[zaloguj się]

MAZAĆ (284) vb impf i pf

impf (283), pf (1) [part praet act] FalZioł V 110v.

W inf ma- (61). ◊ W formach imp ma- (5), må- (3); ma- SkarŻyw; må- BielKron; ma-: må- SienLek (4:2).◊ W pozostałych formach ma- (117), må- (3); ma- : må- KrowObr (25 : 3). ◊ Drugie a jasne (w tym 2 r. błędne znakowanie).

Fleksja
inf mazać
indicativus
praes
sg pl
1 mażę maż(e)m
2 mażesz mażecie
3 maże mażą
praet
sg pl
3 m mazåł m pers mazali
f mazała m an
fut
sg
2 n będziesz mazåł
imperativus
sg pl
1 niechże mażę mażmy
2 maży, maż
3 niech, niechaj maże niech mażą
conditionalis
sg pl
1 m m pers bysmy mazali
2 m byś mazåł m pers
3 m by mazåł m pers by mazali
f by mazała m an
n subst by mazały
impersonalis
praet mazåno
participia
part praes act mażąc
part praet act maz(a)wszy

inf mazać (93).praes 1 sg mażę (27) [w tym: -e (2)].2 sg mażesz (1).3 sg maże (28).1 pl maż(e)m (1).2 pl mażecie (7).3 pl mażą (26).praet 3 sg m mazåł (4). f mazała (3).3 pl m pers mazali (13).fut 2 sg n będziesz mazåł (2).imp 1 sg niechże mażę (1).2 sg maży (29), maż (11); maży : maż FalZioł (28:6), SienLek (1:5).3 sg niech, niechaj maże (4).1 pl mażmy (3).3 pl niech mażą (1).con 2 sg m byś mazåł (1).3 sg m by mazåł (2). f by mazała (1).1 pl m pers bysmy mazali (1).3 pl m pers by mazali (3). subst by mazały (1).impers praet mazåno (2).part praes act mażąc (18).part praet act maz(a)wszy (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Pokrywać powierzchnię płynną, lepką substancją; exungere, illinere, illinire, linere, linire, perlinere, perlinire, superillinere, unctitare, unguere, unquitare Cn (233): Interlino, Przes poſrzodek muſzczę/ Máżę. Mącz 194c.

mazać co (6): Smoły pełne becżki odbieráć/ ktorey bárzo wiele ma bydź/ kędy Szkuty buduią: y ſtáre mázáć trzebá GostGosp 74. Cf mazać co czym.

mazać co czym [w tym: co (5)] (6): RejWiz 84v; Saevo, sive Sebo, Loyem máżę. Mącz 390b; kray tego kubká s ktorego pieſzcżone dzieczie pić ma/ [matki] máżą poſpoliczie miodem/ ábo cżym ſłodkiem. GórnDworz Ee7v; Oczko 17v; StryjKron 105; GostGosp 88.

W przen (1):
Zwrot: »koła mazać« = ułatwiać drogę (1): Iż gdy to ċzynią czo kazą Iuż do nieba koła mazą RejKup ſ2.
Przen: Zjednywać sobie kogoś (5):
Zwroty: »mazać gębę [komu]« = przekupywać (1): Kto máże gębę ſędźyemu/ ten wyſchnienye dźyáłá oſlowi ſwemu. March1 A3v.

»mazać masłem [czyją] głowę« = dogadzać komuś (1): Nie dbáią twárde ſercá ná łáſkawę mowę/ Choćbyś mázał y máſłem Iudaſzowſką głowę. KlonWor 28.

»[komu] miodem mazać« = pochlebiać (1): Tákżeć [jak niedźwiedź] proſto naſz Polak/ nie mądr áż po ſzkodzye. S przodku mu miodem máżą/ á potym okuią/ To iuż iáko Miedźwiedzyem/ ſobye im kugluią. RejZwierz 128.

»tłusty połeć mazać« = robić coś niepotrzebnego, tu: dawać prezenty bogatemu (1): MIły pánie bog żeć zápłáć Snadzby tobie lepiey gęś dáć Kiedybyś nam ták chćiał kázáć Niż ten tłuſty połeć mázáć RejRozpr B2.

