[zaloguj się]

RACZEJ (757) pt

raczej (474), radszej (253), raczyj (16), radszy (6), radczej (5), raczy (2), raczszej (1), [radziej]; raczej FalZioł (3), LibLeg, LibMal, SeklKat (2), Diar (4), KrowObr (2), Leop (10), GrzegRóżn, KochSat (2), KochZg, GrzegŚm (2), KochList, Strum, PaprPan (5), SkarJedn (17), KochDryas, KochOdpr (3), Calag, KochPs (2), SkarŻyw (45), KochTr (2), MWilkHist, StryjKron (2), CzechEpPOrz, NiemObr (30), KochFr (10), KochEpit, KochSz (2), KochWz, ReszPrz (5), WerGośc, WisznTr (2), BielSen, KochPam (2), KochPieś (7), PudłFr (7), BielRozm, ZawJeft, PaprUp (3), Calep, GrochKal (2), Phil (12), KochCn, KochPij, KochFrag, OrzJan (7), WyprPl, LatHar (16), KołakCath, WysKaz, JanNKar (7), SarnStat (14), SiebRozmyśl, SkarKaz (15), VotSzl (2), CiekPotr (3), GosłCast, SkarKazSej (6), KlonFlis, PudłoDydo, ZbylPrzyg; radszej RejRozpr (4), RejJóz (5), LubPs (3), GroicPorz, RejWiz (6), RejFig (2), RejZwierz (13), OrzQuin, RejAp (9), HistRzym (2), HistLan (2), RejZwierc (24), WujJudConf, RejPosWstaw; raczyj MurzHist (7), MurzNT (8), MurzOrt; radszy OpecŻyw; radczej MiechGlab; raczej: radszej: radszy: radczej : raczy: raczszej BielŻyw (1:2), RejPs (–:25:–:–:–:1), RejKup (4:7:–:1), GliczKsiąż (2:1), BibRadz (3:14), Mącz (9:2), HistRzym (2:–:2), RejPos (–:26:–:1), WujJud (14:–:2), BudBib (1:8), BudNT (1:8), CzechRozm (9:62), ModrzBaz (20:11), Oczko (3:–:–:2), CzechEp (39:7), ArtKanc (1:1), ActReg (13:–:–:–:1), WujNT (71:5), CzahTr (–:–:1:–:1).

Niektóre użycia można interpretować jako comp od RADO av.

-a- (631), -å- (59); -å- RejKup (2); -a-: -å- MurzNT (6:2), Leop (9:1), Mącz (8:3), RejPos (26:1), BudBib (8:1), BudNT (7:2), CzechRozm (69:2), SkarJedn (10:7), Oczko (4:1), SkarŻyw (15:30), KochTr (1:1), CzechEp (45:1), NiemObr (28:2), ArtKanc (1:1), JanNKar (5:2); -éj (73), -ej (14); -ej Mącz (11); -éj: -ej KochTr (1:1), JanNKar (5:2).

Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.

