[zaloguj się]

KAZIĆ (210) vb impf

W inf -a- (31), -å- (2); -a- : -å- BielKron (4:1), Mącz (5:1). ◊ W imp -å-. ◊ W pozostałych formach -a- (118), -å- (3); -a- : -å- Leop (4:1), Mącz (22:1), WujJud (3:1).

Fleksja
inf kazić
indicativus
praes
sg pl
1 każę kazimy, kaziémy
2 kazisz kazicie
3 kazi każą
praet
sg pl
2 m -ś kaził m pers
f -ś kaziła m an
3 m kaził, kazi(e)ł m pers kazili
n subst kaziły
fut
sg pl
1 m m pers kazić będziem
3 f będzie kazić m an
imperativus
sg
2 kåż
3 niechaj kazi
conditionalis
sg pl
1 m bych kaził m pers
3 m by kaził m pers by kazili
f by kaziła m an
n by kaziło subst by kaziły
impersonalis
praet każ(o)no
con by każ(o)no
participia
part praes act każąc

inf kazić (37).praes 1 sg każę (28) [w tym: -e (1)].2 sg kazisz (5).3 sg kazi (56).1 pl kazimy (14), kaziémy (1); -imy : -émy SarnStat (8 : 1).2 pl kazicie (1).3 pl każą (18).praet 2 sg m -ś kaził (1). f -ś kaziła (2).3 sg m kaził (5), kazi(e)ł (1) ActReg.3 pl m pers kazili (8). subst kaziły (1). fut 3 sg f będzie kazić (1).1 pl m pers kazić będziem (1).imp 2 sg kåż (1).3 sg niechaj kazi (1).con 1 sg m bych kaził (1).3 sg m by kaził (8). f by kaziła (1). n by kaziło (1).3 pl m pers by kazili (3). subst by kaziły (1).impers praet każ(o)no (2).con by każ(o)no (1).part praes act każąc (10).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Wyrządzać szkodę, powodować stratę, psuć, niszczyć; depravare, destruere, vitiare Mącz, Calep, Cn; corrumpere Mącz, Cn; perdere Calep, Cn; denormare, deterere, devastare, infirmare, labefacere, pervastare, pessundare, praecorrumpere Mącz.; disperdere, labefactare Calep; abuti, conficere, confringere, consumere, damnum dare, diffingere, facere vitium, illudere, infectum reddere, infestare, infringere, mollire, rumpere Cn (149): Depravo, Káżę/ Krziwię Náchylam. Mącz 82c; Infirmo, Káżę/ Roſprowadzam. Porę. Mącz 128c, 128c, 180a, 250b, 294d, 320a (12); Praecorrumpo – wprżod kazę pſuię. Calep 831a, 308b, 313b, 331b, 574a, 777a, 845a, 1131a.

kazić kogo (3), co (6): BierEz H4, Rv; Bo ſą nieprzyiaćiele przodkow twoich/ y háńbią dom twoy/ y ſtan káżą Korony they. OrzList f3v; Gdyż widziſz iż nędzne á krotkie ieſt thu to márne mieſzkánie twoie/ dla ktorego ſobie káźiſz ono wdzyęcżne á wiecżne mieſzkánie ſwoie. RejPos 164v; ArtKanc K11; W niwecż mnie káźi práwie ſtrách/ niełáſki twoiey GrabowSet F, B2v. Cf Zwrot.

Zwrot: »kazić czas« = marnować czas [szyk zmienny] (2): A ſzkoda darmo każić/ cżaſu temi ſlowi RejJóz Ev; RejKup bb5.
a. O stanie fizycznym; corrumpere PolAnt; demoliri Vulg (50): Nie ſkarbćie ſobie ſkárbow ná ziemi/ gdzie mol y rdzá kázi BibRadz Matth 6/19; Vermino ‒ Robacztwem kazę. Calep 1113a.