Szereg: »mazać, głaskać« (1) (nagł) Niemoc. (‒) [...] Kiedy [...] Oddech trudny iedza nie ſmákuie/ W ten cżás káżdy mnie bárzo folguie Máżą głaſzcżą á ia ſie vśmiecham BielKom C8.
a. W celach leczniczych lub higieniczno-kosmetycznych: smarować, nacierać; ung(u)ere Mącz, Calag, Cn; linire Vulg; collinire, delinire, inungere, perlinere, perungere, superinungere, superungere, unguentare Cn [w tym: kogo, co (o powierzchni pokrywanej) (119): kogo (3), co (żywotne) (1), co (nieżywotne: częśc ciała a. objaw choroby skórnej lub rana) (115)] (153): Mażyż mieſtcza kroſtawe przed ogniem na noc iakoby mazawſzy dzis: aż zaſię trzeci dźień. FalZioł V 110v, ‡‡3d, I 5b, 35b, 69d, 91d (20); Aliptes. Latine Unctor [...]. Który ták tłuczone/ śyne/ yáko y krwáwe rány leczi álbo máże. Mącz 6d, 503a, b [2 r.]; Niektorzy vtłukſzy z ſádłem rzeżuchę: thedy párchy máżą po zmyćiu á zganiáią ie. SienLek 49, 49 [2 r.], 50v, 62, 114 [2 r.], 123 (11); RejZwierc 165; Oczko 33 [3 r.]; Calag 114b; Calep [1136]a.

mazać czym [o substancji] (106): OpecŻyw 156v; Też ſok tego korzenia [wszywego kopru] z oliwą zmieſzany/ trochę oczthu winnego do nich przycżyniwſzy/ ieſth lekarſtwo [...] naprzeciwko vſchnieniu y ſkurcżeniu cżłonkow gdy tym będzieſz mazał. FalZioł I 109d; Myſze Layno w oczcie roſpuſżcżone/ thym głowę oblazłą mazać/ włoſy roſci FalZioł I 144d, I 35b, 71c, d, 73b, 80b (52); BibRadz Tob 11/10; BielKron 450; Mącz 103c, 503a; SienLek 48v, 50v, 51 [2 r.], 56 [3 r.], 56v (36); RejPos [310]v; BiałKat 381v; RejZwierc 103v; BudBib Tob 11/10; y cáłowáłá nogi iego/ y mázáłá oleykiem. BudNT Luc 7/38; Oczko 31, 31v; Bulbito ‒ Pzieczięcim [lege: dziecięcym] lainem mazę. Calep 142a; WujNT Luc 7/38, Ioann 12 arg. Cf mazać czym na co.

mazać co [o substancji] czym [o rzeczy służącej jako narzędzie] (1): żołć też iego [psa] piorkiem mazać/ na podogre pomaga FalZioł IV 6d.

mazać czym [o substancji] na co (3): Wſzy y parchy goij gdy ie [ziarnka stafisagrii] zmieſza z ſokiem białey cżemierzycze á trochę Auripigmentum prziſyṕ/ á tym na mieſtcze wſzywe albo też parſzywe mazać. FalZioł I 143d; ſtłucz korzeń ſlazowy z maſlem á z ſadłem wieprzowym, vſmaż na rincze, potim to przeczedz á wytłocź przez chuſtę/ á tym mazać na liſt ſlazowy y przykładać. FalZioł V 71v, V 110.

mazać około czego (4): Ty rzecży wſzytki [gęsią tłustość, olejek lilijowy, szafran tarty, piżmo] ſpołem zmieſzay/ á potym maciczę y około nadolnego mieſtcza maży ciepło. FalZioł V 24, V 19b, d, 24.

Szeregi: »mazać, (i) nacierać (a. trzeć)« (3): Enchrista, Lekárſtwo którym może mázáć/ náciéráć. Mącz 103c; SienLek 94, 113.