Podkreśla słuszność wyboru lub decyzji, preferencję lub wahanie, wskazuje na korzystniejszą opcję, trafniejszą interpretację lub rozumienie, wnosi także korektę, sprostowanie, uściślenie w stosunku do poprzedzającego kontekstu; magis Vulg, PolAnt, Mącz, Cn; potius Vulg, Mącz, Modrz, Cn; melius Mącz, Calag; satius Cn (757):
a. Słuszniej, lepiej, bardziej, chętniej, w większym stopniu (753): LibLeg 11/153; OpecŻyw 125; Ale gdy [sandacz] ieſth vbogich pokarm/ niechay go vbodzy pożywaią racżey z cżoſnkiem/ albo z chrzanem/ albo z gorcżyczą FalZioł IV 43a, I 65a; BielŻyw 112, 134; Po odiechaniu poſlow Papieżkich, tuż przyiechali poſlowie Saraczenow radzącz Tatarąm aby oni radczey przyięli wiarę Machomethowę, gdyż ona [...] ludziem walecżnym przyſtoynieyſza MiechGlab 19; ale iſz ſie więcey ſciąga namiłoſierdzie [!] niſz na pomſtę: ſwięte boſtwo twoie: racz radſſey miłoſciwie wydrzec nas zmoznoſci piekielnych RejPs 128v; A ia rádſſey ſtemi będę ſpołecznoſći vzywał/ ktorzi zwielką poczćiwoſćią chwalą imię twoie á ſtrzegą vpominánia twego RejPs 181, 23, 46v, 65, 118v, 143 (13); LibMal 1546/122v; A ták znas z oſobná káżdy Rádſſey pátrzay ſwego záwżdy RejRozpr I4v, D2, K [2 r.]; RejJóz A3, B6v, D3, H6, O2; RejKup e4v, e6, G, M, ſ7 (10); ieſli cie to niezbedné ciało twé vwodzi/ [...] vſtąp raczyi/ gdźie báczyſz przeſpieczniéi/ a wokrutné [!] śię złoczynſtwo nie chceſzli wiecznie zginąc/ niewdáwái MurzHist M3, K4v; MurzNT Matth 18/6; [posłowie mówili:] jako poddane swe nas sprawować raczysz wedle woli nie ludzkiej, ale Jego świętej, ktorej WKM folgować raczej masz, jeśliże raczysz, abyć ine wszytko szczęścił a nieprzyjacioły Twe pod nogi Twe poddał. Diar 89, 83; LubPs hh2; GroicPorz C4; A batzyſz iuſz iáko piſmo Swięthe ſtoſuieſz [...]? A tzemu ſobie rátzey niewſpomienieſz/ iáko Auguſtyn ſwięty/ o vmarlych ſwiętych napiſał/ ktory ták mowi. [...] KrowObr 215, Av; O okrutny narodzye zaſz nie lepſzy pokoy/ O cney ſpráwiedliwośći záwżdy rádſzey rokuy. RejWiz 69v, 56v, 91 [2 r.], 132v; A ktoby dał z ſiebie pogorſzenie iednemu z tych máłych dziatek kthorzy w mię wierzą/ rácżey by mu vwiązano kámień młyńſki v iego ſſyie/ y pogrążono precż do głębokośći morſkiey. Leop Matth 18/6, Deut 5/27, 30/19, Is 34/12, 58/4; RejFig Bb2, Dd4; O nieſzcżęſliwy poſle/ rádſzeybych widziáłá/ Bych tę byłá nowinę/ ſkąd inąd ſłyſzáłá. RejZwierz 46v, 28, 36v, 42, 47v, 83v, 86v; Po tym co ſię dotycże porządku kſiąg iżechmy ie ináczey niż ſtáry wykłádácż ná ſwych mieyſcách poſtáwili/ tedychmy rádſzey tych náſladowáli kthorym ſię ten iego porządek nie podobał. BibRadz *5v, I 11c marg, 83d, 4.Reg 7/4, 3.Esdr 4/21, II 90c marg, 2.Cor 12/9, 2.Petr 1/10; GrzegRóżn Kv; KochZg A4v; Iecissem me potius in profundum, Ráczey bych ſie ná głębią vdał álbo wskoczył Mącz 161c; Eorum magis sententiae sum, qua etc. S tymi więcey dzierżę álbo ku tym mniemániu ráczey przyſtępuyę/ etc. Mącz 383a, 245b, 342b, 384c; OrzQuin Mv; To iuż rozumowi twemu porucżam przy cżim rádſzey zoſtáć maſz. RejAp 37v, BB5v, 11v, 57v, 93v; Chćieliśćie bogowie ábych byłá zgubioná. Cżemuśćie mię rácżey w morzu nie vtopili? HistRzym 20v, 85; [dla Pana] ludzie ſwięći dawáli roźlewáć kreẃ ſwoię/ á mordowáć ciáłá ſwoie/ opuśćiwſzy rádſzey y dobrodzieyſtwá y ſrogośći ſwiátá tego/ á vważywſzy ſobie więcey ono wiecżne á nieſkońcżone dobrodzieyſtwo Páná ſwoiego/ y boiaźń iego. RejPos 39; O wſzechmogący náſz miły Pánie/ otrzyſz ty błogoſłáwione łzy ſwoie z ocżu ſwoich/ [...] A rádſzey ie wpuść do ocżu náſzych/ áby były vſtráſzone ſercá náſze/ á iżby opłákáły ocży náſze ty obłędliwośći ſwe RejPos 198; gdy wdzięcżny ſynacżek odeydzye oycu ſwemu/ ábo mátce ſwoiey [...] [pan nie bez przyczyny go wzywa]. Abowiem ábo miał potym [...] być ábo głupi ábo zły á niepoſłuſzny/ ku więtſzey żáłośći rodzicom ſwoim/ á ták rádſzey go wzyął Pan w niewinnośći iemu. RejPos Ooo3, 27 [3 r.], 29v, 128, 178v, 261v (17); HistLan C4, D3v; Bo by temu fráſunek mogł co pomoc/ pewnieby gi ſobie káżdy rádſzey miáſto plaſtru przyłożył/ ná drogie lekárſtwá nie nákłádáiąc. RejZwierc 152, 28, 50, 80, 154, 224v, 236v, 