[zaloguj się]

KWOCZKA (7) sb f

o prawdopodobnic jasne (tak Cn); a jasne.

Fleksja
sg pl
N kwoczka kwoczki
L kwoczce

sg N kwoczka (4).L kwoczce (1).pl N kwoczki (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Dem. odkwokaz neutralizacją funkcji deminutywnej; educatrix pullarum gallina, matrix gallina Cn (7): RejRozpr C4; Wprziłbicach kwoczki ſiedzą/ albo owies mierzą KochSat A3.
Zwroty: »siedzieć by kwoczka« (!): A my domá śiedzimy by kwoċzki/ Vpſtrzywſzy ſie/ rzegocąc by ſrocżki BielSjem 6.

bibl. »jako kwoczka kurczęta pod skrzydła swe zgromadzić« (1): [Chrystus] ſtára ſię y o Ierozolimcżyki/ głowne nieprzyiaćioły ſwe/ chcąc ie iáko kwocżká kurcżętá pod ſkrzydła ſwe zgromádźić. Máth. 23. v 37. [quemadmodum congregat gallina pullos suos sub alas PolAnt Matth 23/27] CzechEp 18.

Szereg : »kokosz albo kwoczka« (2): Gallina. Kokoſz. Albo Kwocżka. FalZioł IV 19a, IV 19a.
Przen: O Chrystusie (1): Ale my ná náſzey miłey kwocżce/ która nas pod ſkrzydlá ſwe zgromádza Iezuśie ſynu BOżym/ rácżey niż ná onych wſzytkich przeſtáwáć wolemy CzechEp 197.

Synonimy: kokosz, kokoszka, kura, kurka.

JB