kazić co (26): Iak ſlońce ſkla niekazij gdy promienie puſſcżá OpecŻyw 17; ſktorych vſtawicżnie ciągną ſie wilkoſci ſmrodliwe/ ktore powietrze każą FalZioł V 62, III 21a; BielŻyw 126; WróbŻołt 79/13, cc2; HistAl I6v; MurzNT Luc 12/33; Leop Cant 2/15; ktoreby [granice] były przes Commiſſarze vczynione/ tych gwałtem niemáią kázić. UstPraw A3v; O tych co w ſádzye ſzczepy káżą/ álbo wykopywáią. UstPraw E4, E2; lud poſpolity przyſzli do Skánderbegá proſząc áby przeſthał káźić zboża BielKron 244, 24v; Blatta, Mół/ robak który ſzáty káźy Mącz 25d; Retexo, Náwitą przędzę záś odſnowáć/ káźić/ pſowáć. Mącz 454a, 150c, 282d, 468d; RejPos Bv; WujJudConf 9v; Złáię też dla was (ſzáráńcżą) pożeráiącą/ że wam nie będzie káźić owocu ziemie BudBib Mal 3/11; KochPhaen 13.

Szeregi: »deptać i kazić« (1): Y cżemużes miły panie skaził płot iey [winnicy] á depczą y każą ią [vindemicuit eam] wſzitci ktorzi idą drogą. WróbŻołt 79/13.

»kazić, niszczyć« (1): A iáko záśię tym Pan błogoſłáwić racżył/ ktorzy wymyſły ludzkie káźili/ niſzcżyli/ ony węże miedźiáne łamáli/ one láſy/ ony ołtarze wymyślne/ ony báłwány tłukli/ rąbáli/ palili WujJudConf 9v.

α. Burzyć; pustoszyć; destruere Vulg, PolAnt; dissipare Vulg; demoliri, populare, populari Mącz (25): Populo, et populor, Puſtoſzę/ káżę/ łupię. Mącz 312c, 229d.

kazić co (21): OpecŻyw 143; yako ſwaſſey ſtroni w walaſkiey ziemi nyektore myaſta kazili. MetrKor 46/117v; BielŻyw 154; na tak wezwany lud [Edom] ktory też kaził Ieruſalem WróbŻołt ſſ2; Leop 1.Esdr 6/12, Ps 28/7; BielKron 265, 265v, 279 [2 r.], 463v; StryjKron 51; bo inimicus [...] Ziemie donas przyszedł y kazieł ią y eius auxilijs et opibus. ActReg 4v. Cf Przysłowie, Zwrot.

W przeciwstawieniach: »kazić ... (z)budować (7), naprawiać (a. być naprawowan) (2), stworzyć« (10): March1 A3; He/ he/ he/ wach tzo kaziſs koſciol boży/ a trzeciégo dnia go zbuduieſs/ he/ he/ he/ otoż tobie. OpecŻyw 143; March3 V; GliczKsiąż L2; Leop Eccli 34/28; O tym kośćiele nieco nápiſzę/ ktory ácżkolwiek cżęſto káżono/ á wſzákoż cżęſtho był nápráwowan BielKron 265; iż tho záwżdy było v Bogá iedny ſwiáty ſtworzyć/ á drugie káźić. BielKron 463v, 265v; Prot B2; BudBib Prov 14/1.

W charakterystycznych połączeniach: kazić dom (4), kościoł (2), miasto (3), pustynią.

Przysłowie: Niewiáſtá mądrá/ buduie ſobie dom/ ále ſſaloná/ zbudowány káźi rękámi. March1 A3; March3 V; BudBib Prov 14/1.
Zwrot: »kazić ziemię« [szyk zmienny] (4): MetrKor 46/117v, 118, 175; tyránnowie narodow przyprowádzeni (ſą) żeby kázili ziemię [ad disperdendum terram] BudBib Ez 30/11.
Szeregi: »borzyć i kazić; burząc kazić« (1;1): BielKron 279; Ceſarzá Marcianá po trzy kroć poráził/ Y Maternuſa tákże/ burząc wſzytko káził StryjKron 51.

»ruszyć albo kazić« (1): azebi kto waſſe granycze. a ziemyą rvſſicz albo kazicz myal. MetrKor 46/175v.

»tłuc a kazić« (1): głos Páná ktory tłucże á káźi puſtynią [vox Domini concutientis desertum] Leop Ps 28/7.