269v; WujJud A5v, 39, 85v; RejPosWstaw 44; Głupſtwo to ieſt mową iedney kráiny gardzić/ á drugiey ſłowká pod niebioſá wynosić/ cżemu nie wſzech rádſzey ziem naſzych ſłow używamy/ gdyby iácy nie nazbyt grube były? BudBib c; Dla cżego (ácż) wielkie máiąc w Chriſtuśie bezpiecżeńſtwo roſkázáć tobie: co przyſtoi/ Wſzákże prze miłość rádſzey proſzę/ tákim będąc/ iáko to Páweł ſtárzec/ á teraz y więzień Ieſuſa chriſtá. BudNT Philem 1/9, Hh4; CzechRozm A8v, 64v, 178, 247; Od koniá od páchołká Ryſztunku káżdego/ Cobyś iedno zámyſlił doſtánieſz wſzytkiego/ A o ſkarb iuż rácżey milcż PaprPan M3v, Ff3, Ff3v; Powiedaſz żeć kto vcżynił krzywdę/ ktorey okrom poiedynkowey bitwy odegnáć od ſiebie niemożeſz. Cżemu rácżey niebierzeſz ná pomoc vrzędu/ ktoremu y ſądy y miecż w ręce ieſt dan? ModrzBaz 62, 36v, 40 [2 r.], 45v, 47v, 61 [2 r.] (11); SkarJedn 290; KochDryas [A3]; Oczko 30; Es ist besser. Lepiey/ et rácżey. Melius est. Calag 178b; A [Maur ratujący tonącego chłopca] obeyrzawſzy ſię dopiero obacżył iſz po wodzie chodził. Powiedział ten cud świętemu. A on tę łáſkę Bożą/ iego poſłuſzenſtwu przycżytał. Ale on to racżey ná ſwego miſtrzá w kładał [!] SkarŻyw 250, 20, 324; KochTr 4; MWilkHist H4v; CzechEp 45, 52, 121, 211, 212; NiemObr 7, 11, 41, 53, 73 (9); Wieczór [...] złodźieióm ſam przyiaćiél zgołá. Bo ſkoro ón náſtáie/ wnet y zbyóyce wſtáią/ A w nádźieię ćmy czarnéy/ drógi záśiadáią. W ten czás/ kto co ma ſtráćić/ śiáday ráczéy domá KochEpit 110; KochFr 16, 32, 39, 46, 56, 61, 97; KochSz B2; Weźmiemy Artykuł Mſzey świętey/ ktorą áby był Luther z myſli ludzkich/ y ze wſzyſtkiego rácżey świátá wykorzenił/ [...] wſtyd/ boiaźń/ rozum/ bacżenie wſzelákie ſtráćił. ReszPrz 55; WisznTr 9, 18; Boże móy: y tym ieſcze ſkarzeſz mnie ſmutnégo/ Ze więźniém vmrzéć muſzę Królá okrutnégo. Czemu mię przedtym ráczéy ſrogié nie pożárły Morſkié wody? KochPam 87; KochPieś 5, 10, 21, 75; (nagł) Do Doktorá. (–) WSzytko mówiſz nádemną/ á nic mi nie dáieſz/ Moiá fébrá nie lubi/ kiedy nád nią báieſz. Day mi ráczéy pigułki PudłFr 46, 14, 37, 67; PaprUp E; Przeto zdało mi się wtym pro mea confidentia napomniec wm zebych raczy to widział, aby Pogrzeb na srod postu złozon był. ActReg 64, 132; Calep 828a; GrochKal 7, 11; [Cycero brata] nápomina/ że ieſliby ſie tego vchronić nie mogł/ áby iego vmyſł gniewem nie miał być wzruſzony/ żeby ſie rácżey ná to przygotował y vſtáwicżnie ſobie rozmyſlał/ iákoby ſie miał gniewowi ſprzećiwić. Phil I, G2; KochPij C4; niech poniecháią/ áby to lekkiému vważeniu przymiérza przypiſowáć mieli/ co ráczéy krewkośći ludzkiéy/ álbo ſámému ſczęśćiu/ któré poſpolićie ná woynie wiele może/ przypiſowáć ſie godźi. OrzJan 121, 20; LatHar 74, 127, 235, 711; KołakCath C; Wſzytkim haeretykom ktorzy piſmo S. przyimuią ták ſię widzi/ że piſmá náſláduią/ gdy ſwych ráczey błędow náſláduią WujNT ktv; Dáć co do kośćiołá/ ábo ná ołtarz/ nie ieſt zákazano: ále opuśćić rodzice w potrzebie/ y nie dáć im pożywienia dla tego ábyś ráczey dał do kośćiołá/ to niezbożna rzecz/ y przećiwna Páńſkiemu przykazániu. WujNT 151; Wymawia ſię że ſam śiebie przed nimi muśiał chwalić/ co go oni ráczey chwalić mieli. WujNT 2.Cor 12 arg, Matth 25/9, s. 108, Mar 15/11, s. 396, 1.Cor 6/7 [2 r.] (14); JanNKar Fv, G2v; Krol ráczéy zwykł vchyláć práwá ſwégo dla dobrégo Rzeczypoſ. 1579. ſtát. 53. SarnStat 52 marg; przyrodzenié człowieczé łácniéy vpada ku złému/ ták/ iże złośći ráczéy náſzláduiemy. SarnStat 138, 715, 802 [2 r.], 1271; O Boże [...] czemu ſobie z táką pilnośćią gotuiemy mieyſce/ z ktorego nas wypędzą? buduiemy/ kupuiemy wśi/ zamki/ y zápiſuiemy ſobie wiecznośći/ ktore ráczey kroćiuchną árendą zwáć możem. SkarKaz 551b, 80b, 351a, 418b; VotSzl Dv; CiekPotr 26, 76; IA pokoy náde wſzyſtko obieram á tego/ Nie bacżę by kto wſkurał kocháiąc ſię z złego. [...] leć gdy záś nie może inácży/ Bydź/ ták rádzę kożdemu ſtrzeż więc tego rácży. Byś ſobie lekce nie kładł ták nieprzyiaćielá CzahTr I3; PudłDydo B2v; [jeśliby to dobra rada nam szczęścia nierozmyślnie kosztować, vos videritis. Pana Boga radziej prośmy, ut liberet nos ab hoc malo PismaPolit 640].

