[zaloguj się]

1. LAMPART (16) sb m

Oba a jasne (w tym w obu 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg pl
N lampart lampartowie, lamparty
D lampartowi
A lampart lamparty
I lampart(e)m

sg N lampart (6).D lampartowi (3).A lampart (1) [w znacz. 2.].I lampart(e)m (1).pl N lampartowie SkarKazSej (2), lamparty (1) GrabPospR [w znacz. 2.].A lamparty (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.

1. zool. Felis pardus L.; zwierzę drapieżne z rodziny kotów (Felidae); leopardus Calep, Cn; panthera Calep (11): RejAp 106v marg; Leopardus Animal ex pardo et laena natum ‒ Lampart. Calep 592a, [752]a.

W połączeniach szeregowych (2): Także [Ezajasz] gdy wilki/ owce/ lwy lámpárty/ y ćielętá miánuie/ nie rozumie też tego/ o źwięrzętáęh y beſtyiách: ále o ludziách rozmáitych/ y ſrogich y ćichych/ y okrutnych y podłych CzechRozm 114; (marg) Wilcy do báránow y owiec przyſtáli. (‒) To ieſt/ oni krolowie y Ceſárze/ y Monárchowie wſzytkiego świátá/ ktorzy iáko okrutni lwi/ y wilcy/ y lámpártowie/ owce Chryſtuſowe przez 300. lat rozdźieráli/ y pożeráli SkarKazSej 679b.

W przeciwstawieniach: »lampart... cielątko, koźlę« (2): A będzie mieſzkał wilk z báránem/ á lampart będźie leżał z koźlęćiem [pardus cum haedo]/ [...] y málućkie dziećię rządźić ie będzie. BibRadz Is 11/6; SkarKazSej 679b.

W porównaniach (4): BibRadz Dan 7/6; (marg) Lámpárt. (‒) Powieda dáley Apoſtoł/ Iż tá beſtia podobna byłá ku Lámpártowi/ ktory ieſt pſtry y odmienny RejAp 106v, 105; SkarKazSej 679b.

a. Zwierzę fantastyczne (1): Potymem widźiał/ á oto drugie źwierzę podobne było lámpártowi [veluti pardus] á ſkrzydłá cżtherzy ptháſze były na grzbiećie iego (marg) To znácżyło páńſtwo Mácedońſkie ktore ſię poczęło zá Alexándrá wielkiego ktory thu ieſt przyrownywan z Lámpártem ſkrżydláſthym dáwáiąc znác o wielkiey prędkoſći tegoż Alexándrá khtory zá dwánaśćie lat podbił pod moc ſwoię ták wiele Kroleſthw y źiem BibRadz Dan 7/6.
2. Wyprawiona skóra lamparta, używana jako okrycie (2): Przed Trojany uciekał Aleksander śmiały, Mając lampart na sobie i łuk nałożony I miecz, a kręcąc w ręku oszczep ustalony KochMon 19; ábowiem naprzod w woyſcże nie wolno będźie koſztow prożnych cżynić/ ktore ad ornatum et pompam więcey należą/ niż do potężnośći boiu/ iáko ſą ſtroyne ſzáty/ futrá/ ſáfiany/ kobierce/ iedwabie/ lámpárty/ wilki/ co po tym nic/ śrebrne ábo pozłacáne rzędy etc. GrabPospR N4v.
3. zool. Felis chaus Guldenstaedt; zwierzę drapieżne z rodziny kotów (Felidae), chaus (2): Lupus cervarius – Lampart. Calep 184a; Chaus Lupi species est pardorum maculas habentis, quem alio nomine lupum cervarium vocant ‒ Lampart. Calep 188a.
4. zool. Prawdopodobnie Felis lynx L. (Rost); ryś (1): Wilki w śieći połowim/ á Wielbłądy w dole/ Roſſomaki połupim/ Lámpárty/ Sobole: Mięſo wáſze pſom damy/ nogi/ głowy/ brzuchy. Z ſkor wáſzych pocżynimy cżeládzi kożuchy. BielSen 7.

Cf LEOPARD, [LEWARD], LWOPARD

ZZie