[zaloguj się]

PRZEKAŻAĆ (182) vb impf

e oraz drugie a jasne; w inf -ka- (16), -kå- (11); -ka- BierEz, UstPraw, RejWiz, ModrzBaz (3); -kå- RejAp, RejZwierc; -ka- : -kå- BielKron (4:1), RejPos (1:6), SarnStat (5:2); w pozostałych formach -kå- (128), -ka- (8); -ka- BielSat (1); -kå- : -ka- BielKron (20:3), Mącz (3:1), BielSpr (1:3).

Fleksja
inf przekażać
indicativus
praes
sg pl
1 przekåżåm
2 przekåżåsz
3 przekåżå przekåżają
praet
sg pl
3 m przekåżåł m pers przekåżali
f przekåżała m an przekåżali
n przekåżało subst przekåżały
fut
sg
3 m będzie przekåżåł
n przekåżać będzie
imperativus
sg pl
1 niechåj przekåżåmy
2 przekåżåj przekåżåjcie
3 niech przekåżå niech przekåżają
conditionalis
sg pl
2 m byś przekåżåł m pers
3 m by przekåżåł m pers by przekåżali
f by przekåżała m an
n by przekåżało subst by przekåżały
impersonalis
praet przekåżåno
con by przekåżåno
participia
part praes act przekåżając

inf przekażać (30).praes 1 sg przekåżåm (11).2 sg przekåżåsz (1).3 sg przekåżå (39).3 pl przekåżają (21).praet 3 sg m przekåżåł (5). f przekåżała (4). n przekåżało (4).3 pl m pers przekåżali (7). m an przekåżali (1) [cum N pl: ptacy]. subst przekåżały (2).fut 3 sg m będzie przekåżåł (3). n przekåżać będzie (1).imp 2 sg przekåżåj (4).3 sg niech przekåżå (1).1 pl niechåj przekåżåmy (1).2 pl przekåżåjcie (3).3 pl niech przekåżają (1).con 2 sg m byś przekåżåł (1).3 sg m by przekåżåł (19). f by przekåżała (2). n by przekåżało (5).3 pl m pers by przekåżali (8). subst by przekåżały (3).impers praet przekåżåno (1).con by przekåżåno (1).part praes act przekåżając (2).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIXVII(XVIII) w. s.v. przekazić.

1. Przeszkadzać a. być przeszkodą, zawadzać; utrudniać; szkodzić; impedire Vulg, Modrz, JanStat; interturbare, obesse, obstare, obturbare, obvarare, praepedire Calep; intercipere Mącz; prohibere PolAnt (178): RejKup r3v; RejWiz 173v; Rzekł mu [Tobiaszowi] Anioł/ gdy zákurzyſz tą wątrobką gdzyekolwiek będzye dyabelſtwo/ vciecże/ y więcey przekażáć nie będzie. BielKron 97v; Mniſzy thedy ſzli do vrzędu mieſckiego proſząc/ áby tá niewiáſtá byłá indziey pochowaná/ [...] niechćieli ſie ná to ſkwápić mieſzcżáńie/ ále ſzli do Officiałá proſząc/ áby ſie tego dobrze wywiedzieli/ ktorym obycżaiem then duch przekaża w kośćiele BielKron 212; RejPos 330; RejZwierc 198; Ieſliby przekop przekáżał tedy ij zámiotáć/ gdzie wielki lud pieſzy łácno thego dowiedzie iż ij żámiece drzewem y źiemią. BielSpr 63v, 58v; CzechEp 426; Obsto – Zaſtawiam ſie, przekazam, przecziwko ſtoię. Calep 718a, 555b, 718a, 720a, 837b; [Tedy za odkładem wyjazdu naszego z Warszawy tym porządkom i liczbam w Knyszynie podobno czas upłynął i acz nieco przekazało i niesposobne zdrowie nasze, które w ty czasy jesienne miewamy, [...] ale już za łaską Bożą odstąpiło. ListyZygmAug 1570 582].