Połączenia: »... a(l)bo, a raczej« (122:6): MurzOrt B3; BibRadz Gal 4/9; Mącz 466c, 503d; Abowiem ieſt Krol nád krolmi á Pan nád pány. A ták vlęknicie ſie wy krolowie ziemſcy/ á rádſzey vpadńcie pod nogi Báránkowi temu ſwemu ſwiętemu RejAp 145; GrzegŚm A2v; powiem tu kilká Artykułow/ ábo rácżey bluźnierſtw iego [Kalwina]/ ktore Stáphilus wſpomina. WujJud 217v, 53v; KochList nlb 2; BudBib cv, I 6b marg, 212b marg, 465b marg; Té tedy moié Kśiążki álbo ráczéy Terminácyȩ/ gdy y v mnie niektórzy prziaćiele moi widźieli/ wiedli j námawiáli mię do tego ábych ié miedzy ludźie wydał Strum A3v; BudNT przedm c2, Gal 4/9, 2.Tim 2/19; V ludzić to dwornych/ ábo rádſzey głupich [rozmowa z aniołami]/ zda ſie rzecż być nie przyſtoyna, ale v Bogá namniey CzechRozm 18; A coż ty krzyżem názywaſz? ábo rádſzey/ co Chriſtus przez krzyż rozumiał/ gdy gi zá ſobą noſić kazał? CzechRozm 225v, 20v, 57v, 80v, 92, 98v (13); Trzebá tedy vſtáwę około ćiągnienia vcżynić/ ábo rádſzey dawno vcżynioną wznowić. ModrzBaz 117v; A ći ſą vſtáwicżni náſzi nieprzyiaćiele/ ktorzi áni ſwego ſię vpomniawſzy/ áni posłá z odpowiedźią posławſzy/ woynę wſzcżynáią/ á rádſzey rozboy w źiemiách náſzych dźiáłáią. ModrzBaz 119v, 20v, 62v, 87, 106, 132v, 141, 141v; przeſławna Stolico Rzymſka [...] ćiebie trzydzieśći y trzey po nich [po apostołach] w ſtępuiący Papieże krwią męcżeńſtwá ſwego/ zá náukę Apoſtolſką polali: y ták głęboko/ ábo rácżey wyſoko [...] oſnowánie twoie záłożyli: iżeś Kośćiołá wſzytkiego [...] podporą y opoką zoſtáłá SkarJedn 395, 266; A iżem przedtym niewiedział o tych liśćiech/ ſpodziewałem ſie/ że zá tymi cżáſow odwłokámi y mey trágedyey [tj. dziełu] ſie odwlec miało/ álbo ráczey że ták zemną zoſtáć miáłá molom ná pokarm KochOdpr A2, A2; Zywot S. Blezylle wdowy: abo rácżey poćiechá y namowa do rodzicow w śmierći dziatek ſmęcących ſię vcżyniona SkarŻyw 195; [św. Wincenty] Był bárzo ſtráſzliwy/ gdy gromieniem ſłow ſwoich grzechy ludzkie karał. wſzákże ták ſię vmiał miárkowáć/ ábo racżey táki dar od Páná Bogá miał: iſz ſię nikt od iego kazánia nieodrażał SkarŻyw 310, A4, 81, 150, 184, 234 (14); KochTr 13; y rádzili Pánowie Litewſcy [...] áby Krol tákiey potężney á zacney przećiw Turkom od Litwy y Polſki Báſzty Wołoſkiey ziemie wſzyſtką mocą bronił/ á niżliby ią márnie ſtráćiwſzy/ álbo ráczey na mięśne iátki wydawſzy/ nie wczás [!] oſtátká páńſtwá ſwego [...] bronić miał StryjKron 657, 160; Stoymyż tu trochę/ á w tym ſię z ſobą poráchuymy: ábo rádſzey daymy ſię komu pobożnemu ſłowem Bożym poráchowáć y rozeznác CzechEp 25; Cżwarte przyſtoſowánie złe/ ábo rácżey dobrego zepſowánie/ náyduie ſię fol. 37. CzechEp 166, *2v, 103, 111, 195, 222 (19); NiemObr 13, 22, 38, 49, 92; ReszPrz 61, 91; WerGośc 242; Nikomu/ álbo ráczéy wſzytkim/ ſwoie kśięgi Dáię: by kto nie mniémáł [...] Ze zá to trzebá co dáć wſzyſcy dármo miéyćie KochPieś kt; PaprUp B, E4; ActReg 51, 54, 82, 116; Wiédz wáſzá kró:M. że o tym [tj. o wojnie przeciw Polsce] wednie y w nocy myśli: y do tego kréſu śćiągáią ſie wſzyſkié iego [cesarza tureckiego] przymiérza/ ábo ráczéy krzywoprzyśięſtwá OrzJan 83; LatHar 56, 127, 699 marg; Bo ſam Auguſtyn ś. do Hieronymá piſząc/ świádczy/ że iego przekład ábo ráczey popráwá Nowego teſtámentu Láćińſkiego wſzytkim ſię podoba. WujNT przedm 10; Bog Oćiec/ iáko właſny Oćiec/ dał Synowi żywot tenże ktory ſam ma: ábo ráczey/ ktory on ſam ieſt/ nie z iákiey potrzeby/ áni dárem/ ále z przyrodzenia WujNT 324, przedm 5, 7, s. 5, 92, 167 (17): słowo łączyć idźie od rozłączánia, álbo ráczéy od łękſzéy: Ztądże łęczyć: Nie łęcz ſtadłá: iákoby rzekł, nie rozłączay go. JanNKar H4, C2v, F3, H4; SarnStat 389, 1255; SkarKaz 577a; CiekPotr 17; Vpádnie wſzytko kroleſtwo wáſze/ ieſli ten nowy ſtan/ [...] do niego/ to ieſt Ewángeliki/ ábo ráczey wſzytki heretyki przyimiećie. SkarKazSej 682a, 666a, 692b, 703a; KlonFlis C4v.