»wojować, kazić« (1): Hiſzpánią ogniem/ głodem/ miecżem woiował/ káźił. BielKron 279.

b. O zdrowiu [co] (16): Swym gryźienim mnie nie ſzkodziſz/ Swoie zęby iedno káźiſz BierEz Rv; Luk polny kazi ciało/ ábowiem i drze y gryzie FalZioł I 102a; nie telko złą krew mnoży/ ale żywot kazi y cżłonki mdli. FalZioł V 63v, ‡2c, ‡‡d, I 151c, II 4c, V 60v, 68; Vino miernie przyięthe rozum oſtrzy, ale nie miernie pite rozum y zdrowie kazi. BielŻyw 169; RejWiz 136v; Oculorum tibi praestringit aciem, Káźić wzrok. Mącz 422a; A ieſliby im [bożym drzewkiem] bydło káżono/ tedy w ocćie rutę wárzyć/ y dáć ią bydłu pić SienLek 157v, 56; RejZwierc 220v. [Cf d. HistRzym 111v, RejZwierc 225v].

W charakterystycznych połączeniach: ciało kazić (7), ciepło przyrodzone, pamięć, rozum (2), sen, wzrok, zdrowie (3), zęby, żywot.

Szereg: »kazić i umartwiać« (1): To lekarzſtwo dla tego ieſt rzecżono Cauſticum/ iże przeiada ſkorę y przepala/ y też kazi ciało/ y vmartwia FalZioł V 102.
c. O stanie posiadania: ubożyć, rujnować; marnotrawić [kogo, co] (8): BierEz I4, S2v; Coſz to czyni iedno zbytki Tyć káżą wſſytki pożytki RejRozpr G2v; wolał ſkárby kośćielne vtráćić niżli lud ſwoy/ ábo źiemię dáć káźić. BielKron 265v; Ale przedśię nic nie mamy. Albo nas grády poráżą/ Albo zbytnié ćiepłá káżą KochSob 57.

W przeciwstawieniu: »wspomoc ... kazić« (1): nyechay [...] rozmyſli to ſobye/ áby ſzkoły yáko vbogye fáry wſpomagał/ y owſſem wſpomogł á nye káźił GliczKsiąż L2.

Szeregi: »kazić, niszczyć« (1): nie ſámego mnie Krolu Polſki káźiſz nie ſámego/ ále mię niſzczyſz ſámośiodmego: przyſtoi tobie Krolowi mnie ſtáremu prace y nędze mey vſtáwiczney [...] vymowáć OrzRozm R4.

»rozpraszać i kazić« (1): Wyiąwſzy iżby oćiec imienie roſpraſzáł y káził. UstPraw B3.

d. O wartościach moralnych i uczuciach; corrumpere Cn [co] (21): Tyli to ták śmiele rádziſz/ Poſłuſzeńſtwo w ludziech káziſz. BierEz F2; y też piſalem yemv. aby myedzy mnną. a myedzy tobą. to przyyaczyelſtwo. ktore yeſth. drvgy zaſz nyekazyl. MetrKor 46/46v; OrzList f3; RejZwierz 61; iáko ogień pychy/ łákomſtwá: ſmylſtwá: y inych grzechow/ ktore cżęſtokroć káżą duſzę y ćiáło. HistRzym 111v; A przeto tu káżdy beſpiecżnie może ſtać przy tey obietnicy Páná ſwego/ [...] y nie káźić ſobie nádzyeie o przyſzłym żywocie ſwoim. RejPos 293v; RejZwierc 269; GLód/ á praca miłosć káźi KochFr 109; Phil G4.

W połączeniach szeregowych (3): wcżemby nyeprziyacyel duſſny myał wyelką okkázyą małżeńſtwo wasnić/ kázić/ á burzyć GliczKsiąż P6; OrzRozm A3; o nędzny niedowiárku/ ktory [...] idzyeſz zá tym nędznym ſwiátem/ á zá tym márnym á omylnym pokoiem iego: káżąc/ niſzcżąc/ á zácieráiąc drogi ſpráwiedliwośći RejPos 335.