przekażać kogo, co (35): OpecŻyw [57]; Złe obycżaie zawſze przekazaią dobre cżynienie BielŻyw 85; Abowiem iuż ſnadz y poſtronni národowie wzruſſyli ſie/ áby mnie náwſſem przekażáli á wſſytkiem ſtarániem w ſrogoſći twoiey rádzi by zniſſczyły mnie RejPs 80v; RejRozpr B4; RejJóz F2, G2, P3v; A to prze to tak ma być pisano, aby sędzie swą niezgodą causas nie trudnili, a sprawiedliwości ludziem nie przekazali Diar 94; (marg) Nędznik/ nędzny v práwá (–) Ieſli co będzye mowił/ thedy nań fukáią/ Skubąc s tyłu zá kołnierz/ rzecż mu przekażáią. RejWiz 122, 17v, 55v marg, 67, 121, 174, Cc4v; Leop 3.Esdr 6/6; UstPraw K2v; BibRadz Num 30/12; BielKron 266; RejPos 10v; RejZwierc 114v; Ieſt w Kśięgách ludzi mądrych bárzo wiele náuk należących ku pohámowániu tákowych popędliwośći ſerdecżnych/ ktore ieſli zbytne ſą/ przekażáią prawdziwą znáiomość y rozſądek ſerdecżny/ ábo go y owſzem zátłumiáią/ áby śię okázáć á ná iáśnią wynorzyć niemogł ModrzBaz 7; wſzelka vrzędu doſtoyność do tego ſię ćiągnie/ áby práwem á roſkázowániem Rzecżpoſpolitą rządźił. [...] á kto ábo przekaża ábo odeymuie vrzędowi możność cżynienia co ná iego powinność należy/ [...] niech będźie zá wyſtępnego przećiw máieſtatowi oſądzon. ModrzBaz 82, 36, 90, 94v; NiemObr 26; WSzákem ia to mowiłá/ y tákem mieć chćiáłá/ Aby z námi tá Páni w Rádzie nie śiedziáłá: Bo ma w ſobie ſzkodliwą przywárę y wádę/ Niechuć k nam okázuie/ przekaża nam rádę. BielSjem 30; ActReg 134; Ani ma przerzeczony A. y iego potomkowie przerzeczonému C. y iego potomkom w przerzeczoné dobrá zaſtáwné wwiązánia bronić/ álbo dawſzy wwiązánié w nich krzywdźić/ álbo którymkolwiek obyczáiem ſpokoynégo dźierżenia przekáżáć SarnStat 1254, 20, 292, 832. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

przekażać do czego [w tym: komu (9)] (17): [pijanice] ſie w gnoiu á w błocie by świnie náryią/ A wlazſzy do bárłogu/ iáko wieprze tyią. A tá wádá przekaża do káżdego rządu/ Iż ná ſwiecie ták doſyć wſzetecżnego błędu. RejWiz 175; RejZwierz 72, 115; A ták przekażáłá do domu Bożego niecżyſtość duſzna/ rozumiey gdy ſie kto pomazał báłwochwalſtwem/ mężoboyſtwem/ cudzołoſtwem/ y ktemu rownemi. BielKron 36v; A ácż nam do tey nádzieie á do tey prośby cżaſem przekaża nieiákie wątpyenie/ gdy cżuiemy ná ſię iáki grzech/ [...] Nic cie to niechay nie ruſza RejPos 133v, 177v, 217v marg, 224; RejZwierc 11, 14; widzę że tu nie o ſámy żydy idzie/ áni o ſámo to mieyſce/ ktore widzę kogoś w przedſięwźięćiu iego bárzo w ocży kole/ y iemu do cżegoś przekaża: przeto ſie ná odpowiedź trzebá rozmyſlić CzechRozm 125v; ModrzBaz 8v, 18, 26, 112. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

[przekażać od czego: Wſzyſcy ći gniewáli ſie [tj. Saul na Dawida, Herod na Piotra św.] ze złego ſwego áffektu/ iże nie proto po ich woli/ ale im od ich złego przedſięwzięcia przekażano. GrzegŻarnPos 1582 548v (Linde s.v. przekazić).]

przekażać u kogo w czym (1): Oćieć Papież [...] dał Komiſsią ná biſkupy Polſkie [...] ná wyſłuchánie ſprawy o Pomorſką źiemię/ [...] ále ná Koronácią nic nie odpowiedział/ thylko táiemnie znák dał. Abowiem Ian Cżeſki Krol s Filipem Krolem Francuſkim [...] v Papieżá w thym przekażał. BielKron 370v.

