kwitować kogo z czego; kogo czym.

kwitować kogo z czego (6): nyewzal any podnyosl dwdzesthv kop grossi wpolgroszczech oth slachethnego mykolaya Colymascha z dabrowky opysszanych (na wyderkaw themv yvrdze) xyagamy warshewskymy anygo rzekl sznych qvyttowacz ZapWar 1532 nr 2400, 1550 nr 2655 [2 r.]; Prośili też áby Krol kwithował Pruſkiego Miſtrzá s przerzecżoney ſumy/ bo był Krol Włádźiſław tę ſumę od Pruſkiego Miſtrzá wzyął w przepádku/ iż nie dał ſumy ná vmowione cżáſy. BielKron 385; ZapKościer 1585/56v; y kwitował ze wſzyſtkiego dłużniká nie winnie poprżyśiężonego/ co mu ſzło y w Trybunale/ gdy o tęn dług brát zábitego czynił GórnRozm F2; [sktorych sta zlothich quittvye thego tho Mykolay Mdzewskyego y zapiss wnywecz obracza. ZapKrak 1543/599].

kwitować kogo czym (2): a tak nynyeysem pyssmem onego qwythwya y zapysh kasswya a wnywecz obracza y vmarza. ZapWar 1548 nr 2667, 1548 nr 2667.

kwitować od czego (1): [Prokurator] Kwituie od Długu. Przewodu práwá. Od więźienia. SarnStat 699.

W charakterystycznych połączeniach: księgami kwitować, pismem.

[Szereg: »[kogo] kwitować i dobrowolnego czynić«: sktorych tho Cztherzech sed Zlothich thego Jrzego Nyemstą quittvye y dobrowolnego Czyny ZapKrak 1543/149.]
3. Likwidować, unieważni(a)ć zapis (4):

kwitować co (2): okrom zapiſow ſtárych y nowych/ ktorych Prokurator czynić niemoże/ kwitowáć/ áni też może pieniędzy bráć bez ſwego Pryncypałá [quas nec novas facere nec de antiquis quietare [...] poterit JanStat 520]. UstPraw C3v; SarnStat 143.

kwitować z czego (1): Wyiąwſzy zapiſy: których [Prokurator] áni nowych czynić/ áni z ſtárych quitowáć/ áni pieniędzy zápiſánych będźie mógł bráć [nec novas facere nec de antiquis quietare [...] poterit JanStat 520] okrom bytnośći ſwégo Principałá álbo Aktorá. SarnStat 571.

Szereg: »kwitować kasować« (1): y dopwsczaya themw tbo philipowi w kossdych xyagach Gdzye by kolwiek oprawa they barbarze slwssyla kwythowacz kassowacz gdy sya yem ywsch zawssythko dossycz stalo ZapWar 1548 nr 2667.

Synonimy: 1. potwierdzać; 3. abrogować, derogować, gładzić, kasować, kazić, mazać, niszczyć, odrzucić, odwoływać, odzywać, psować, rewokować, tracić, umarzać, »wniwecz obracać«, wywracać, zagaszać, zagubić, zatracać, znosić.

Formacja współrdzenna: wykwitować.

Cf KWITOWAN, KWITOWANIE

JB