[zaloguj się]

PRZESZKADZAĆ (121) vb impf

e oraz drugie a jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie); w inf -szka- (14), -szkå- (10); -szka- Mącz (3), CiekPotr; -szkå- SkarJedn, SkarŻyw (4), GostGosp, KochAp, OrzJan, SkarKaz; -szka- : -szkå- SarnStat (10:1); w pozostałych formach -szkå-.

Fleksja
inf przeszkadzać
indicativus
praes
sg pl
1 przeszkådzåm
2 przeszkådzåsz
3 przeszkådzå przeszkådzają
praet
sg pl
3 m przeszkådzåł m pers przeszkådzali
f przeszkådzała m an
n przeszkådzało subst przeszkådzały
fut
sg pl
3 n przeszkadzać będzie subst będą przeszkadzać
imperativus
sg pl
2 przeszkådzåjcie
3 niech przeszkådzå niech przeszkådzają
conditionalis
sg pl
1 m m pers bysmy przeszkådzali
f bych przeszkådzała m an
3 m by przeszkådzåł m pers przeszkådzaliby, by przeszkådzali
f by przeszkådzała m an
n by przeszkådzało subst
con praet
pl
3 m pers by byli przeszkådzali
impersonalis
przeszkådzå się
participia
part praes act przeszkådzając
inne formy
con pl 3 subst m - by przeszkådzały; con pl 3 subst f - by przeszkådzały, by przeszkådzali

inf przeszkadzać (27).praes 1 sg przeszkådzåm (9).2 sg przeszkådzåsz (2).3 sg przeszkådzå (21).3 pl przeszkådzają (10).praet 3 sg m przeszkådzåł (7). f przeszkådzała (3). n przeszkådzało (4).3 pl m pers przeszkådzali (6). subst przeszkådzały (3).fut 3 sg n przeszkadzać będzie (1).3 pl subst będą przeszkadzać (1).imp 3 sg niech przeszkådzå (2).2 pl przeszkådzåjcie (1).3 pl niech przeszkådzają (2).con 1 sg f bych przeszkådzała (1).3 sg m by przeszkådzåł (2). f by przeszkådzała (4). n by przeszkådzało (3).1 pl m pers bysmy przeszkådzali (1).3 pl m pers przeszkådzaliby, by przeszkådzali (5). subst m by przeszkådzały (1). f by przeszkådzały (1) SarnStat, by przeszkådzali (1) SkarJedn.con praet 3 pl m pers by byli przeszkådzali (1).impers przeszkådzå się (1).part praes act przeszkådzając (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w. s.v. przeszkodzić.

Utrudniać lub uniemożliwiać, udaremniać coś; wyrządzać szkodę; impedire Mącz, Calep, JanStat, Cn; obstare Mącz, JanStat, JanPrzyw, Cn; arcere, interpellare, obstrepere Mącz, Cn; inquietare Calep, Cn; continere, interrumpere, obsistere, producere moram Mącz; turbare Calep; adimere, impedimento esse, incommodare, intercedere, interpedire, interturbare, non sinere, obturbare, officere, prohibere Cn (121): Interloquor, Wmietam ſie w cziyę rzecz/ mowię gdy kto ynſzy począł mówić/ Záwádzam/ Przeſzkadzam. Mącz 197c, 96d, 287d, 420d; KochSz C; Inquieto, Turbo, quietem agere non permitto – Przeſzkadząm, burze. Calep 540b; Mieć wiárę Bożą/ ábo vfność w Bogu/ ieſt wierzyć iż on y może/ y chce to wſzytko vczynić/ co nam ieſt pożyteczno: byſmy iedno my z náſzey ſtrony nie przeſzkadzáli. WujNT 167; SkarKaz 43b [2 r.].

przeszkadzać czego (2): Arcere aditu domini, Przeſzkádzáć prziſtępu do páná. Mącz 14c; CiekPotr 88.

przeszkadzać czego (po przeczeniu) (3): Toruniánie do Gdańſká pływánia niech nie przeſzkadzáią. SarnStat 918 marg. Cf przeszkadzać czego komu.

przeszkadzać czego (po przeczeniu) komu (2): Nihil te interpellabo continentem orationem audire malo, Nie chcęc przeſzkádzáć rzeczy wolę cáłey rzeczy wysłucháć. Mącz 287d; ZapKościer 1580/14.

przeszkadzać do czego (14): SkarJedn 375; że wſzytkie te/ ktorzyby powinnych dźieśięćin ábo nie oddawáli/ ábo do oddawánia ich przeſzkadzáli/ każe [prawo] od kośćielney iednośći/ y Sákrámentow Páńſkich vcżeſtnictwá/ klątwą odłącżyć. LatHar 129. Cf przeszkadzać komu do czego; czemu do czego czym; Ze zdaniem dopełnieniowym.