przekażać komu, czemu (124): Owce [...] Pſow ná ſwą pomoc prośiły: Aby to chćieli vcżynić/ Od wilkow ich záwżdy bronić. Pśi to rádzi vcżynili/ Wilki od trzody gonili: Y mężnie im odpieráli/ Przekázáć owcam niedáli. BierEz F2; [Panie] racz ſie nami miłoſciwie opiekac abi nam nic nieprzekazało doczeſne ſtaranie o przygodach naſſych [...]: abychmy ſprawami ſwemi od ciebie pana ſwego nigdy nieodſtępowali. RejPs 213, 93v, 104v; a w Belſkiei Ziemi na trzech mieyſczach zwiczaynych a naczwartem w Buſkv Roki Ziemſkie mayą bycz trzimane a viecza na iednem mieyſczv w Belzie [...]. A takovem vieczom niemaią przekazacz liſty Seymowe naſſe. ComCrac 15v; RejJóz F2, G2, G5v, P3v; Czas by mu kſtołu Bożemu Yedno nieprzekażąy iemu Bo bys mu ſnadniey zmyſliła Myſli RejKup m5, n2v; Diar 29, 94; BielKom G6v; LubPs ee4v marg; Y Muzycżkáć pomierna nic przytym nie wádzi/ A zacni poſpolicie ſłucháią iey rádzi. Ale iżby iáko woł we łbie nie hucżáłá/ A pocżćiwych rozmowek im nie przekażáłá. RejWiz 17v, 64, 67, 119, 122, 132, 174; Leop 3.Esdr 6/6; UstPraw K2v; RejZwierz 56, 70v, 72v; BibRadz Num 30/12, Cant 2/7; Potym Alexánder ciągnął do morzá wielkiego Oceaná/ tám vchwyćił zboycę morſkiego Dyomedeſá/ ſpytał go cżemu przekażaſz ludzkim ſtátkom ná morzu? BielKron 126; Wyſzedł potym z dworu Ceſárſkiego ſpiſek przećiw Krolowi Fráncuſkiemu iáko mu przekaża/ gdy rzecż poſpolitą dobrą chce poſtánowić krześćiáńſką BielKron 236; [Hiszpania] Ieſt ze wſzytkim doſtátkiem/ obfitá y vrodzáyna/ złotá/ ſrebrá/ ſzat/ drogiego kámienia w ſobie doſyć máiąc. Mierna w ćieple y w źimnie/ w rzekách y w deſzcżu/ tylko wiátr pomorſki ná cżás iey przekaża. BielKron 278; wſzytko krześćijáńſtwo w nim [królu Olbrachcie] nádzyeię miało okrutnośći Tureckiey odeprzeć/ ná co ſie záwżdy brał/ ácż fortuná bárzo przekażáłá iego ſprawam BielKron 400v, 97v, 111, 186v, 206, 210v (19); RejAp 90v, 165; RejPos 51, 109, 226v, 236; gdy ták wyſtrzeliſz/ á tráfiſz ná dáchy/ Ieſli ich wiele puśćiſz/ zápalą wnet gmáchy. Możeſz tákowe kule dziáłáć rozmáite/ Abyć nikt nie przekáżal/ idź ná mieyſce ſkryte. BielSat N2v; Kijemże tego wilká co cie wiedzie k złemu/ Niechći nic nie przekaża poććiwemu twemu. RejZwierc B4v; zbytnie miłoſierdzie śiłá y cnocie y ſpráwiedliwośći przekaża. RejZwierc 148v; A był pan bárzo ciekáwy z młodu/ że nigdy ná iednym mieyſcu długo poſiedzieć nie mogł/ á myſliwſtwo mu też wiele przekażáło. RejZwierc 274v, Aaa4v; BielSpr 30v; CzechRozm 137; A oni mężoboycy ſzli gdźie chćieli/ kiedy chćieli/ nikt im nieprzekażał. ModrzBaz 31; Nocne biegánia y wołánia/ imo to/ iż vcżćiwym obywatelom pokoy y odpocżywánie przekażáią/ obracáią śię też w wielkie zgiełki/ pokoiowi mieyſkiemu przećiwne ModrzBaz 36, 18, 82, 90v, 92, 94v; vtyſkuie ná tákie cżáſy y ná ludźie opiłe Izáiaſz Prorok/ [...] ktorzy z ráná powſtáią ná pijańſtwo [...] do ták ſzkárádney rzecży: ktora iáko ćiáłu wiele/ ták więcey duſzy/ bárzo ieſt ku doſtąpieniu zbáwienia ſzkodliwą/ przekaża WerGośc 204; BielSen 6; BielSjem 25, 30; Lecz to pewnie wiedzmy/ iż Bozkie przeyrzenie/ ábo przeznáczenie/ nic nie vymuie áni przekaża wolnośći ludzkiey. WujNT 552; á wſzytko co by téy ták świętéy á ták potrzebnéy y ták ſławnéy rzeczy przekáżáć miáło/ z drógi zwálić SarnStat 1001, 292, 832, 1020, 1103, 1254; CiekPotr 88; KlonWor 79. Cf przekażać do czego; ku czemu; komu czym; w czym; cum inf, Ze zdaniem dopełnieniowym.