»mazać i (albo) przykładać (a. okładać)« [szyk 3:1] (4): Też krokos ſtarty/ á potym z ocztem á z gruczą ięcżmienną zmieſzany/ ieſt vżytecżne lekarzſtwo: mazać y przykładać na biodrę gdzie ieſt bolenie. FalZioł V 88, V 71v; SienLek 119v, 122.

b. W celach rytualnych lub czarodziejskich: namaszczać [w tym: kogo, co (56): kogo (37); co (żywotne) (1), co (nieżywotne: części ciała, przedmioty i budowle) (18)] (63): KrowObr 81v, 82, 125v, 126v, Vu2; przynieſli mu [Aaronowi] ſynowie kreẃ/ w ktorey rozmocżywſzy palec/ mázał rogi ołtarzowe BielKron 38; Mącz 308c; KuczbKat 230; Dioniſius ták mowi: że ten był obycżay zá Apoſtołow że mázano tego ktory ſię krzćił/ y ſámę wodę krzeſną Krzyżmem polewano/ ktore on oleiem álbo máśćią zowie WujJud 167v; SkarJedn 232; MWilkHist A4v; Pollincio ‒ Vmarłego chędozę y mazę. Calep 817b.

mazać czego [składnia zależna odjąć się”] (2): iż ſie byli ięli dzwonow/ ołtarzow/ obraſkow/ kámieni/ y inych rzecży koſcielnych krzćić y máſciámi mázáć RejPos 348v, 348v.

mazać co komu (2): PLeban kiedy dziecię krzćił/ chciał mu ocży mázáć/ Plunął ná dłoń/ á bábie kazáł prochu podáć. RejFig Dd7; StryjWjaz D3.

mazać kogo na czym (2): BielKron 329v; Máże też Kápłan dziećię ná plecách y ná pierśiách świętym oleiem KarnNap B4v.

mazać czym (46): OpecŻyw 156v; PatKaz III 139; vchwyćiwſzy tedy ptaká morskiego pocżął nád nim cżárowáć/ mázáć go ſokiem z onych zioł HistAl A4v; KrowObr 67v, 81 [2 r.], 81v [5 r.], 82 [3 r.], 83 [2 r.] (24); Nie bez przycżyny tedy tu Pan Bog Zydom łáſkę ſwą okázowáć racżył/ roſkázuiąc im ſobie domy y namioty ſtáwiáć/ [...] krwią podwoie mázáć BielKron 36, 33v, 156v, 162; RejPos 348v, 349; BiałKat 383v; Y cżárty mnogie wypądzáli/ y wiele chorych oliwą mázali/ á vzdrawiáli. BudNT Mar 6/14[13], Iac 5/14; Ieſli kto ieſt chor miedzy wámi/ niech do śiebie wzowie/ Kápłanow/ á oni ſie niech nád nim modlą/ y máżą go Oleiem w imię Páńſkie KarnNap E4, B4v, E4; SkarŻyw 480; ArtKanc F4; LatHar 648, 649; WujNT Mar 6/13, s. 148, Iac 5 arg.

W przen [czym] (1): Nie lekárſkim tedy oleiem/ ále duchownym [apostołowie] mázáli BiałKat 381v.
c. W celach balsamowania zwłok; pollingere Cn [w tym: kogo (1), co (2)] (3): y przykazał [Józef] ſlugam ſwym iż by máſćýami pomazali oyca yego ktorego mazali przez ſſterzydzýeśćý dni HistJóz E3v.

mazać czym (2): átak by tho [mumia] miało zoſtawać s ciał cżłowiecżych/ ktore gdy chowaią do grobu/ mażą balſamem mirrą/ aloe FalZioł I 89b; SkarKaz 386a.

2. Brudzić; sordidare, spurcare, spurcari Mącz, Cn; cloacare, collinere, commaculare, conspurcare, contaminare, foedare, inficere, inquinare, limare (limo), lutare, luto inquinare, maculare, polluere, tetrαre Cn (4): Spurco, vel spurcor, Plugáwię/ máżę/ niecziſto czinię. Mącz 411a, 403a.