przeszkadzać komu (26), czemu (1): RejKup d7; Mącz 420d; By dwá byli naywyżſzy ſprawcy Niebieſcy/ álbo by byli ſobie mocą równi/ álbo nie równi: [...] á ieſliżeby mocą równi ſobie byli/ tedyby ſpráwá zginęłá w niezgodźie ich niebieſka/ gdyby ieden przeſzkadzał drugiemu. OrzQuin O3; SkarJedn 254; ActReg 7; [Egipcjanie] co iedno począć dobrego chćieli/ to ieden drugiemu przeſzkadzał/ y ták niezgodą ginęli. SkarKazSej 675b. Cf przeszkadzać czego komu; komu do czego; czemu do czego czym; komu co; komu na kogo; komu w czym (2 r.).

przeszkadzać komu do czego (10): Bo Turcżyn pohániec/ iáko niezgodą Chrześćiáńſką vroſł/ ták tym Páńſtwo ſwoie vmocniáć chce/ áby do wſzelákiey zgody Chrześćiánom przeſzkadzał. SkarJedn 387, 257; [św. Makary] wykopał ſobie piecżary w ziemi długie y głębokie w ktore ſię krył ná pokoy/ gdy mu ludzie do iego bogomyſlnośći y modlitwy przeſzkadzáli SkarŻyw 35; Oycá Pan Bog niemocą ſkarał/ iſz ſynowi do klaſztoru przeſkadzał [!]. SkarŻyw 516 marg, 76, 201, 516; SkarKaz 44a, 422a. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

przeszkadzać czemu do czego czym (1): zá nic ſobie właſnych pożytkow nie ważmy/ gdy Rzeczpoſp: tego potrzebuie/ ábo gdy ſię iey do ſzczęśćia náſzemi chćiwośćiámi przeſzkadza. SkarKazSej 668b.

przeszkadzać komu co (1): Interpello. Wmiátam ſie komu w rzecz/ przeſzkadzam komu rzecz álbo yáką ſpráwę yego. Mącz 287d.

przeszkadzać komu na kogo [= przeciw komu] (1): kiedyby ći przodków ſwych zápámiętáli ludźie [tj. Francuzi] nieprzeſzkadzáli vmyſlnie Céſárzowi ná turká. OrzJan 108.

przeszkadzać komu w czym (3): wrobotach tak ych wlossnych yako thes y kasdego ych pothdanych nyma ządny ządnemu przeskadzacz ZapWar 1548 nr 2669; SkarJedn 135; SkarKaz 610b.

przeszkadzać komu w czym [= w zdobyciu czegoś] (3): StryjKron 416; KSiądz Siemikowſki/ máiąc beneficium iedno controuerſum, w którym mu Gámrat Arcybiſkup Gniéźnieńſki przeſzkadzał/ wźiął tę rádę przedśię/ że przyſtał do tegóż Arcybiſkupá/ rozumieiąc/ że ón iáko ſłudze iuż ſwému/ niémiał mu w tym przeſzkadzáć KochAp 6-7.

przeszkadzać czemu [= w czym] (7): [przełożona] przed wſzytkimi zgromiłá onę Germanę mowiąc: coć winná [św. Eufrazja] iſz iey dobrem w Bogu poſtępkom przeſzkadzáſz [!]? SkarŻyw 226, 75, 235, 310 [2 r.]; GosłCast 48; [posłowie] nie to co im prośći bráćia poruczaią/ y co Rzeczypoſpo: pożyteczno/ czynią: ále [...] roſterki śieią/ y dobrym pożytecznym Rzeczypoſpol: rádom przeſzkadzáią. SkarKazSej 694b.

przeszkadzać co (2): [św. Dunstan] Miewał wielkie od cżártow nágrawánia/ ták iſz mu ſię widomie vkázowáli/ grozili/ modlitwy y dobre vcżynki przeſzkadzáli. SkarŻyw 509; [UstKościel 16v; Poddani królewscy skarżą się na sąsiady, p. Jana Szyliczkiego, że się wsabia w grunt królewski aż za granicę i zabiera poddane królewskie, barci wydzierają w puszczy królewski i łowy w lesiech królewskich przeszkadzają. LustrKrak II 24]. Cf przeszkadzać komu co.

przeszkadzać w czym (5): DEputuiemy do páná Podſkárbiégo Koronnégo cztérzy oſoby Deputatów [...]. Nie żeby tákié którzyby w vrzędźie iego przeſzkádzáć mieli [...]: tylko ku odbiérániu/ chowániu/ y ſzáfowániu czwartéy częśći/ á to dla śmierći Podſkárbiégo Koronnégo. SarnStat 361. Cf przeszkadzać komu w czym; Ze zdaniem dopełnieniowym.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: do tego (1), w tym (1); (a)by] (2): zawżdyśmy chcieli i teraz chcemy we wszyćkiem WKM naszemu M⟨iłościwemu⟩ P⟨anu⟩ gratyfikować jako wierni poddani, co by było i dawno się stało, by nam byli ci, o ktorychem mowił, nie przeszkadzali do tego, aby się byli chcieli kiedy usprawiedliwić Rzeczypospolitej. Diar 75; [Bóg] w tym im [ludziom] nie przeſzkadza/ áby zapłátę ſłuſzną káżdy miał SkarKaz 610b.