przekażać k(u) czemu [w tym: komu, czemu (4)] (5): RejWiz 180; [Amazonki uczyły dziewki] nie piſáć áni kądziele prząść/ ále Rycerſkim rzecżam/ kthorym popalyły práwe pierśi áby vſchły by łukowi nie przekażáły ku ſtrzelaniu BielKron 297, 214; OPáthrzność wielka á dziwna Páná náſzego/ tu ſie nam iáſnie okázuie/ [...] iż on nigdy nic zámieſzkáć nye chciał/ áby nas s thego przeſtrzegáć nie miał/ coby miáło ſzkodzić ábo nam przekażáć do miłoſierdzya iego á ku zbáwieniu náſzemu. RejPos 177v, 252.

przekażać komu czym (2): Bacżąc to Herod Antypás iż ſie wielki lud k niemu obráca/ áby mu też w kroleſtwie kazánim ſwym nie przekażał [...] kazał go [Jana Chrzciciela] poimáć á wſadzić do więzyenia. BielKron 137v, 209.

przekażać w czym [w tym: komu, czemu (24)] (27): Oracż niegdy był lnu náśiał/ Iżby z niego przędziwo miał: A ptacy tego niedbáli/ Niwcżym mu nie przekażáli. BierEz N; Mam też żonkę podćiwą wſtydliwą powolną Ni w czym mi nie przekaża zawżdy mam myſl wolną RejJóz G4; BielKom D2v; RejZwierz 139; ieſliby máiąc mężá [kobieta] ſlub iáki vczyniłá [...]/ Gdyby ſie thego dowiedźiał mąż iey/ á w tym iey záráżem nic nie przekażał/ tedy iey ſluby [...] máią wźiąć ſwoy ſkutek. BibRadz Num 30/8; [Jazon] vmyſlił żeglowáć á doſtáć złotego runá [...]. Prośił s ſobą Pelleáſa ſtryiá [...] w towárzyſtwo/ ktory przyzwolił dla tego/ áby go tám mogł iáko zátráćić/ boiąc ſie by mu kiedy w kroleſtwie nie przekażał. BielKron 53v; Luſitani mieli ſie obroćić ná wſchod ſłońca/ á coby thám nowego naleźli ku pożytku ſobie/ w tym [tj. w zabieraniu sobie] im drudzy nie mieli przekáżáć. BielKron 445v, 129v, 137v, 213v, 217, 289 (10); RejPos 53v, [136]v, 252, 323, 331v; BielSat C2; Plebániſko [...] ma plebánią ná ktoreyby ſie mogł dobrze mieć/ [...] dayże mu drugą. A iż mu w niey ktho przekaża áliśći ſie on wlecze do Rzymá RejZwierc 66; A ták wiedząc to pewnie iż tho [piękne biesiady, krotofile uczciwe, poskoki pomierne] ſą tákie nawdzięcżnieyſze pociechy cżłowieká pocżćiwego/ wiedząc też pewnie iż mamy doſyć ádwerſarzow co nam w tym przekażáią/ [...] á bárzoby rádzi káżdego z nich zráźili. RejZwierc 114v; Przeto cżáſu pokoiu trzebá pilnie obácżáć/ co cżynią oni ludźie/ z ktoremi mamy iáką ſpráwę: [...] A ieſli ſię to będźie znácżyło/ że rády y ſpráwy iych będą ſię śćiągáły ku woynie/ trzebá w tem wſzelákiemi ſpoſoby [...] przekáżáć. ModrzBaz 103; Kráwcy nie ſą ſzynkowni/ iako y Murárze/ Przeto im przekażaią w robotach ſturárze. BielRozm 18; SarnStat 278; [Druga [nauka]. Mieliſmy iáko w tey powinnośći nam przekażáią nawięcey trzy grzechy/ bárzo ná ſwiecie ſpoſpolitowáłe y ſzkodliwe. GilPos 3v (Linde s.v. przekazić); BielKron 1597 143 (Linde s.v. przekazić); WujBib 1.Esdr 4/4 (Linde s.v. przekazić)]. Cf przekażać u kogo w czym.

cum inf [w tym: komu (5)] (6): Nápomina ábychmy precż odrzućili wſzythko co nam przekaża idź do Bogá BibRadz II 128b marg; [Lantgraw wziął przymierze z niektórymi] áby ſobie ſpołu pomagáli/ ieſliby im gwaltem przekażano ſłowo Boże prziymowáć. BielKron 209v, 91, 116; Occino, Przekáżam komu Spiewáć. Mącz 33d; iednemv cżłowiek folgowáć muśi. A nawięcey temu/ co przekaża kśiąg więtſzych piſáć. CzechEp 386.