»... a nie raczej« (31): Leop Rom 3/8; A wſzákże Boże vchoway/ ábychmy dla tego ſámi w ſobie dufáć/ álbo ſie chełpić mieli/ á nie rácżey w Pánie: z ktorego miłośierdźia/ y łáſkę iego/ y zaſługi dobrych vcżynkow mamy. WujJud 113; Bo [papieżnicy] to mieli zá rzecż nie przyſtoyną y nie ſłuſzną prośić cżego od dáru/ á nie rácżey od tego ktory dar dáie. CzechRozm 14; oto widźiſz iż ſie zda być w tych kilká mieyſc [...] wielka niezgodá y ſámego iedno Piſárzá z ſobą/ y iednego z drugim/ á więcże byś iuż piſmo to święte porzućić y iego odbieżeć miał/ á nie rádſzey onego porządnie podług ſznuru wiáry pogadzáć? CzechRozm 149; Abowiem to náprzod fałſz/ żeby tám ná tym mieyſcu laſká niewolą iáką znácżyć miáłá/ á nie rádſzey zwierzchność Krolewſką CzechRozm 167, 31v, 43v, 130, 146v, 159 (13); SkarŻyw 483; Iákoby ſzátan miał mieć w ſobie tę moc y władzą/ żeby ſię zá iego dopuſzcżenim co dźiać miáło: á nie rácżey wprzod z dopuſzcżenia Bożego CzechEp 143, 8, 18, 55, 60, 91 (9); NiemObr 16, 58; A ieſli áni mármór ſerdecznéy rány/ Ani vlżą iedwabiem obité śćiány/ Przécz mam zayźrzéć koſztownych páłaców komu/ á nie ráczéy w ſwym mieſzkáć oyczyſtym domu? KochPieś 18; LatHar 249; A wyśćie ſię nádęli; á nie ráczeyeśćie tego z żáłośćią vżyli/ áby był wyięt z pośrzodku was ktory tego vczynku [tj. kazirodztwa] ſię ważył. WujNT 1.Cor 15/2, s. 11.