W połączeniach szeregowych (6): czy pobereznyczy prawych lyvdzy any ymowacz any Bąthowacz any przeſkadzacz any ych odzyeracz nyemayą. MetrKor 34/135; Mącz 361b, 397a, 419a; Impedio – Nogi zaplatąm, przeſzkadząm, zatrudniąm. Calep 510a; Toruniánie niech nie przeſzkadzáią/ áni áreſtuią/ áni zátrzymawáią pływáiących/ y niech nie śmieią czynić żadnych gwałtów nikomu SarnStat 918.

W przeciwstawieniach: »dopomoc, pomagać ... przeszkadzać« (2): Ty niechceſzli mi tákiego żywotá pomágáć/ proſzę ćię niechćiey mi do niego przeſzkadzáć. SkarŻyw 76; GosłCast 48.

Szereg: »przeszkadzać i bronić« (1): ktory Intromisiey nie ma żaden ſwoi ani obcy przeſzkadzać i bronić, Panu bieniaſzowi pod winą wyzei omienioną. ZapKościer 1580/14.
a. Stanowić przeszkodę, utrudniać, uniemożliwiać (65): Nihil impedit, Nic nieprzeſzkadza. Mącz 294b.

przeszkadzać czego (po przeczeniu) (1): Succeſsio Iego Królew⟨skiej⟩ M⟨iłości⟩ naturalis et haereditaria [...] nie ma iuż wiecznémi czáſy przeſzkádzáć tego ſpołku y ziednoczenia oboygá Narodów/ y obiérániu ſpólnégo iednégo Páná SarnStat 1021.

przeszkadzać do czego (19): Grzechy w woyſce przećiw Bogu do zwyćięſtwá przeſzkadzáią. SkarŻyw 502 marg, 362; LatHar 254; SarnStat 721; Czekałem ćię Pánie kiedy mię záwołaſz: myślęć ſię ochotnie odezwáć: áby mię ná onę godźinę nic nie trzymáło/ áni przeſzkadzáło do wyſzćia z ćiáłá tego SkarKaz 553a, Oooo2d; SkarKazSej 662b, 685b marg. Cf przeszkadzać komu do czego.

przeszkadzać komu, czemu (28): Mącz 447a; A ták pomogſzy tym rzeczam/ kthore nietylo zdrowiu ále też y płodowi przeſzkadzáią/ weźmiemy przedſyę to czymby pośpiech mogł być ku poczęćiu SienLek 111v; SkarJedn 373; O tych dwu Heretykach piſał do Papieżá Zácháryaſzá S. Bonifácyuſz/ z płácżem ſię ná nie żáłuiąc/ iſz wierze świętey przeſzkadzáli/ á lud proſty zwodzili. SkarŻyw 519, 292; Odia, Simultates, pomila [lege: pomylą] ſwe ſziki. Niebeda nam przeſzkadzac. gdi doſtanim Pana PaprUp A3v; GostGosp 84; GrabowSet C3v; LatHar 122, 254; SarnStat 583, 726; Ná potrzeby voluntáriuſzewſkie ochotnieyſzybyſmy byli/ y gęſtſzy/ gdyby nam niegotowość nie przeſzkadzáłá. GrabPospR K4; SkarKazSej 699b; SzarzRyt B2. Cf przeszkadzać komu do czego; komu ku czemu; Fraza.

przeszkadzać komu do czego (11): Bo cżeſtego pomykania/ álbo powłacżania/ chorob/ y innych krzyżow/ ktoremi mię Bog (wtey pracy) náwiedzáć racżył/ nie wſpominam/ ktore mi iednák niemáło do tego przeſzkadzáły. BudBib c3; Głupſtwo to wielkie mowić iżby dzieći y inni/ ktorym poſt do cżego lepſzego y potrzebnieyſzego przeſkadza [!] pośćić byli winni. SkarJedn 237, A4v, [A*2], 373; SkarŻyw 260, 392; Wolność ludzka/ á doſtátek świecki/ nawięcey przeſzkadzáią ludziom do zbáwienia. WujNT 256, 76, 158 marg; SkarKazSej 703a.