Ze zdaniem dopełnieniowym zaprzeczonym [w tym z zapowiednikami: to (2), do tego (2), [temu]; (8), aby, żeby (3), zaimek względny (1)] (12): A wſtyd z ſtrachem y ta miłoſcz ktorą ta [lege: ja] mam k tobie Prżekaża mi iż nie ſmiem rzecz żadney prawdy tobie RejJóz G5v; LubPs ee4v marg; Abowiem márna zazdrość też zwycżáiu pſiego/ Wnet będzye ieden wárcżał/ gdy głaſzcżą drugiego. A to tu nędznym ludzyom wierz mi wiele tego/ Przekaża/ iż nie ſpráwią nigdy nic dobrego. RejWiz 174, 132; BibRadz Act 8/36; RejAp 90v; RejPos 10v, 51; RejZwierc 114v, 274v; Záprawdę ten/ ktory ſam ſobie nie pánuie/ á ktory namiętnośćiam ſwoim służy/ niegodźien áby iy Pánem zwano. [...] Grekowie tákie namiętnośći zową Pathe, to ieſt ćierpienia: Bo ćierpią ſmyſły iákoby od tych namiętnośći zbite/ ktore im do tego przekażáią/ áby prawdy niepoznáły ModrzBaz 18, 26; [krolewa [...] chczyala themv przekazacz, aby pan ny kczemv a kv zadnemv thakyemv vrzadowy przistąpnemv nye prziszethl, w ctorym bądacz pylnyey ych Miłości laska bil by byl zaszlugowal. ListyPol I 1533/33].

W przeciwstawieniach : »pomagać (3), forytować, pochlebić ... przekażać« (5): Káżdy więc chce vkázáć iż vmie pochlebić/ A nie tylko przekáżáć. RejWiz 122; RejZwierz 70v; A ták/ ná mądrego ſędźiego iáko mnimam należy/ odkrywáć wſzytko/ coby ſpráwiedliwość ábo forytowáć ábo przekáżáć mogło. ModrzBaz 90, 112; Woiewodóm Stároſtowie mieyſc w ſpráwowániu ſwégo vrzędu niech nie przekazaią/ ále ráczéy onym wſzyſtką pomocą ſwą niech pomagáią. SarnStat 278.

Szeregi: »nie przekażać ani hamować« (2): á Stároſtowie nie máią przekázáć áni hámowáć wolnego kupowánia ſláchćie żadnym obycáiem [!] pod winą ſtá grzywien UstPraw K2v [idem] SarnStat 292; [Konst 1557/7 (Linde)].

»przerywać, (i) przekażać« [szyk 2:1] (3): Sámárytáni tę robotę [budowanie kościoła] bárzo przerywáli y przekażáli/ tákże ſie ſtáło/ iż tá robotá pierwſzego kośćiołá zmurowániu/ przyrownáć ſie nie mogłá BielKron 266; Mącz 36a; Calep 719b.

»(nie) wadzić (a. zawadzać), (albo, ani) przekażać« [szyk 2:1] (3): Interstrepo, Miedzi nieczym ſzmer czynię/ przekażam/ wádzę. Mącz 420d, 6d; A ći [tj. lekkozbrojni] ſie więcey potykáli w ſkok z niepryiaćielem/ iako ći ktorym nic nie záwádzáło áni przekażáło BielSpr 30v.

»(za)szkodzić (a. szkody działać), (i, a(l)bo, ani) przekażać« [szyk 4:2] (6): RejAp 90v; [Jezus] wedle obietnice Bogá oycá ſwoiego ſtárł márną głowę iego [czarta]/ iż iuż więcey ſzkodzić áni przekáżáć nie może żadnemu wiernemu iego. RejPos 109, 177v; RejZwierc 14; OSm rzecży ſą ná świećie/ ktore przekażáią Nam w Rzecży poſpolitey/ y ſzkody dziáłáią [...] BielSjem 25; Obsum – Szkodze, przekazam. Calep 718b.