»(a, i) raczej (...) (a)niż(e)li (a. (a)niż), [radziej ... niż]« [szyk 130:2] (132): FalZioł IV 38a; BielŻyw 10; A raczey niebo y źięmia przemienią ſię/ niz by ſię iego ſlowa miali odmięnić. SeklKat E3, S3; MurzHist D; MurzNT 21, 61, 166 marg, 218v marg; [posłowie mówili:] Gdyż owszem to lepiej przystało, aby IchM jeśli w sprawach swych nie wątpią, inym je dać raczej obaczyć, wedle słowa bożego osędzić dopuścili, aniż sami tylko et actores et iudicas zostawać Diar 86, 33; Lepyey żeby ocyec dał rácżey ná rzemyęſlo ſyná niż ná náuki. GliczKsiąż G7v; LubPs Qv marg; Leop *2v; AGezilaus Grecki/ s Perſkim Krolem walcżył/ Ktory mu okup dawał/ bowiem mu śilen był. Wſkazał mu żem nie ia krzyw/ lecż moi Rycerze/ Sktorych káżdy niż w złocie/ rádſzey w ſławie gmerze RejZwierz 16, 8, 42v, 104, 105v; BibRadz I 83d, 1.Tim 1/4, 2.Tim 3/4; KochSat A3v, C2; Animam relinquam potius quam illas deseram, Radſzey pirwey vmrę niźli bych ony opuśćić miał. Mącz 194d, 196c, 478a; RejAp 78v; Rzekł iemu [swemu towarzyszowi] gwido: Wſthań rychło/ bo rácżey ſie maſz weſelić z mego przyſćia niżli płákáć/ á ia będę ſie bił záćie ſtwym nieprzyiaćielem. HistRzym 79, 86v; RejPos 85v, 265v; Poććiwy cżłowiek co ſie s cnotą bráći/ Rádſzey ſwe właſne niżli wſzytkich tráći. RejZwierc 223, 45v, 46, 191v, 248; A gdyż oni [heretycy] ku záleceniu wymyſłow ſwoich tę Confuzyą/ rácżey niż Confeſsią/ W.K.M. ofiárowáć [...] śmieli: ſłuſzniey my okazánie tych błędow/ [...] wſzyſtkim wobec podáć mieli WujJud A7v, 51v, Ll3v; napierwſzy ták rzekł/ Czegoſz dáley po nas chceſz? [...] gdyſz rádſzey gotowichmy vmrzeć ániſz przeſtępić vſtáwy oycżyſte. BudBib 2.Mach 7/2, Iob 7/15, 4.Esdr 7/16; BudNT 1.Tim 1/4; Gdyż iáko Dawid/ ták też y Piſarz liſtu tego nie byli ták głupi/ żeby rácżey podobieńſtwá od rzecży niwcżym z drugą rzecżą niepodobney vżywáć/ przypodobywáiąc ią/ mieli/ niż od tey ktora może być ſnádniey porownána y przypodobána. CzechRozm 52, 2v, 67v, 68v, 112v [2 r.], 119v (10); Ia záprawdę tákie oſzuſty/ rádſzey bym łupieżcámi niżli kupcámi názwał/ á ten ich towar łupem. ModrzBaz 34v, 50v, 51v, 62, 100, 106; SkarJedn 297; [choremu dają pić wodę ciepliczną] káżdému ztych dobrze ſye przypátrzywſzy/ ieſli gorączki niémáſz/ ieſli ſye opuchliná nie záczęłá [...] coby pogorſzenié rádczéy/ niż poprawę nioſło: gdyż tákié pićie [...] pewném choróbam tylko/ pomoc może Oczko 22v, 11, 13v; [rodzice] prágnienim zdrowia iego [św. Wojciecha, gdy był niemowlęciem] śćiśnieni/ poćiechy ſwey docżeſney w nim odſtąpili/ á Pánu Bogu ná ſłuſzbę go poślubili: woląć [!] rácżey żywym go miedzy ſługámi kośćielnemi widzieć: niſz ná ſmętną śmierć iego pátrzyć. SkarŻyw 352, 50, 92, 118, 124, 341, 491; CzechEp 16 [2 r.], 24 [2 r.], 27, 45, 120 (10); CzechEpPOrz **3; NiemObr 20, 37; KochWz 142; ReszPrz 7; PRózno ćię pátrzam w tym kole: Twoiá/ miły/ roſkoſz pole: A ráczéy źwiérz leśny bijeſz/ Niż táncuieſz/ álbo pijeſz. KochSob 63; ActReg 3v, 15, 116, 139; Przethoż káżdy niech z onym Cyceronem ſławnym rácżey obłudność fortuny vważa/ niżby ſie ná nię ſpuśćiwſzy/ ſlepo y niebácżnie w káżdych ſpráwach ſwoich poſthępowáć miał Phil M4, H3, M, O3, R [2 r.], R2; KochCn B3v; OrzJan 13, 122; Calix, kielich/ ráczey niżli kubek ábo czáſzá/ gdźie rzecz ieſt ábo o Sákrámenćie ołtarznym/ ábo też o męce. WujNT przedm 22; Pan przećię ćierpiał/ áby nam przykład zoſtáwił/ żebyſmy ráczey złych znośili/ á niżli tárgáli iedność ćiáłá Chriſtuſowego/ ktory ieſt kośćioł iego. WujNT 358; Apoſtołowie Ewángelią piſáli ráczey ná ſercách, á niżli ná kśięgách. WujNT 629 marg, przedm 22, s. 4 marg, 11, 23, 121 (24); WysKaz 12; SkarKaz 85b, 311a, 352b; CzahTr A4; Niech ták nie będźie/ á my ták głupiémi/ Ráczéy zoſtańmy niewybádánémi: Niż mamy wſtrząſáć páńſkimi dekrety GosłCast 69; ZbylPrzyg B2v; [A wſſakoſz [chory] lekárzá niećierpi chcąc go rádziej gwałtem od ſiebie odráźić/ niżby lekárſtwo iego przyiąć chciał. ErazmJęzyk 6v (Linde)].