W charakterystycznych połączeniach: cnotę kazić, duszę, jedność, małżeństwo, miłość, nadzieję, posłuszeństwo, przyjacielstwo.

Zwroty: »(dobrą) myśl kazić« [w tym: sobie (1)] [szyk zmienny] (5): Mącz 52b; Téć ſą rzeczy Pánowie moi/ któré nam Polakom myśl káźić/ á ten świát ſpráwnie obrzydźić máią. OrzQuin Y4v, P4v; Kto ludzyom nie praw áż go mroz przyráźi/ Then ſobye zdrowie y dobrą myſl káźi. RejZwierc 225v, 87v.

»serce kazić« [w tym: sobie (2)] = przerażać (się) [szyk zmienny] (3): przetoż ſie nie boy áni ſobie każ ſercá [neque paveas]. BibRadz Deut 31/8; BielKron 244v, 255v.

Szereg: »gwałcić a kazić« (1): á Pan mu tego dopuſzcża nád thymi ktorzy wiáry nie dzierżą iemu/ á k woli ſwiátu práwie gwałtem á vporem gwałcą á káżą ią iemu RejAp 165v.
e. O sensie i brzmieniu: zniekształcać, przekręcać, wypaczać, fałszować; adulterare, falsare Mącz (11): Mącz 117a; Bo powieda/ popi ſą y byli głupi y ſámi nie rozumieią co cżtą. Ták on mowi/ á tego nie wie że głupi rychley kázi. BudNT przedm c4v.

kazić co (7): PatKaz II 61v; iż tak iego naukę y piſmo zakonu iego kazicie wy kacerze. WróbŻołt D6; a wżdy iuż zá niego kśięgi Nowego przymierza káżono. BudNT przedm b3v, przedm b6v, b8v, c4; Takſche tyſſ poſt S/ nygdi nieklaść Z/ bo to /Z/ kazy Polſką mowę/ y trudne cytanie polſkie ćyni. JanNKarOrz F3v.

W przeciwstawieniu: »naprawować (a. poprawić) ... kazić« (3): Bo gdy czego nie rozumie/ mnima żeby ſię omylił piſarz/ y chcąc poprawić/ kázi. BudNT przedm c4v, przedm b6v, b7.

W charakterystycznych połączeniach: księgi kazić, mowę, naukę, pismo (3).

f. Prześladować; krzywdzić [kogo] (9): Ryczerska to ieſt pomſta kto kogo porazi A iż ma nad nim zwirſchnoſzcz przedſię go nie każi RejJóz L5, F3; BielKron 117; A vśmierz gniew ſwoy/ coś nas nim poráźił/ Niechby pogány/ á nie twoy lud káźił. GrabowSet E3v.

W połączeniach szeregowych (4): RejPos 71v, 102v, 334; tedy nie ieſt krol/ ále ſrogi tyran á ſkaźcá cżłowieká onego/ ktory go vſtáwicżnie káźi/ tępi/ á niſzcży. RejZwierc 19v.

Szereg: »niszczyć a kazić« (1): zła á okrutna śmierći/ ktoraś niſzcżyłá á káźiłá márnie narod ludu moiego RejPos 87. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.].
g. Demoralizować; namawiać do złego; depravare, destruere, imbuere vitiis, perdere, praecorrumpere, transfundere vitium Cn (4):

kazić kogo (3): Błąd mądrego cżłowieka viele inſzych kazi y zawodzi. BielŻyw 97; Mącz 222c; kiedy owo ſługá ktory [...] przymiotow ſwych dobrych ku themu kończu vżywa/ áby páná ſwego káźił/ odwodząc go od cnoty GórnDworz Ee8.