przeszkadzać komu ku czemu (1): iż [Zbawiciel miał] [...] rozſzyrzyć możność kroleſtwá ſwoiego ſwiętego/ ktorą miał poráźić/ Cżártá/ Smierć/ Grzech/ y wſzytki ine przekázy/ kthore przeſzkadzáły ku zbáwieniu narodowi ludzkiemu. RejPos 1.

przeszkadzać czemu [= w czym] (15): Wielkie zimno j takieſz ciepło: przeſzkadzaią łacznemu rodzeniu FalZioł V 18a, V 25; Bliſko kośćiołá Swiętey Zophiey/ igrzyſká poſpolite były ſpráwowáne/ ktore kośćielnemu pokoiowi/ y ſpiewániu przeſkadzáły [!] SkarŻyw 89; GostGosp 84; WujNT 147 marg, 232, Aaaaaa2v; ieſli [mieszczanin] przed miáſtem/ álbo miáſteczkiem mieſzka/ niech płáći przerzeczoné Porádlné/ ták iákoby we wśi śiedźiał. A temu nic nie ma przeſzkádzáć/ iż do práwá y zwiérzchnośći tego miáſtá álbo miáſteczká przynależy SarnStat 351, 665, 874, 893, 921, 1088, 1233; Rożność wiar práwey przyiáźni przeſzkadza. SkarKazSej 684b marg.

cum inf (1): Narodowi wybránemu Niech wątpienie nie przeſzkadza Smiele vfáć Pánu ſwemu. SzarzRyt B2.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym: aby, iżby (2), zaimek pytajny (1); zawsze ze zdaniem zaprzeczonym] (3): Quid obstat cur non vere fiant, A coſz przeskadza [!]/ yż by nie práwe weſele miáło być. Mącz 419a; SkarJedn 379; co wżdy przeſzkadza/ czemubyś wáſzá kró⟨lewska⟩ M⟨iłość⟩ [...] wſzyſtkich iego [tyrana tureckiego] niecnotliwych fortélów [...] od śiebie odráźić niemiał? OrzJan 105.

W przeciwstawieniu: »pomagać ... przeszkadzać« (2): Co do tego ziednocżęnia wiele Ruſkim narodom pomaga/ á co Grekom przeſkadzáło [!]. SkarJedn [A*2] [idem] 373.

Fraza: »co(ż) przeszkadza (a. przeszkadzać ma)« [w tym: komu (1)] (3): Mącz 419a; cóż tedy wáſzéy K⟨rolewskiej⟩ M⟨iłości⟩ przeſzkadzáć ma? ábo co wżdy wáſzę Kró⟨lewską⟩ M⟨iłość⟩ od téy woyny odrywáć ma? OrzJan 121, 105.
Szereg: »wadzić i przeszkadzać« (1): do Vſpráwiedliwienia co wádzi y przeſzkadza SkarKaz Oooo2d.
W przen (1): A ieſliby ręká twa gorſzyłá ćię (marg) przeſzkadzáiąc ći do zbáwienia. (–)/ odetni ią. WujNT Mar 9/43.
Przen: Być w sprzeczności [komu, czemu] (5): DiarDop 103; SkarŻyw 598; Niechay nie oddala prawdá miłośierdźia/ áni miłośierdźie niech nie przeſzkadza prawdźie WysKaz 21; Bozkie przeyrzenie ludzkiey wolney woley nie przeſzkadza SkarKaz Ooooa, Ooood.
α. Stanowić przeszkodę fizyczną (4): á iſz rzeká wielka Iordan przeſzkadzáłá: prośił [Jozue] Pána Bogá/ áby on ſam mocy ſwey vżył/ á náucżył go iáko on lud [...] przepráwić miał. SkarŻyw 501.

przeszkadzać komu, czemu (2): Mącz 344a; Bo ſię w nim [brzegu] piaſku/ kámienia záwadza/ Státkom przeſzkadza. KlonFlis F2.

przeszkadzać czemu [= w czym] (1): TEn Kamień [pumeks] ma mocz iż na ocżu blizny cżyni przezrzyſte/ to ieſt traci ony blizny: iżby widzeniu nie przeſzkadzały FalZioł IV 57a.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Vento tenebantur quominus in eundem portum pervenire possent, [...] wiátr ym przeſzkadzał yż nie mogli brzegu oſięgnąć Mącz 344a.

Synonimy: bronić, hamować, powścięgać, przekazować, przekazywać, przekażać, wadzić, zabraniać, zakazować, zatrudniać, zawadzać.

Formacje współrdzenne cf SZKODZIĆ.

Cf PRZESZKADZAJĄCY, PRZESZKADZANIE

AN