»(a) nie (tylko) (a. ani) ... (a, ale, lecz, (i) owszem) raczej« [szyk 211:9] (220): [Panie] bo aczkolwiek ieſteś thak wywyſſon przed ſie iednák nędznem á pokornem niegárdziſz owſſem rádſſey tego tłumiſz ktory podnoſi myſli ſwe wmożnoſćiach ſwoich. RejPs 205; NIevkracay nam mily panie dobrodzieyſtwa twego ale ie nam radſſey rozmnazay RejPs 205v, 36, 58v, 71, 77, 88v (13); RejKup c7v, cc7v; ale śię doſyc zdało panu Bogu ſędźięmu ſprawiedliwęmu/ mnie ſamego tak ſkarac/ a inſzem na przykład wyſtawic/ a iá niemogę śię náń ſkarżyć/ że mnie raczyi a niekogo inſzégo tak cięſzko inſzem na ſtrach ſkárał MurzHist Q2v, C3, Gv, P2; Wſzakżeśię ſtego nieweſélcie/ iże wám duchowie poddani ſą/ Ale śię raczyi weſelcie/ iſz imiona waſze ſą wniebie napiſané. MurzNT Luc 10/20, s. 21, 58; Iáko mowi Izydorus/ yeſliby práwi yákye dzyeći były nye według práwego á ſluſſnego małżeńſtwá/ tedyć máthki rádſſey náſláduyą [a]nye oycá GliczKsiąż B8, O6; LubPs N4v; RejWiz 106; Leop 1.Par 11/18; A też to ich obycżay áby nie żebráli/ Rádſzey wolą gdy trzebá áby gwałtem bráli. RejZwierz 16; (Proſzę nie wymiáthuy mi grzechu oycowſkiego) Y owſzem ſię rádſzey modl zá námi BibRadz I 203c marg, I 286b marg, Matth 10/6, 28, Eph 4/28; Mącz 207b; RejAp 45v, 94; nie ćiśniſz ſie ná wyſzſze mieyſce [...] Ale rádſzey ſiądź ná niżſzym mieyſcu/ á goſpodarz obacżywſzy onę bácżność thwoię/ káżeć ſie pomknąć ná wyſzſze mieyſce. RejPos 227, 7v, 189, 203, 288v, 314, 322, 340v; GrzegŚm 17; RejZwierc B4, 27v, 90v, 146v, 155v (11); Doſyć vcżynienie tedy zowiemy: gdy ten co kradł/ więcey nie krádnie/ ále rácżey z roboty rąk ſwoich iáłmużny cżyni WujJud 92v, 18v, 131v, 228v; WujJudConf 15v; BudBib c4; Ná drogę pogánow nie idźćie/ á do miáſtá Sámárytánow nie wchodźćie. Lecż idźćie rácżey do owiec zginionych domu Izráelowego. BudNT Matth 10/5, Eph 4/28, Hebr 12/13; to opiſánie miáſtá Ierozolimſkiego/ y Kośćiołá iego nie może być żadną miárą ćieleſnie rozumiáne/ ále rádſzey duchownie. CzechRozm 120; nie ieſt rzecż wiernym przyſtoyna ważyć ſie popráwiáć piſmá ś. [...]. Ale choćby ſie mieyſce iákie trudne trefiło tedy ie rádſzey przyſtoynie wyłożyć CzechRozm 137v; nie roſkázuie Chriſtus bronić ſie kordem nikomu/ ále rádſzey zákázuie. CzechRozm 238, 2v, 60v, 63, 64, 68v (31); PaprPan B2v, B4; Bo owo cżapki zdeymowánie/ kłániánie/ z drogi vſtępowánie/ niemoże być właſnym imieniem cżći ábo doſtoynośći názwáno/ ále rácżey ſą nieiákie znáki [...] od ludźi ábo przymuſzonych ábo pochlebcow wyrządzáne ModrzBaz 40, 63v, 68v, 87v, 132; żydowie ná puſzcży [...] nigdy iednego [boga] nie wyznáwali/ áni ták mowili: Owo Bog twoy Izráelu: ále racżey owo Bogowie twoi/ ktorzy ćie wywiedli z Egiptu. SkarJedn 20, A4v, 12, 126, 133, 162 (13); KochOdpr D2; iákie wody nie ſą do léczenia/ ále do podźiwienia raczéy Oczko 10v; KochPs 8, 77; SkarŻyw 14, 26, 27, 103, 185 (18); CzechEp 29, 30, 64; Iuż przećiwnicy náſzy/ niechay nas oto nie winuią/ gdy z nimi/ ná ich wymyſły nie zezwalamy. Ale ſię ich rácżey wyrzekamy NiemObr 110, 17 [2 r.], 18, 20, 21, 41 (12); KochFr 17, 93, 117; ReszPrz 105; KochPam 87; PRzyśiągłbyś ty/ iżeś mię w téy dródze ſtráwował: A ia záśię/ kiedym ſye z miéſzkiem poráchował/ Widzę/ żeć ty ku moiéy w ów czás był potrzebie/ Boś nie ty mnie ſtráwował/ lecz ia ráczéy ćiebie. PudłFr 34, 17, 66; ArtKanc L5, P15; BielRozm 34; ZawJeft 10; nie vchodzi, kto odkłada sumptu y cięzaru, ale raczei go przyczynia ActReg 135, 108, 139, 141; Phil N2 [2 r.], S6; KochFrag 24; OrzJan 26, 46; WyprPl C3; nie rácż záchowywáć ná kaźń złośći moich/ do onego przyſzłego żywotá/ [...] karz ie rácżey ná tym świećie/ iáko chceſz/ y iákoć ſię podoba. LatHar 142; niechcę śmierći grzeſznego/ ále rácżey żeby ſię náwroćił/ y żył? LatHar 153, 146, 217, 299, 575, 642, 724; A wſzelkie karánie ácz teráznieyſzego czáſu nie zda ſię być weſołe/ ále ráczey ſmutne: wſzákże potym ſpokoyny owoc ſpráwiedliwośći odda WujNT Hebr 12/11; á czyńćie koleie proſte nogámi wáſzymi: áby ktory chramiąc nie zábłądźił/ ále rádſzey był vzdrowion. WujNT Hebr 12/13, Matth 10/6, 28, s. 63, 64, 93 (18); JanNKarKoch G2; Gránic króleſtwá mégo Polſkiégo nie będę vmnieyſzáć/ ále ráczéy wedle możnośći méy brónić y rozſzérzáć będę. SarnSat 124, 60, 124, 278, 423, 691; SiebRozmyśl Gv; Iáko Iákob nie mowił: iż ſyn moy żyw/ á iż kroluie w Egipćie/ widźieć mi go nie potrzebá: ále ráczey mowił: Poydę á oglądam ſyná mego nim vmrę. SkarKaz 519a, 122a, 242a, 279a [2 r.], 519a, 611a; VotSzl B3; SkarKazSej 690a, 702a.