Szereg: »gorszyć i kazić« (1): Gdy cżęſtokroć ſie to przydawa/ że bezmyerne á zápámyętliwe karánye wyęcey gorſſy y káźi niż pomaga. GliczKsiąż G.
h. Przedstawiać w złym świetle [kogo] (1) : ktory towárzyſzá co z nim ná iednym mieſcu miłuie chcząc káźić/ przed białemigłowámi o nim ták mowi. GórnDworz Cc8.
2. Unieważniać, kasować; nie przestrzegać; antiquare, improbare, refigere, rescindere, subvertere Mącz; destruere Vulg; abolere, abrogare, interdicere, mutilare, tollere JanStat; cassare JanPrzyw (50): Testamentum improbare, Gánić/ káźić. Mącz 324a, 11d, 372b.

kazić co (44): kiedy mowili na mię abych bluznił, abych cżynſze Ceſarzkie kaził WróbŻołt L7; KromRozm I I3, L; Niekaźi tedy miedzy ludęm ſwoięm pán Chriſtus tęmi ſłowy rządu/ a ſpraw śweckich [...]/ ale owſzęm chfáli ié MurzNT 21; KromRozm II k3v [2 r.]; KromRozm III O7; GroicPorz C2v [2 r.]; iá też mam práwo/ ábych dawał dáry/ Wáſzego wam nie káżę/ w ſwym chcę vżyć miáry. RejZwierz 35; ná co wietſza cżęść przyzwala rády Ceſárſkiey to má być dzierżano/ á mnieyſzey ſtronie tego niegodzi ſie kaźić. BielKron 207, 210; Mącz 126d, 488d; RejZwierc 248v; Roznoſć około záchowánia poſtu/ nie káźi poſtu. WujJud 194v marg [idem Nn2v], 77v, 78, 78v, 93 marg, Mm, Nn2v; PaprUp L, Lv, L2; ácz pewni Furmáni ná pewné mieyſcá z drobną ſolą ieźdźić/ y onę w beczkách ſkłádáć zwykli/ wſzákże káżąc tákowych beczek ſkłády/ vſtáwiamy: áby Furmáni ſolni/ wſzędy okróm Areſtów/ álbo zábraniánia z ſolą iecháli SarnStat 386 [idem 928]; GDy kto [...] chćiałby ſtronie ſwéy pozew káźić z iákichkolwiek przyczyn SarnStat 1163, 13, 32, 164, 261, 386 (14). Cf kazić co czym.

kazić co czym (5): ZapWar 1545 nr 2646; KromRozm I Ov; Leop Rom 3/31; á my damy Commiſſarze ktorzy vczynią gránice/ ktorych áni liſty áni Rewizormi káźić będziem UstPraw I2; A komużkolwiek przez nas ſą nádáné liſty/ wolnośći do ſzynków piw tákowych/ tákié vchwałą Séymową podnośimy y káźimy. SarnStat 284.

W przeciwstawieniach: »kazić ... stanowić (3), potwirdzać (a. potwirdzić) (2), wypełniać (2), czynić« (8): Abowim Luter dźiś ták vczy/ yutro inák: co dźiś ſtánowił/ yutro káźi KromRozm I G; Tegoć [zakonu] nye przyſſedł káźić Kryſtus/ ále wypełnyáć KromRozm II k3v, k3v; Leop Rom 3/31; Figere et refigere leges, Czinić y záś kaźić ſtátuta á vſtáwy. Mącz 126d; Ale nie ták áby Ewángelia miáłá káźić zakon/ álbo iemu być przećiwna: y owſzem Ewángelia zakon [...] potwirdza WujJud 78v, 77v, 78.

W charakterystycznych połączeniach: kazić czynsze, dekret (2), konstytucyje, listy (2), naukę, obyczaj, post (2), prawo (4), przełożeństwo, (przy)pozew (2), rząd, sejm, skaźń, statuta, ustawę (4), uznanie, wynalazki, zakon (3), zwyczaj (2).

Szeregi: »kazić i abrogować« (1): Dekret roku łońſkiégo w Piotrkowie o mężobóycách [...] vczyniony/ káźimy/ y ón ábroguiemy [interdicimus et abrogamus JanStat 611] SarnStat 608.

»psować i kazić« = annihilare et cassare JanPrzyw [szyk 3:1] (4): ale wſzitko moca thego Seimu nikcemne y ſkazone rozumiano bic ma/ iakoſz y mi to pſuiemi y kazimi PaprUp Lv, L; SarnStat 13, 164.