»przekażać a (abo) zatrudniać« [szyk 1:1] (2): RejPos 10v; Przed láty ſtáwiano v ſądu zegárki ćiekące/ wedle ktorych zámierzano ſtronam cżás do mowienia: áby długą rzecżą cżáſu nietráćili/ zácżem by rzecżnicy ſędźiemv niezátrudniáli rozſądku/ ábo rozmysłu nieprzekażáli [ne ... abuterentur ad offundendas iudici tenebras]. ModrzBaz 94v.

»zatrzymawać abo przekażać« (1): ſłyſzeliśćie iż Antychriſt idźie/ ktore śćie [...] Páweł ś. zowie ſpráwowániem táiemnice niezbożnośći. Co trwáć ták w biegu ſwym muśiáłó/ áżby ten ktory zátrzymawał/ ábo przekażał z pośrzodku był odięty. CzechEp 353.

W przen (2): Tákże ty gdy pyeń widziſz/ iáki w przyrodzeniu/ Ktoryćby co przekażał/ w pocżćiwym bacżeniu/ Wykopay precż/ á náſiey/ ze cnoty pſzenice RejZwierz 139; WujNT Hebr 12/15.
a. O zjawiskach i siłach natury (7): Bo niebo ieſt podobno vrzędem ku zyemi/ [...] A iáko tu krol ſtárſzy/ á potym pánowie/ Tákżeć też więtſzey władzey/ tám ſą Płánetowie/ Ktore tu więc ná zyemi cżáſem przekażáią/ Kiedy ſobie ſprzećiwne w ſwych biegoch bywáią. RejWiz 152; BielKron 261v; Trzebá też to wiedzieć káżdemu ſprawcy woiennemu/ iż kthemu bárzo pomaga wiátr y mieyſcá po ſobie mieć/ ábowiem gdy wiátr w ocży/ bárzo przekáża/ wſzyſthki prochy y przećiwnośći idą ná ćie BielSpr 16v.

przekażać komu, czemu [żywotne] (3): Cżego ieſzcże y po dziś żaden nie obacżył/ Iáko Pan dziwnie wſzytko poſtánowić racżył. Iáko zámknął kres wodam/ áby nie buiáły/ A źwirzętom ná zyemi tu nie przekażáły. RejWiz 144v, 145v; A gdyż iuż dwá mieśiącá ná Morzu byli: tedy Krolewnie ſmrod morſki á wzburzenie morſkie przekażáły/ [...] przeto niemogłá porodzić dźiećięćiá bárzo długo. HistRzym 15v.

przekażać co czym (1): Ná práwym ſkrzydle poſtáwił [Pompejusz] tyſiąc koni pomocnikow od rzeki ktora przekażáłá mieyſce brzegiem y wylewániem ſwym BielSpr 41.

b. O pokarmach [czemu] (1): kiedy miedzy iedzenim/ wielkie napitki czyni/ toćiem przekaża żołądkowi/ iż niemoże dobrze trawić SienLek 13.
2. Naruszać, psuć, niweczyć [co] (4): Ian z Brandeburgu [...] przyſtąpił przed Ceſarzá przy Krolu Ferdynándzye/ prosił Ceſárzá zá odpuſzcżenie wolnego mowienia/ thám powiedział: iż ia przeto ku każdey pothrzebie ſtobą bywam/ żeśmi przyrzekł nieprzekáżáć wiary prawdzywey krześćiáńſkiey. BielKron 233; [ziemia] ácżkolwiek ma ná ſobie gory wielkie/ takież doły álbo ſkáły/ wſzákże to iey okrągłośći nie przekaża/ iáko widziemy ná źiárnie pieprzu BielKron 263, 457.

przekażać komu (1): RejPos 26 cf W połączeniu szeregowym.

W połączeniu szeregowym (1): [czart] ma ty ſwe Herody/ á záwżdy podſzcżuwa á poduſzcża ludzye ſwiátá tego/ przękłádáiąc im przed ocży docżeſne roſkoſzy iego/ by záwżdy burzyli á broili á mieſzáli ſwiátem tym/ á przekażáli ludziom wiernym myſli ich RejPos 26.

Synonimy: 1. hamować, przerywać, przeszkadzać, szkodzić, wadzić, zatłumiać, zatrudniać, zatrzymawać; 2. naruszać, niszczyć, psować.

Formacje współrdzenne cf KAZIĆ.

JR