[zaloguj się]

1. PRZEKAZOWAĆ (13) vb impf

e, o oraz drugie a jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie); -ka- (11), -kå- (2); -ka- : -kå- Mącz (1:2).

Fleksja
inf przekazować
indicativus
praes
sg pl
1 przekazuję
3 przekazują
conditionalis
sg pl
3 m by przekazowåł m pers by przekazowali

inf przekazować (7).praes 1 sg przekazuję (2).3 pl przekazują (1).con 3 sg m by przekazowåł (1).3 pl m pers by przekazowali (1).part praes act przekazując (1).

stp, Cn, Linde brak.

Przeszkadzać, utrudniać, zakłócać; interrumpere Mącz; impedire, obsistere, obstare JanStat (13): Interrumpo, Przeymuyę/ Przerywam/ Przeſzkadzam/ Przekázuyę. Mącz 361b.

przekazować czego [w tym: po przeczeniu (2)] (3): VSkarżáli ſie poddáni náſzy obćiążeni bydź tym: Iż niektóré oſoby woſki y ſól ſámi zákupowáli/ inym kupiectwá przekázuiąc. SarnStat 272; Przećiwko ſąśiádóm przyśćiennym, ieſli ſą, weſpółek pozwánym o gránice, iáko ma bydz poſtąpiono: áby ná polu nie przekázowáli gránic. SarnStat 461, 831.

przekazować co (3): actionem eximere, dicitur Iudex, Rzecz práwą odłożeniem przekazować. Mącz 6a; SarnStat 29. Cf Zwrot.

przekazować komu, czemu (3): SarnStat 272, 1102; [O tem też nie wiemy, aby kto z wiadomością abo i wolą naszą miał WM w których sprawach przekazować. ListyZygmAug 1562 400; WujPosN 1584 I 272 (Linde błędnie: przekażają s.v. przekazić)]. Cf Zwrot.

przekazować czym (4): Mącz 6a; vſtáwiamy: áby wſzyſtki towáry którékolwiek ſą w Koronie y do Korony przychodzą/ wolné były wiecznémi czáſy wſzem poddánym Koronnym/ ktoby iedno iemi hándlowáć chćiał. A ieſliby kto liſty iákiémi z Kácelláriiéy ſobie dánémi/ przekázowáć to chćiał y śmiał/ áby karan był poena peculatus SarnStat 273; A my náznáczywſzy Kommiſsarze náſzé/ którzy czynić máią gránice/ ich ſądów żadnémi liſty zábrániáiącémi nie mamy przekázowáć SarnStat 841, 829.

przekazować w czym (1): My [...] ſtáráliſmy ſie v [...] Klemenſá śiódmégo/ áby tákiégóż Przywileiu nam pozwolić raczył: [...] áby przełożeni Kośćielni/ y iné oſoby Duchowné/ [...] mieli zobopólnie z Stolicą Apoſtolſką ſześć Mieśięcy wolnych: w których żadné iákiekolwiek reſerwácie/ żadné ácceſsy/ y regreſsy [...] w prowiziach y podawániu ich nie mogli przekázowáć/ áni ſie im przećiwić. SarnStat 193; [ListyZygmAug 1562 400; á ſwym złym przykłádem odwrácáią go od dobrego przedśięwźięćia iego/ y przekázuią vczynkowi dobremu. WujPosN 1584 I 272 (Linde błędnie: przekażają s.v. przekazić)].

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): tedy od tego czáſu wolność tá [od płacej dziesięciny] nic przekázowáć nie ma: áby téż dźieśięćiná dóbr tychże ná ſtół náſz / przez wſzelkiégo ſporu niemiáłá bydź przywróconá. SarnStat 186.

Zwrot: »przekazować [komu] rzecz [=mowę]« (1): Obganio, Odſzczekawam/ odmrukawam/ przekazuię komu rzecz. Mącz 142.
Szeregi: »gwałcić albo przekazować« (1): (nagł) Winá ná té, którzy Séymy Powiátowé gwałcą álbo przekázuią. (–) NInieyſzym Státutem to vſtawiamy: iż którzybykolwiek czyniąc zwády ná Séymiech mieczów dobyli/ máią bydź karáni winą dwudźieſtą grzywien Polſkich SarnStat 29.

»nie przekazować ani przeciwić się« (1): SarnStat 193 cf przekazować w czym.

Synonimy: przeciwić się, przeszkadzać, trudnić.

Formacje współrdzenne cf KAZIĆ.

Cf PRZEKAZOWANIE, PRZEKAZUJĄCY

JR