Pogard. Pisać (2):

mazać co [= tekst] na co [= na czym] (1): Lecż náſzy mili kśięża Kolleijaći wolą ledá co ná ſwoię wiecżną háńbę ná papir mázáć/ niżſię cżego dobrego od Kácerzow [...] náuczyć. BudNT przedm c3v.

mazać co [= na czym] (1): Piſzem Práwá: [...] kárty máżem/ á pápier vkázuiem: á po ſtáremu w nierządźie żyiem. SkarKazSej 699a.

3. Zamazywać lub zmazywać, zacierać, aby stało się niewidoczne; delere Cn [co] (1): DWá ſie mieli ku pániey/ więc rymy piſáli [...]. Ieden ſtoiąc nápiſał/ iuż dáley nie vmiem/ Drugi przyſzedł wziął kretkę/ nápiſał ia vmiem. Ten wyſzedł á ow przyſzedł/ przypiſał ále łgáć/ Ten przyſzedſzy obacży/ iął rym pilnie mázáć. RejFig Bb6.
4. Niweczyć, gładzić; abolere Mącz (2): Aboleo, Głádzę/ zniſzczam/ máżę/ zágubiam/ w niwec obrácam. Mącz 261d.

mazać co (1): Ale moie [lege: maże] yuż zaſługy Bo ſą niezlicżone długy RejKup r5v.

5. Kalać, hańbić, zniesławiać; polluere PolAnt, Modrz; oblimare Mącz; contaminare, maculare PolAnt; attaminare, collutitare, confoedare, conscelerare, contemerare, decolorare, foedare, infuscare, inquinare, lutulare, scelerare Cn [w tym: kogo, co (32): kogo (6), co (nieżywotne, w tym: ciało i części ciała (15), duszę (1)) (26)] (34): Mącz 194a; A ieſliby ſię corká ofiárowniká ktorego zbłazniłá [= zhańbiła]/ (táka) oycá ſwego máże/ ogniem ma być ſpálona. BudBib Lev 21/9; Niemáſz nic z nadworza cżłowieká co wchodzi weń coby go mogło zmázáć/ ále co wychodzi z niego/ toć ieſt co máże cżłowieká. BudNT Mar 7/15, Iac 3/6; ModrzBaz 143; ſzánuymy ćiałá/ ktore máią iáſnąć iáko słońce: á dla máłey roſkoſzy/ tákiego y ták wielkiego/ ćiáłá nie máżmy/ bo krotki grzech/ ále długa zań y wiecżna ſromotá. SkarŻyw 279, 353.

mazać czym (10): RejJóz A8; RejAp 115v; RejPos 164v; Y każdy z żoną blizniego ſwego cżynił obrzydłość/ káżdy też niewiaſtkę ſwoię mázał niecnotą BudBib Ez 22/11; ábyſmy [...] vſzu słuchánim báśni ich nie mázáli SkarŻyw 59, [236], 293; Calep 668b; OrzJan 32; CiekPotr 20.

W połączeniu szeregowym (1): Ktoby przeto gwałćił ten dar/ ſámego Bogá iego podawcę gwałći: Ktoby mázał/ ten práwo wſzytkim ſpolnego oycá máże/ plugáwi y depce [pollui et conculcari]. ModrzBaz 143.

Gra słów nawiązująca do znacz. 2. (1): WIerz mi to dobra Glinká nie máże nikogo/ Stoi zá piękny Szmárag co go płácą drogo PaprPan G4.

Zwroty: »ojcowskie i macierzyńskie łoże mazać« = popełniać kazirodztwo (1): iáko możeſz nędzny oycże do ták wielkiey á nieſłycháney przećiw prawu y przyrodzeniu ſproſnośći/ przywodzić myśl ſwoię/ áby corká oycowſkie y máćierzynſkie łoże mázáć miáłá? SkarŻyw 487.