»rewokować i kazić« (2): Liſty téż wſzyſtkié ná wolnośći Zydóm w Króleſtwie náſzym mieſzkáiącym [...] rewokuiemy/ y káźimy [revocamus, abolemus JanStat 1126] SarnStat 261 [idem] 914.

»(nie) kazić i (ani) tracić (a. zatracać)« (2): BielKron 210; A Séym w Skrzynnie/ który był przez nas wysſzych lat pozwolon káźimy y zátrácamy [abolito penitus et sublato JanStat 115]. SarnStat 32.

»wywracać, to jest kazić« (1): Decretum consulis subvertere, Vznánie á skaźń burmiſtrzowską wywrácáć/ to yeſt káźić. Mącz 488d.

»kazić i znosić« = tollere et abolere a. abrogare JanStat [szyk 1:1] (2): ten zły zwyczay [...] káźiémy y znośiémy SarnStat 929, 1239.

a. Usuwać ze stanowiska [kogo] (1):

W przeciwstawieniu: »ustawiać ... kazić« (1): ták iákoby [...] ſzáfárze pożyteczné vſtáwiał/ á niepożyteczné káźił [dispensatores institueret utiles, et inutiles destrueret JanStat 309] SarnStat 336.

b. Pozbawiać mocy dowodowej, zbijać; dissolvere Mącz (1): cum id quod obici potest praeoccupamus ratione dissolvere, Gdy zwłaſzczá ná to odpowiedamy/ y káźimy coby przećiwna ſtroná mogłá zá ſobą prziwieść. Mącz 433b.
3. Powodować zanik objawów szkodliwych dla zdrowia, pozbawiać je ujemnego oddziaływania [co] (9): Też ſirop vcżyniony s chmielu [...] opuchlinę kazi ktora z gorączey przycziny bywa. FalZioł I 72c; Nawięczey ſtharzy doctorowie praczowali i myſlili o lekarzſtwiech ktoreby kaziły iad wſciekłego pſa FalZioł V 88v, *4c, I 93b, II 23v, V 102.

W charakterystycznych połączeniach: kazić gorączkę, jad (3), opuchlinę, piegi, wietrzności, wilkości.

Szeregi: »kazić i oczyściać« (1): Krew wielbłądowa kazi y ocżyſcia piegi FalZioł IV 7c.

»kazić a wypądzać« (1): abowiem takowa kąpiel/ kazi á wypądza gorącżkę. FalZioł V 41.

Przen: Likwidować (1):

W przeciwstawieniu: »kazić ... naprawiać« (1): Powiedaią iſz ſwoią moczą nieprzijazń miedzy ludzmi kazi, á przijazń prijacielſką naprawia. FalZioł I 79b.

4. Przeszkadzać [komu co] (1): Dałabýż pokoy ſpowiedzij Theraz czoſ mj ýą kazyła Chytraſta mj s Cżartem była RejKup q4v.
5. Ganić, piętnować [co] (1):

W przeciwstawieniu: »podwyszszać ... kazić« (1): Iedno tilko poethy abo oratory prziymować mamy, gdy cznotę chwaląc podwyſſzaią, á grzechy ſtatecżnie á nie obłudnie każą. BielŻywGlab nlb 11.

Synonimy: 1. niszczyć, psować, tłumić; a.α. burzyć, poruszać, pustoszyć, rozrzucać, rozwalać, wypustoszać; d. gwałcić; f. porażać, tępić; g. gorszyć; 2. abrogować, derogować, gładzić, kasować, mazać, niszczyć, odrzucić, odwoływać, odzywać, psować, rewokować, tracić, umarzać, »wniwecz obracać«, zagaszać, zagubiać, zatracać, znosić; 3. goić, gubić, leczyć, spędzać, uzdrawiać, wywodzić.

Formacje współrdzenne: kazić się, nadkazić, nakazić, nakazić się, okazić się, pokazić, pokazić się, przekazić, przekazić się, skazić, skazić się, zakazić, zakazić się; przekażać, przykażaćskażać, zakażać; przekazować; przekazywać.

Cf KAZIDUCH, KAZIROD, KAZIRODZIEC, 2. KAŻĄCY, KAŻENIE, KAŻON

KW