»... czyli raczej« (4): Boć y Anábáptyſtowie [...] powiádaią/ że Duch święty takież w ſercách ich świádectwo dáie/ że ich wiárá práwa ieſt/ á wáſzá fáłſzywa: komuż tu wierzyć/ wam cżyli onym? cżyli rácżey/ áni wam áni onym? WujJud 39, 207v, Mm; Ieſliż ſámym Zydom przyſzłá Ewángelia Páná náſzego Ieſuſá Chriſtuſá dla zaſług ich vczynkow; czyli ráczey/ bez żadnych zaſług vczynkow vprzedzáiących/ wſzytkim narodom przyſzło vſpráwiedliwienie wiáry ktora ieſt w Chriſtuśie Ieſuśie? WujNT 521.

»ani ... ani ... ale raczej« (1): dáleko przebija cnotá Pánny cżyſtey: ktora oto [lege: o to] złe mniemánie/ áni ſię ſpráwuie/ áni śmie obiáwić táiemnic Bożych: ále racżey v mężá twarz nieweſołą ſerce ſmutne/ y pewną wzgárdę/ wyćierpieć pokornie chćiáłá. SkarŻyw 243.

»raczej ... nie ... ale« (1): rzekł mu [cesarz Klaudius św. Walentemu]: cżemu ſobie racżey przyiázni náſzey niepozyſkuieſz/ ále ztymi ſię bráćiſz/ ktorzy ſą náſzey Rzecżypoſpolitey nieprzyiaćiele SkarŻyw 147.

b. Natomiast, przeciwnie (3): Leop Is 27/5; Ten prośi Bogá/ by rychley ſwitáło/ Ow rácżey/ żeby nocy przybywáło. KochSz C2v; BielSen 4.
c. Zwłaszcza, przede wszystkim (1): Ieſliże ſie wam zda być zle/ ábyśćie Pánu ſłużyli/ dáię wam ná wolą: o bierzćie ſobie dziſia co ſie wam podoba/ komubyśćie ráczey [potissimum] mieli ſłużyć: Bogomli ktorym ſłużyli oycowie wáſzy [...] czyli bogom [...] w ktorych źiemi przebywáćie Leop Ios 24/15.

JR