»ręce (sw(oj)e a. nasze) (krwią) mazać« =popełniać niegodziwy czyn, zwłaszcza morderstwo [szyk zmienny] (8): co nam będzie zá pożytek ieſli zábiyemy bráta náſſego [...]/ lepiey tzi przedaimy go Iſmaelitam á rąk náſſych nye mazmy HistJóz A2v; RejJóz A8; LubPs I4v; Záſię piſmo mowi/ bądźćie poſłuſzni ſtárſzym wáſzym/ też dáyćie co ieſt Ceſárskie Ceſárzowi/ á co Boże Bogu/ ábo też bráć komu cżyie co ieſt/ ábo też ręce ſwe krwią ludzką mázáć/ ták iż wſzędzie przećiw piſmu ſwiętemu idziećie. BielKron 203, 16; RejAp 115v; SkarKaz 313b; Gdy ſkarb poſpolity piáſtuią/ o Boże iáko ręce ſwoie máżą. SkarKazSej 705a.

Szeregi: »mazać a plugawić« (1): Cżemuż lżyſz to podobieńſtwo iego/ á ten ſwięty obraz iego máżeſz á plugáwiſz ſproſnoſcią ſrogiego/ nielitośćiwego/ á niekrześćiáńſkiego żywotá ſwego? RejPos 164v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»szkaradzić a mazać« (1): Ktory [grzech sprośny] nie tylko ciáło iáko trąd proſthy/ ále y duſzę ſzkárádzi á máże RejPos 214v.

a. Spotwarzać, mówić oszczerstwa (5): Ieſli maſz ſpráwiedliwość/ niech cie wſzem okaże/ A potáiemna potwarz/ niechay cie nie máże. RejZwierz 22v; o to go też troſzcże/ iż śmiał ięzyk Láćinſki pogáńſkim y Tátárſkim ięzykiem názwáć. Dziwuie ſię/ práwi/ iż ten ięzyk háńbiś [!]/ [...] ktorego mázáć Bog y pogáninowi nie dopuśćił. SkarJedn 216.

mazać czym (2): KromRozm I D4; chciałbych ia/ áby był ſrodze karan then káżdy/ kto nieprawdziwą powieſcią ſwą/ pocżćiwey białeygłowy ſławę máże GórnDworz Z8.

Szereg: »mazać abo hańbić« (1): Niezápominayże ty tedy záſtáwiáć ſie przećiw tym/ ktorzy máżą ábo háńbią ſtan Kápłáńſki PowodPr 81.
b. Bezcześcić świętość, profanować; profanare Mącz (2): W pádli w klaſztor nieprzyiaciele/ y mnichy z kośćiołá wywłoczyć pocżęli: [...] Tedy wnetże Duch niecżyſty Longobárdy nápadł/ y ták ie długo trapił/ aſz [...] zákazáli áby mieyſcá poświęconego niemázáli. SkarŻyw 213.
Szereg: »gwałcić, mazać« (1): Profano, Gwałcę kościoł/ Máżę. Mącz 117d.
*** Bez wystarczającego kontekstu (10): Foedo, Szpácę/ Szkárádzę/ Máżę. Mącz 132d; Labefacio, Pſuyę/ káżę. srómocę/ máżę. Mącz 180a, 60c, 171a, 200a, 203b, 439b; Oblino ‒ Wkoło maze. Calep [714]a, 221a, 818a.

Synonimy: 1. muskać, nacierać, namaszczać, olejkować, smarować; c. balsamować; 2. brudzić, plugawić, smolić, szpecić; 3. kasować, kazić; 4. gładzić, zagubiać, zatracać, zniszczać; 5. deptać, hańbić, kalać, plugawić, sromocić, szkaradzić; a. lżyć, obmawiać, spotwarzać, szkalować, uwłaczać; b. bluźnić, gwałcić, odświącać, znieważać.

Formacje współrdzenne: mazać się, namazać, namazać się, omazać, omazać się, pomazać, pomazać się, rozmazać, rozmazać się, umazać, umazać się, wymazać, wymazać się, zamazać, zmazać, zmazać się; namazować, namazować się, obmazować, podmazować, pomazować, pomazować się, przemazowaćrozmazować, wymazować, zamazować, zmazować; namazywać, pomazywać, wymazywać.

Cf MAZANIE, MAZANY

MP